1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD - 813/2018
965a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Štefana ZELNÍKA, Tibora BERNAŤÁKA a Jaroslava PAŠKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 965)
___________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 17. mája 2018 č. 1173 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Štefana ZELNÍKA, Tibora BERNAŤÁKA a Jaroslava PAŠKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 965) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport.
2
Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
II.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
III.
K návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Štefana ZELNÍKA, Tibora BERNAŤÁKA a Jaroslava PAŠKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 965) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 401 z 12. júna 2018 odporúča návrh zákona schváliť.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládežč. 154 z 11. júna 2018 odporúča návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej správy.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. časti tejto spoločnej správy vyplývajú tieto zmeny a doplnky:
K Čl. I
1. Bod 1 sa vypúšťa.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Návrh novej úpravy experimentálneho overovania vychádzajúci z premisy, že ísť o výlučne odbornú úlohu manažovanú ministerstvom školstva, sa vypúšťa z dôvodu potreby nájsť riešenie akceptovateľné tak pre ministerstvo školstva, ako aj školy a ich zriaďovateľov, ktorí najčastejšími iniciátormi experimentálneho overovania.
3
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
2. Doterajšie body 2 a 3 znejú:
„2. V § 64 odsek 4 znie:
„(4) Počet žiakov prvého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom pre nasledujúce prijímacie konanie nesmie prekročiť päť percent z celkového počtu žiakov z daného populačného ročníka v príslušnom školskom roku. Ministerstvo školstva určuje každoročne násobok piatich percent žiakov z daného populačného ročníka každého samosprávneho kraja, podľa ktorého do 15. septembra určí pre každý samosprávny kraj najvyšší počet žiakov prvého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom pre nasledujúci školský rok. Ministerstvo školstva určuje násobok podľa kritéria uvedeného v odseku 8 písm. a).“.
3. § 64 sa dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:
„(5) Zriaďovateľ gymnázia s osemročným vzdelávacím programom doručí orgánu miestnej štátnej správy v školstve návrh počtu žiakov prvého ročníka pre nasledujúci školský rok do 30. septembra; na návrh alebo na zmenu návrhu, ktoré boli doručené po lehote, sa neprihliada. Orgán miestnej štátnej správy v školstve na základe kritérií podľa odseku 8 a po prerokovaní s príslušným zriaďovateľom rozpíše počet žiakov určený ministerstvom školstva pre jednotlivé gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom v jeho územnej pôsobnosti; o prerokovaní vyhotoví písomný záznam. Orgán miestnej štátnej správy v školstve predloží návrh rozpisu s odôvodnením a písomným záznamom z prerokovania ministerstvu školstva do 30. októbra. Orgán miestnej štátnej správy v školstve bezodkladne zverejní návrh rozpisu na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“).
(6) Zriaďovateľ môže podať ministerstvu školstva voči návrhu rozpisu odôvodnené námietky do siedmych pracovných dní odo dňa jeho zverejnenia; na námietky doručené po lehote sa neprihliada. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister školstva“) pri schvaľovaní návrhu rozpisu preskúma odôvodnenie návrhu rozpisu, písomný záznam z prerokovania a odôvodnené námietky a návrh rozpisu potvrdí alebo zmení; zmenu rozpisu ministerstvo školstva odôvodní.
(7) Rozpis počtu žiakov pre jednotlivé gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom pre nasledujúci školský rok v územnej pôsobnosti orgánu miestnej štátnej správy v školstve schválený ministrom školstva zverejní ministerstvo školstva do 30. novembra na svojom webovom sídle.
(8) Počet žiakov prvého ročníka príslušného gymnázia s osemročným vzdelávacím programom sa určuje podľa
a)predbežného záujmu zákonných zástupcov žiakov z daného populačného ročníka,
b)udržateľnosti počtu žiakov v piatom ročníku ôsmom ročníku tried príslušného gymnázia,
c)počtu žiakov prvého ročníka príslušného gymnázia k 15. septembru v predchádzajúcom školskom roku,
d)výsledkov hodnotenia externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky s dôrazom na nadpriemerné výsledky,
4
e)výsledkov z celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád a výsledkov medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád s dôrazom na nadpriemerné výsledky,
f)účasti žiakov príslušného gymnázia v medzinárodných projektoch alebo v medzinárodných programoch,
g)zamerania školského vzdelávacieho programu príslušného gymnázia alebo školského vzdelávacieho programu tried príslušného gymnázia na rozvoj nadania žiakov, špecifických zručností alebo schopností žiakov.“.
Odôvodnenie k bodom 2 a 3:
Z dôvodu prehľadnosti sa úprava rozdeľuje do viacerých odsekov.
Navrhované znenie podrobnejšie v záujme posilnenia zákonnosti a transparentnosti upravuje v odsekoch 4 8 postup ministerstva školstva pri určovaní počtu žiakov pre jednotlivé kraje a úkony zriaďovateľa, okresného úradu a ministerstva školstva v rámci schvaľovania rozpisu tohto počtu. Dopĺňa sa návrh počtu žiakov podaný zriaďovateľom gymnázia, písomný záznam z prerokovania, ktorý je podkladom návrhu rozpisu, a inštitút námietok proti rozpisu, o ktorých rozhodovať minister školstva. Z ustanovení naďalej vyplýva, že ide o osobitný postup ministerstva, na ktorý sa správny poriadok neaplikuje. Z aspektu financovania pri zachovaní regulácie 5 % žiakov v danom populačnom ročníku na gymnáziách s osemročným programom vzdelávania sa navrhuje zachovať súčasný stav.
Navrhuje sa zmeniť kritérium uvedené v pôvodnom návrhu v odseku 5 písm. c). Pôvodne uvedené kritérium sa navrhuje zmeniť z dôvodu, že ťažiskom určovania počtu žiakov byť kvalita výchovy a vzdelávania a záujem o štúdium. Navrhované kritérium v odseku 8 písm. c) reflektuje dostupný štatistický údaj, ktorý výpovednú hodnotu vo vzťahu k záujmu o vzdelávanie na gymnáziu s osemročným študijným programom.
Navrhuje sa vypustiť kritérium uvedené v pôvodnom návrhu v odseku 5 písm. d) z dôvodu, že inšpekčná činnosť sa voči dotknutým stredným školám z objektívnych dôvodov nemôže vykonávať každoročne ani celoplošne. To rovnako platí o monitorovaní výsledkov žiakov daného populačného ročníka. Aplikácia uvedeného kritéria by mohla skresliť závery o aktuálnej úrovni výchovy a vzdelávania v danom gymnáziu.
5
Navrhuje sa vypustiť kritérium uvedené v pôvodnom návrhu v odseku 5 písm. i) z dôvodu, že jeho aplikácia môže ohroziť objektivitu určovania počtu žiakov medzi inak porovnateľnými gymnáziami.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
3. Doterajšie body 4 a 5 znejú:
„4. V § 76 ods. 10 sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „minister školstva“)“.
5. V § 110 ods. 2 sa slová „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“)“ nahrádzajú slovami „ministerstvo vnútra“.“.
Legislatívno-technické úpravy z dôvodu zavedenia legislatívnych skratiek v iných ustanoveniach zákona. Pôvodné znenia bodov 4 a 5 bezpredmetné vzhľadom na vypustenie bodu 1.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
4. Za bod 4 sa vkladá nový bod 5, ktorý znie:
„5. § 155 dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Externé testovanie žiakov 9. ročníka základnej školy sa uskutočňuje aj na všetkých gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom, kde sa ho zúčastňujú všetci žiaci 4. ročníka osemročného vzdelávacieho programu.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.
Navrhuje sa zaviesť povinné testovanie Monitor 9 aj na 8-ročných gymnáziách, aby sme vedeli jasne posudzovať výsledky 8-ročných gymnázií a základných škôl.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
K Čl. II
5. Článok II sa vypúšťa.
V súvislosti s vypustením čl. II sa vykoná preznačenie doterajšieho čl. III a primerane sa upraví názov zákona.
Vzhľadom na návrh na vypustenie článku
6
I prvého bodu je návrh zmeny zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov bezpredmetná.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o zmenách a doplnkoch uvedených pod bodmi 1 5 spoločne s odporúčaním ich schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v III. časti tejto spoločnej správy, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Štefana ZELNÍKA, Tibora BERNAŤÁKA a Jaroslava PAŠKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 965) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Štefana ZELNÍKA, Tibora BERNAŤÁKA a Jaroslava PAŠKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 965a) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) z 12. júna 2018 č. 164.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Ladislava Balódiho, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava jún 2018
Ľubomír Petrák v. r.
predseda
Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport