1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD - 797/2018
951a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 951)
___________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 11. mája 2018 č. 1149 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 951) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport.
Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
2
II.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
III.
K vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 951) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 392 z 5. júna 2018,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 284 zo 7. júna 2018,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládežv uznesení č. 157 z 11. júna 2018
zhodne odporúčajú vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej správy.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. časti tejto spoločnej správy vyplývajú tieto zmeny a doplnky:
1.V čl. I bod 1 znie:
„1. Slovo „ministerstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 2a ods. 1, § 20 ods. 1 písm. h), § 37 ods. 3 časti vety za bodkočiarkou, § 38 ods. 4, § 43 ods. 1, § 43 ods. 6 úvodnej vety a písm. b), h) a p), § 44 ods. 1, § 44 ods. 4 úvodnej vety a písm. b), c), i) a p), § 45 ods. 4 úvodnej vety a písm. b), c) a d), § 47 ods. 3, 6 9, 11, 12 a 18 20, § 49a ods. 6 a ods. 7 písm. e), § 50 ods. 3, 4 a 6, § 53 ods. 3, § 54b ods. 3, 6 a 8, § 73 ods. 3, § 73a ods. 7 10, ods. 11 písm. b) a ods. 15, § 76 ods. 8, § 80b ods. 2 štvrtej vety a ods. 3 a 5, § 80b ods. 9, deviatej časti, § 88, § 89 ods. 5, § 102 ods. 1 písm. b), § 102a ods. 8 písm. b), § 105 ods. 3 druhej vety a ods. 6, § 108c ods. 4 a 6, § 109 ods. 2, § 109a ods. 5, § 113a ods. 1, 4, 13 a 14, § 113ab ods. 2, § 113ac, § 113af ods. 11, § 114 114c a prílohy č. 5 nahrádza slovami „ministerstvo školstva“ v príslušnom tvare a slovo „minister“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 5 ods. 5, § 43 ods. 5 úvodnej vety a písm. f) a ods. 7 a 8, § 44 ods. 3 úvodnej vety a písm. j), § 44 ods. 4 písm. o), § 44 ods. 5 a 6, § 45 ods. 3 úvodnej vety a písm. e) a ods. 5 a 6, deviatej časti, § 102 ods. 1 písm. a) a ods. 3 písm. d), § 102a ods. 8 písm. b), § 108a
3
ods. 6, § 108b ods. 6, § 108c ods. 4, § 113 ods. 1 a § 113a ods. 13 nahrádza slovami „minister školstva“ v príslušnom tvare.“.
Do výpočtu ustanovení, v ktorých sa nevykonáva zmena legislatívnej skratky ministerstva sa dopĺňajú ustanovenia, ktoré sa v rámci iných novelizačných bodov vypúšťajú alebo sa upravuje ich nové znenie, prechodné ustanovenia, ktoré už nie je možné novelizovať a zrušovacie ustanovenia, ktoré obsahujú názvy zrušených právnych predpisov a tiež príloha č. 5, ktorá obsahuje úpravu relevantnú k 1. januáru 2010. Zároveň sa vyníma do samostatného novelizačného bodu ustanovenie zavádzajúce legislatívnu skratku „minister školstva“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V čl. I za bod 5 sa vkladá nový bod 6, ktorý znie:
„6. V § 2a ods. 4 sa slová „nevysokoškolská inštitúcia“ nahrádzajú slovami „externá vzdelávacia inštitúcia“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Terminologická úprava reagujúca na skutočnosť, že v rámci novely zákona o vysokých školách sa pojem „nevysokoškolská inštitúcia“ nepoužíva.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V čl. I bode 7 v § 5 ods. 4 sa za slovo „vláde“ vkladajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)“.
Zároveň sa v čl. I bode 62 v § 47 ods. 1 slová „sa na konci pripájajú“ nahrádzajú slovami „sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)“ a na konci sa pripájajú“.
Legislatívno-technická pripomienka. Zavedenie legislatívnej skratky sa presúva do ustanovenia, v ktorom sú skracované slová použité prvýkrát.
4
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.V čl. I sa za novelizačný bod 7 vkladá nový novelizačný bod 8, ktorý znie:
„8. V § 5 ods. 5 sa slová „(ďalej len „minister“)“ nahrádzajú slovami „(ďalej len „minister školstva“)“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
V nadväznosti na zmenu navrhovanú v bode 1 návrhu zákona je potrebné upraviť zavedenie legislatívnej skratky v samostatnom novelizačnom bode tak, aby nedošlo k zdvojeniu slova „školstva“ v úplnom označení ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v § 5 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.V čl. I za bod 20 sa vkladá nový bod 21, ktorý znie:
„21. V § 16 ods. 3 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h) výnosy z darov,“.“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Spresňuje sa okruh možných výnosov verejných vysokých škôl, vzhľadom na to, že ustanovenie § 16 ods. 3 je taxatívne, pričom na základe požiadaviek praxe je žiaduce jeho rozšírenie.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
6.V čl. I bode 28 v § 27 ods. 1 písm. a) sa slová „sa vypúšťajú“ nahrádzajú slovami „sa slová „a f)“ nahrádzajú slovami „a g)“ a vypúšťajú sa“.
Upravuje sa vnútorný odkaz na doterajšie ustanovenie § 33 ods. 2 písm. f), vzhľadom na vloženie nového písmena f) v tomto
5
ustanovení a preznačenie doterajšieho písmena f) na písmeno g) v čl. I bode 34 návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
7.V čl. I za bod 39 sa vkladá nový bod 40, ktorý znie:
„40. V § 41 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a výročnú správu o hospodárení verejnej vysokej školy“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Úpravou sa zosúlaďujú kompetencie správnej rady verejnej vysokej školy s § 16a ods. 9 („... po schválení výročnej správy o hospodárení verejnej vysokej školy za predchádzajúci kalendárny rok akademickým senátom verejnej vysokej školy 9 ods. 1 písm. k)] a správnou radou verejnej vysokej školy ...“).
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
8.V čl. I za bod 58 sa vkladajú nové body 59 a 60, ktoré znejú:
„59. V § 45 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „po predchádzajúcom vyjadrení akademického senátu zdravotníckej vysokej školy; ak sa akademický senát zdravotníckej vysokej školy nevyjadrí do 15 dní od doručenia žiadosti ministra zdravotníctva o vyjadrenie, sa za to, že vyjadrenie dal“.
60. V § 45 ods. 3 písm. d) sa slová „rektora, vykonávaním funkcie rektora do vymenovania nového rektora niektorého zo zamestnancov zdravotníckej vysokej školy po vyjadrení akademického senátu zdravotníckej vysokej školy“ nahrádzajú slovami „rektora osobu, ktorá vykonáva funkciu rektora do vymenovania nového rektora“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Úprava sa navrhuje s cieľom úpravy procesu vymenúvania rektora zdravotníckej vysokej školy obdobne, ako je to pri vojenských vysokých školách a policajných vysokých školách. Zároveň sa zvyšuje miera operatívnosti poverovania „dočasného“
6
rektora pri zdravotníckych vysokých školách.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
9.V čl. I za bod 61 sa vkladá nový bod 62, ktorý znie:
„62. V § 45 ods. 8 sa slová „g) i)“ nahrádzajú slovami „a), c), g) i), n), o) a s), § 10 ods. 2, 5, 6, 9, 11 a 12“ a slová „5 a 10“ sa nahrádzajú číslom „10“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Úprava sa navrhuje s cieľom zjednotenia v súčasnosti odlišnej úpravy zdravotníckych vysokých škôl s inými štátnymi vysokými školami.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
10.V čl. I bode 72 47c ods. 1) sa slová „pripája táto veta“ nahrádzajú slovami „pripájajú tieto vety“.
Legislatívno-technická úprava.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
11.V čl. I za bod 77 sa vkladá nový bod 78, ktorý znie:
„78. V § 49b sa vypúšťa odsek 5.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Úprava súvisí s vypustením komplexných akreditácií činnosti v rámci vypustenia deviatej časti zákona o vysokých školách zohľadňujúc skutočnosť, že ustanovenia o komplexných akreditáciách činnosti sa na zahraničné vysoké školy aplikovali len primerane, pričom v praxi doposiaľ uplatnené ani neboli.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
7
12.V čl. I bode 79 v § 50 ods. 5 písm. c) sa slová „všetky habilitačné konania a inauguračného konania“ nahrádzajú slovami „všetky habilitačné konania a inauguračné konania“.
Upravuje sa tvar slova „inauguračné“ tak, aby nadväzovalo na súvisiaci text.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča neschváliť
13.V čl. I bode 79 úvodnej vete sa číslo „6“ nahrádza číslom „5“ a v § 50 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajší odsek 6 sa primerane prečísluje.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
14.V čl. I bode 79 v § 50 ods. 6 celom texte sa vypúšťajú slová „s náhradou“, za slová „na vypustený študijný odbor“ sa vkladajú slová „alebo stupeň“ a slová „vypustený študijný odbor a“ sa nahrádzajú slovami „príslušný študijný odbor a“.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
15.V čl. I za bod 79 sa vkladá nový bod 80, ktorý znie:
„80. V § 50 sa vypúšťa odsek 6.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. marca 2019, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Odôvodnenie k bodom 13 až 15.
Úpravou sa navrhuje, aby študijný odbor bolo možné vypustiť len s náhradou, čím sa zabezpečí právo študentov a účastníkov habilitačného/inauguračného konania dokončiť riadne štúdium alebo príslušné konanie.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
8
16.V čl. I bode 82 sa slová „odkaz 36“ nahrádzajú slovami „odkaz 35aa“ a súčasne sa primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou, zároveň sa v čl. I bode 93 v § 54 ods. 22 odkaz 35aa)“ označuje ako odkaz 35ab)“ a primerane sa upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická úprava. Číslovanie poznámok pod čiarou sa upravuje vzhľadom na ich postupnosť.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
17.V čl. I za bod 100 sa vkladá nový bod 101, ktorý znie:
„101. V § 57 odsek 6 znie:
„(6) Podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa v zdravotníckych študijných odboroch je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v príslušnom študijnom odbore.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Úprava sa navrhuje s cieľom zosúladenia podmienok na prijatie na štúdium študijného programu druhého stupňa v zdravotníckych študijných odboroch pre všetky zdravotnícke študijné programy.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
18.V čl. I bod 102 znie:
„102. V § 59 odsek 4 znie:
„(4) Vysoká škola môže na základe písomnej žiadosti povoliť za podmienok určených v jej študijnom poriadku zápis študentovi
a)inej verejnej vysokej školy, štátnej vysokej školy alebo súkromnej vysokej školy, ktorý bol prijatý na štúdium študijného programu príslušného stupňa v rovnakom študijnom odbore,
b)uznanej vysokej školy38aa) zriadenej podľa právnych predpisov iného štátu, ktorý bol prijatý na štúdium v príslušnom stupni v obdobnej oblasti poznania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38aa znie:
38aa) § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 422/2015 Z. z.“.“.
Ustanovenie sa spresňuje na základe požiadavky akademickej obce aby bolo
9
jednoznačné, že prestup je možný aj zo zahraničnej vysokej školy. Pritom je potrebné zohľadniť skutočnosť, že názov zahraničného študijného odboru nemusí zodpovedať názvu slovenského študijného odboru, prípadne môže ísť o štát, v ktorom sa pojem „študijný odbor“ ani nepoužíva s využitím definície študijného odboru podľa § 50 ods. 1 zákona o vysokých školách („Študijný odbor je oblasť poznania ...“).
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
19.V čl. I sa za novelizačný bod 110 vkladá nový novelizačný bod 111, ktorý znie:
„111. V § 68 ods. 10 a 11 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Vzhľadom na vloženie nového odseku 6 v § 68 (čl. I bod 110) je potrebné upraviť vnútorné odkazy v ďalších ustanoveniach § 68.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
20.V čl. I bod 127 znie:
„127. V § 75 odsek 4 znie:
(4) Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie profesora je splnenie kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu profesor príslušnej vysokej školy v štandardoch pre habilitačné konanie a inauguračné konanie podľa osobitného predpisu.41) Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie docenta je splnenie kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titul docent v štandardoch pre habilitačné konanie a inauguračné konanie podľa osobitného predpisu.41)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41 znie:
41) § 23 ods. 7 zákona č. .../2018 Z. z.“.“.
Návrhom sa dopĺňa prepojenie na kritériá vysokej školy pre udelenie príslušného titulu, aby bolo jednoznačné, že tieto kritériá musí spĺňať aj ten, kto funkciu docenta alebo profesora obsadí bez príslušného titulu.
10
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
21.V čl. I body 132 a 133 znejú:
„132.V § 76 ods. 6 úvodnej vete sa slová „študijnom odbore“ nahrádzajú slovami „odbore habilitačného konania a inauguračného konania“ a v písmenách a) c) sa slová „danom študijnom odbore“ nahrádzajú slovami „príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania“.
133. V § 76 ods. 7 písm. a) a c) sa slová „danom študijnom odbore“ nahrádzajú slovami „príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania“ a v písmene b) sa slová „daného študijného odboru“ nahrádzajú slovami „príslušného odboru habilitačného konania a inauguračného konania“.“.
Spresňuje sa skutočnosť, že uchádzač o udelenie titulu docent/profesor pôsobiť v konkrétnom (špecializovanom) odbore habilitačného konania a inauguračného konania, nie len v rámci širšie vymedzeného naviazaného študijného odboru.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
22.V čl. I bode 134 76 ods. 8) sa slová „sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“ a vypúšťa sa“ nahrádzajú slovami „sa vypúšťa“.
Vzhľadom na skutočnosť, že schvaľovanie kritérií na získanie titulu docent a kritérií na získanie titulu profesor bude aj naďalej upravené v § 12 ods. 1 písm. e) (čl. I bod 18), nie je potrebné upravovať vnútorný odkaz v § 76 ods. 8.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
23.V čl. I bode 138 sa slová „šesť rokov“ nahrádzajú slovami „tri roky“.
Úprava sa navrhuje ako kompromisné riešenie na základe požiadavky akademickej obce. Možnosť obsadenia funkcie docenta alebo profesora bez vedecko-/umelecko-
11
pedagogického titulu sa z časového hľadiska navrhuje sprísniť, t.j. aby sa od takého učiteľa očakávalo absolvovanie habilitačného konania už v priebehu troch rokov.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
24.V čl. I bode 145 80b ods. 9) sa za slová „„ministerstvu školstva údaje““ vkladajú slová „a slová „obyvateľov Slovenskej republiky“ sa nahrádzajú slovami „fyzických osôb““.
Úprava zosúlaďuje text prvej a druhej vety § 80b ods. 9. Vzhľadom na nahradenie slov „obyvateľov Slovenskej republiky“ v prvej vete, je potrebné rovnakú zmenu vykonať aj v druhej vete, keďže svojou úpravou obsahovo bezprostredne nadväzuje na prvú vetu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
25.V čl. I bode 147 v § 88a ods. 1 sa za slová „kvality úrovne“ vkladajú slová „výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej“.
Legislatívno-technická úprava. Dopĺňajú sa chýbajúce slová, keďže v zákone č. 131/2002 Z. z. na rozdiel od návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania nie je zavedená legislatívna skratka pre spojenie „výskumná, vývojová, umelecká a ďalšia tvorivá činnosť“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
26.V čl. I za bod 152 sa vkladá nový bod 153, ktorý znie:
„153. V § 92 ods. 20 sa slovo „príjmov“ nahrádza slovom „výnosov“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
12
Zjednocuje sa používanie terminológie s ustanovením § 16a ods. 6 („...z časti výnosov zo školného podľa § 92 ods. 20 ...“).
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
27.V čl. I za bod 154 sa vkladá nový bod 155, ktorý znie:
„155. V § 96 ods. 1 sa za slovo „republike“ vkladajú slová „alebo ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Úprava sa navrhuje na základe pripomienky Ministerstva vnútra SR s cieľom rozšíriť okruh oprávnených osôb poberajúcich sociálne štipendium o osoby s poskytnutou doplnkovou ochranou, pričom ide o obdobný okruh osôb, ako azylanti, ktorý v súčasnosti oprávnení poberať sociálne štipendium. Doplnková ochrana sa na území SR poskytuje na obdobie jedného roka s možnosťou predĺženia, ak dôvody jej poskytnutia naďalej trvajú, na dva roky opakovane. Cudzinec s poskytnutou doplnkovou ochranou sa považuje za cudzinca, ktorému sa udelil prechodný pobyt (na rozdiel osôb, ktorým bol udelený azyl, pretože azylant má trvalý pobyt SR).
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
28.V čl. I bod 172 znie:
„172. 102a ods. 2 sa čiarka za slovami „súčastí vysokej školy“ nahrádza slovom „a“, vypúšťajú sa slová „a o nevysokoškolskej inštitúcii a jej štatutárnom orgáne“ a slovo „akreditácie“ sa nahrádza slovami „činnosti agentúry“.“.
Úprava sa navrhuje vzhľadom na skutočnosť, že nevysokoškolské inštitúcie nebudú samostatne akreditované, t. j. uvádzanie informácií o nich v registri vysokých škôl sa stáva obsolentným.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
13
29.V čl. I bode 178 v § 106a ods. 3 písm. b) sa slovo „ktorú“ nahrádza slovom „ktoré“.
Úprava tvaru slova vzhľadom na predchádzajúci text, na ktorý sa viaže.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
30.V čl. I bode 178 v § 106a ods. 3 písm. d) sa slová „doklad preukazujúci vlastnícke právo“ nahrádzajú slovami „údaje podľa osobitného predpisu49d) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemku alebo k stavbe“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49d znie:
49d) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Zároveň sa v bode 178 v § 106a ods. 4 odkaz 49d)“ označuje ako odkaz 49e)“ a v § 106b ods. 10 sa odkaz 49e)“ označuje ako odkaz 49f)“ a primerane sa upraví aj úvodná veta k poznámkam pod čiarou a označenie poznámok pod čiarou.
Návrh reaguje na prijatý zákon proti byrokracii, pričom jeho ustanovenia týkajúce sa katastra nehnuteľností nadobúdajú účinnosť od 1. 9. 2018 rovnako ako novela zákona o vysokých školách.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
31.V čl. I bode 181 úvodnej vete sa číslo „10“ nahrádza číslom „11“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s návrhom na doplnenie odseku 11.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
32.V čl. I bode 181 v § 108 ods. 5 úvodná veta znie: „Verejné vysoké školy, štátne vysoké školy a súkromné vysoké školy“, v písmene a) sa pred slovo
14
„dokladoch“ vkladajú slová „sú oprávnené používať na“ a v písmene b) sa pred slovo „rozhodnutiach“ vkladá slovo „používajú na“.
Ustanovenie sa spresňuje na základe požiadavky akademickej obce s cieľom, aby na rozhodnutiach všetky vysoké školy používali štátny znak (a príslušnú pečiatku) povinne. Zároveň sa z dôvodu jednoznačnosti uvádzajú všetky druhy vysokých škôl, ktorých sa používanie štátneho znaku týka.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
33.V čl. I bode 181 sa § 108 dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Na účely prevádzkovania registrov, ktorých správcom je ministerstvo školstva, môže prevádzkovateľ príslušného registra využívať príslušné údaje z registra zamestnancov a centrálneho registra študentov.“.
S cieľom zníženia administratívy sa navrhuje, aby registre spravované ministerstvom mohli vzájomne využívať potrebné údaje. Ide napríklad o CREPČ a CREUČ, ktoré budú takto môcť využívať priamo údaje z registra zamestnancov a centrálneho registra študentov.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
34.V čl. I bode 183 v § 108a ods. 3 tretia veta znie: O autorovi, ktorý je zamestnancom príslušnej vysokej školy alebo študentom príslušnej vysokej školy, sa na účel jednoznačnej identifikácie autora a na účel overenia správnosti zaznamenania výstupu publikačnej činnosti okrem mena, priezviska a rodného priezviska spracúvajú aj
a)rok narodenia,
b)pseudonym,
c)akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul, vedecká hodnosť,
d)súčasť vysokej školy, na ktorej je autor zaradený; ak ide zamestnanca, ktorý je zaradený na fakulte, aj súčasť fakulty,
e)týždenný pracovný čas, ak ide o zamestnanca,
f)dátum vzniku pracovného pomeru a dátum skončenia pracovného pomeru, ak ide o zamestnanca,
g)forma štúdia, ak ide o študenta,
h)identifikačné číslo v knižnično-informačnom systéme vysokej školy,
i)identifikačné číslo v medzinárodných knižnično-informačných databázach,
15
j)identifikačné číslo z registra zamestnancov a z centrálneho registra študentov.“.
Ustanovenie sa spresňuje tak, aby boli jednoznačne ustanovené aj základné osobné údaje o študentoch. Zároveň sa vypúšťa nejednoznačné zameranie výskumnej/vývojovej činnosti autora.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
35.V čl. I bode 183 v § 108a ods. 3 písm. j) a v bode 189 v § 108b ods. 3 písm. i) sa vypúšťajú slová „vysokých škôl“.
Legislatívno-technická úprava vzhľadom na legislatívnu skratku „register zamestnancov“ zavedenú v § 80b ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča neschváliť
36.V čl. I za bod 183 sa vkladá nový bod 184, ktorý znie:
„184. V § 108a ods. 4 a v § 108b ods. 4 sa slovo „poskytovanie“ nahrádza slovom „zaznamenávanie“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Návrhom sa zjednocuje terminológia tak, aby vo všetkých ustanoveniach týkajúcich sa registrácie publikačnej / umeleckej činnosti bol jednotne používaný pojem „zaznamenať“ (a jeho tvary).
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
37.V čl. I bod 184 znie:
„184. V § 108a ods. 5 sa slovo „zasiela“ nahrádza slovom „zaznamenáva“, slová „31. marca“ sa nahrádzajú slovami „31. januára“ a na konci sa pripája táto veta: „Vysoká škola k zaznamenávaným údajom o druhoch výstupov publikačnej činnosti vymedzených v metodike podľa odseku 8 pripája aj výstup publikačnej činnosti v elektronickej podobe; ak ho vysoká škola nepripojí v lehote podľa prvej vety, príslušný záznam nebude overený podľa § 108c ods. 1 a vysoká škola túto skutočnosť vyznačí v centrálnom registri evidencie
16
publikačnej činnosti.“.“.
Úprava predstavuje kompromisné riešenie na jednej strane medzi pripomienkami zo strany vysokých škôl, že nie je možné zabezpečovať elektronickú podobu k úplne všetkým publikačným výstupom a na druhej strane medzi potrebami CVTI SR, že členovia hodnotiaceho orgánu potrebujú na posúdenie správnosti zaradenia výstupu mať k dispozícii aj jeho exemplár. Podľa návrhu, ministerstvo (na návrh CVTI SR) bude každoročne v metodike špecifikovať publikačné výstupy, ku ktorým je potrebné predložiť elektronickú podobu, pričom ak ju vysoká škola nepredloží, publikácia nebude prekategorizovaná alebo vymazaná, ale v systéme sa vyznačí príznakom, že správnosť kategórie nebola overená.
Zároveň sa termín predkladania výstupov v príslušnom roku zjednocuje s umeleckou činnosťou na 31. január. Vysoké školy pritom neprídu o zapísanie publikačných výstupov, ku ktorým sa dostanú po tomto dátume, pretože za zachováva možnosť zaevidovať ich v ďalšom roku tak, ako doposiaľ.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
38.V čl. I bode 185 sa za slová „výstupu publikačnej činnosti“ vkladá čiarka a slová „ktorého druh je vymedzený v metodike podľa odseku 8,“.
Návrhom sa znižuje rozsah publikačných výstupov, ku ktorým sa overovať správnosť zaradenia navrhovaného vysokou školou. Ministerstvo (na návrh CVTI SR) ich bude každoročne uvádzať v metodike, pričom pôjde spravidla o tie kategórie, ktoré sú rozhodujúce pre rozdeľovanie dotácie.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
39.V čl. I bod 186 znie:
„186. V § 108a odsek 8 znie:
„(8) Na účely evidencie a kategorizácie výstupov publikačnej činnosti
17
ministerstvo školstva vedie a každoročne na návrh prevádzkovateľa centrálneho registra publikačnej činnosti aktualizuje
a)zoznam zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie a
b)metodiku evidencie publikačnej činnosti.“.“.
Ide o spresnenie navrhovaného bodu tak, aby bolo jednoznačné, že nielen zoznam, ale aj metodiku vydáva ministerstvo na návrh prevádzkovateľa registra (CVTI SR).
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
40.V čl. I bod 187 sa vypúšťa.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Úprava sa navrhuje vzhľadom na skutočnosť, že informačný systém CVTI SR nie je v súčasnosti pripravený na evidenciu publikačnej činnosti aj v rámci iných knižníc, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že perspektívne možno uvažovať s jedným registrom pre tvorivú činnosť v rámci akademického prostredia aj mimo neho.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
41.V čl. I bod 188 znie:
„188. V § 108b ods. 1 druhá veta znie: „V centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti sa zaznamenávajú údaje o zverejnených umeleckých dielach a umeleckých výkonoch a publikované ohlasy na umelecké diela a umelecké výkony
a) zamestnancov verejných vysokých škôl, štátnych vysokých škôl a súkromných vysokých škôl, ktorí zabezpečujú výučbu predmetu, ktorý obsahuje umeleckú činnosť a
b) študentov verejných vysokých škôl, štátnych vysokých škôl a súkromných vysokých škôl zapísaných na študijný program tretieho stupňa, ktorý obsahuje umeleckú činnosť.“.“.
Úprava sa navrhuje na základe požiadaviek garantov vysokých škôl za umeleckú činnosť s tým, aby umeleckú činnosť evidovali len učitelia a doktorandi, ktorí sa umeleckej činnosti majú venovať v rámci štúdia alebo v rámci zamestnania. Návrh zmeny teda
18
znamená zvýšenie miery profesionalizácie evidovanej umeleckej činnosti (evidovať si ju nebude môcť napr. výskumný pracovník vysokej školy, ktorý sa v rámci zamestnania zaoberá ekonómiou, vysokoškolský učiteľ študijného programu právo, PhD študent jadrovej fyziky, ...).
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
42.V čl. I bode 189 v § 108b ods. 3 tretia veta znie: O autorovi, ktorý je zamestnancom príslušnej vysokej školy alebo študentom príslušnej vysokej školy, sa na účel jednoznačnej identifikácie autora a na účel overenia správnosti zaznamenania umeleckého diela a umeleckého výstupu okrem mena, priezviska a rodného priezviska spracúvajú aj
a)rok narodenia,
b)pseudonym,
c)akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul, vedecká hodnosť,
d)súčasť vysokej školy, na ktorej je autor zaradený; ak ide zamestnanca, ktorý je zaradený na fakulte, aj súčasť fakulty,
e)týždenný pracovný čas, ak ide o zamestnanca,
f)dátum vzniku pracovného pomeru a dátum skončenia pracovného pomeru, ak ide o zamestnanca,
g)forma štúdia, ak ide o študenta,
h)zameranie umeleckej činnosti,
i)názov študijného programu, v ktorom autor zabezpečuje výučbu, ak ide o zamestnanca vysokej školy, alebo na štúdium ktorého je autor zapísaný, ak ide o študenta,
j)identifikačné číslo z registra zamestnancov a identifikačné číslo z centrálneho registra študentov.“.
Ustanovenie sa spresňuje tak, aby boli jednoznačne ustanovené aj základné osobné údaje o študentoch. Zároveň sa vypúšťa nejednoznačné zameranie výskumnej/vývojovej činnosti autora. Úprava tiež súvisí s pozmeňujúcim návrhom zmeny v § 108b ods. 1. Na to, aby bolo možné overiť príslušný predmet/študijný program je potrebné, aby prevádzkovateľ CREUČ mal túto informáciu k dispozícii. Zároveň sa zo súčasného návrhu navrhuje vypustenie ID z knižnično-informačných databázach, vzhľadom na to, že táto informácia význam len pri publikačnej činnosti, nie pri umeleckej činnosti.
19
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
43.V čl. I bod 190 znie:
„190. V § 108b ods. 5 sa slovo „zasiela“ nahrádza slovom „zaznamenáva“ a na konci sa pripája táto veta: „Vysoká škola k zaznamenávaným údajom o druhoch výstupov umeleckej činnosti vymedzených v metodike podľa odseku 8 pripája aj dokumentáciu o príslušných umeleckých dielach a umeleckých výkonoch v elektronickej podobe; ak ju vysoká škola nepripojí v lehote podľa prvej vety, prevádzkovateľ centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti príslušný výstup umeleckej činnosti z centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti vyradí.“.“.
Úprava reaguje na skutočnosť, že členovia hodnotiaceho orgánu potrebujú na posúdenie správnosti zaradenia výstupu mať k dispozícii aj jeho dokumentáciu. Podľa návrhu ministerstvo (na návrh CVTI SR) bude každoročne v metodike špecifikovať umelecké výstupy, ku ktorým je potrebné predložiť dokumentáciu, pričom ak ju vysoká škola nepredloží, na rozdiel od CREPČ bude príslušný umelecký výstup vyradený.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
44.V čl. I bode 191 sa za slová „výstupu umeleckej činnosti“ vkladá čiarka a slová „ktorého druh je vymedzený v metodike podľa odseku 8,“.
Návrhom sa znižuje rozsah umeleckých výstupov, ku ktorým sa overovať správnosť zaradenia navrhovaného vysokou školou. Ministerstvo (na návrh CVTI SR) ich bude určovať v metodike, pričom pôjde spravidla o tie kategórie, ktoré rozhodujúce pre rozdeľovanie dotácie.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
45.V čl. I bode 192 108b ods. 8) sa slová „slovo „účely““ nahrádzajú slovami „slová „Na účely““.
Spresňuje sa za ktoré slovo „účely“ sa vkladajú nové slová, keďže v § 108b ods. 8 je toto slovo použité dvakrát.
20
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča neschváliť
46.V čl. I bod 192 znie:
„192. V § 108b odsek 8 znie:
„(8) Na účely evidencie a kategorizácie výstupov umeleckej činnosti ministerstvo školstva vedie a každoročne na návrh prevádzkovateľa centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti aktualizuje
a)zoznam podujatí a inštitúcií za každú umeleckú oblasť, ktoré sa na tieto účely považujú za renomované a
b)metodiku evidencie umeleckej činnosti.“.“.
Ide o spresnenie navrhovaného bodu tak, aby bolo jednoznačné, že nielen zoznam, ale aj metodiku vydáva ministerstvo na návrh prevádzkovateľa registra (CVTI SR).
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
47.V čl. I bode 193 v § 108c ods. 1 sa za slová „publikačnej činnosti“ vkladá čiarka a slová „ktorého druh je vymedzený v metodike podľa § 108a ods. 8,“ za slová „umeleckej činnosti“ sa vkladá čiarka a slová „ktorého druh je vymedzený v metodike podľa § 108b ods. 8,“ a slovo „zapísaného“ sa nahrádza slovom „zaznamenaného“.
Návrhom sa znižuje rozsah publikačných výstupov aj umeleckých výstupov, ku ktorým bude overovať správnosť zaradenia navrhovaného vysokou školou. Ministerstvo (na návrh CVTI SR) ich bude určovať v metodike, pričom pôjde spravidla o tie kategórie, ktoré rozhodujúce pre rozdeľovanie dotácie. Zároveň sa technicky zjednocuje terminológia na pojem „zapísaný“.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
48.V čl. I bode 193 v § 108c ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „do 15. júla príslušného kalendárneho roka“ a v odseku 4 prvej vete sa číslo „15“ nahrádza číslom „20“ a v druhej vete sa slovo „zapísanej“ nahrádza slovom „zaznamenanej“.
21
Návrhom sa vypúšťa fixovanie kategórie publikačného/umeleckého výstupu, vzhľadom na to, že v praxi tieto kategórie „živé“ počas niekoľkých rokov, kedy môže dôjsť k zmene kategórie (najmä na základe pripísaných ohlasov môže vzrásť význam výstupu z národného na medzinárodný, ...). Zároveň to znamená, že CVTI SR ako prevádzkovateľ oboch registrov bude môcť operatívne navrhovať zmeny kategórií, pričom vysokým školám sa zachováva možnosť návrhy zmien namietať, pričom sa na základe požiadaviek akademickej obce predlžuje lehota na podanie námietok na 20 pracovných dní. Táto úprava prispieva aj k operatívnejšej príprave zostavy publikačných a umeleckých výstupov na účely rozpisu dotácie verejným vysokým školám. Zároveň sa technicky zjednocuje terminológia na pojem „zapísaný“.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
49.V čl. I bode 193 v § 108c odsek 6 znie:
„(6) Prevádzkovateľ príslušného registra vykoná zmenu kategórie evidencie výstupu publikačnej činnosti alebo výstupu umeleckej činnosti v príslušnom registri, ak
a)vysoká škola nedoručí prevádzkovateľovi príslušného registra námietky k návrhu na zmenu kategórie evidencie výstupu publikačnej činnosti alebo výstupu umeleckej činnosti v lehote podľa odseku 4 alebo
b)hodnotiteľský orgán nevyhovie námietkam vysokej školy podľa odseku 4.“.
Pre spresnenie sa výslovne upravuje prípad, ak hodnotiteľský orgán námietkam nevyhovie. Tento následok z platného znenia zákona vyplýva implicitne aj v súčasnosti.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
50.V čl. I za bod 193 sa vkladá nový bod 194, ktorý znie:
„194. Za § 108c sa vkladá § 108d, ktorý znie:
22
㤠108d
(1)Na účely hodnotenia výskumných projektov a umeleckých projektov v rámci vnútorného grantového systému ministerstva školstva, na administratívne účely a štatistické účely súvisiace s týmto hodnotením a na účely súvisiace s poskytovaním dotácie podľa § 89 ods. 5 a § 91 ods. 2 ministerstvo školstva spracúva o osobách uvedených v príslušnom projekte, osobách, ktoré posudzujú výskumné projekty a umelecké projekty, a osobách administrujúcich výskumné projekty a umelecké projekty najmä
a)meno,
b)priezvisko,
c)rodné priezvisko,
d)akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul, vedeckú hodnosť a rok ich udelenia,
e)pohlavie,
f)dátum narodenia,
g)názov odboru vedy a techniky a jeho číselný kód,50c) v ktorom uskutočňuje výskum a vývoj,
h)telefónne číslo a adresu elektronickej pošty,
i)názov a adresu pracoviska,
j)pracovné zaradenie alebo funkciu.
(2)Na účely súvisiace s hodnotením výskumných projektov a umeleckých projektov v rámci vnútorného grantového systému ministerstva školstva môže ministerstvo školstva využívať údaje z registra zamestnancov, centrálneho registra študentov, centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti a centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti v plnom rozsahu.
(3)Údaje podľa odseku 1 písm. a), b), c), d), g), i) a j) sa sprístupňujú bez obmedzenia spôsobom umožňujúcim hromadný prístup podľa osobitného predpisu.38b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50c znie:
50c) § 6 ods. 2 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 40/2011 Z. z.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Návrh reaguje v kontexte novej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov na skutočnosť, že osobné údaje je v praxi potrebné spracúvať (a niektoré z nich aj zverejňovať) aj v rámci činnosti vnútorných grantových systémov VEGA a KEGA.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
23
51.V čl. I bode 194 v § 113ah ods. 2 sa slovo „inauguračného“ nahrádza slovom „inauguračné“.
Úprava tvaru slova vzhľadom na súvisiaci text.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča neschváliť
52.V čl. I bode 194 v § 113ah sa vypúšťajú odseky 2 a 4.
Doterajšie odseky 3, 5 až 8 sa primerane prečíslujú.
Návrh reaguje na skutočnosť, že ustanovenia týkajúce sa zmien sústavy študijných odborov majú nadobudnúť účinnosť 1. 3. 2019, pričom tie upravujú aj prípad zrušenia študijného odboru bez náhrady. Na prípadné zrušenie študijného odboru bez náhrady preto nie je potrebné reagovať od 1. 9. 2018. Zároveň aj ustanovenia týkajúce sa spájania prvého a druhého stupňa do jedného celku nadobúdajú účinnosť 1. 3. 2019. Dovtedy sa pri spájaní postupuje podľa súčasného právneho stavu (t. j. vyžaduje sa predchádzajúce vyjadrenie Akreditačnej komisie, keďže zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania v prechodných ustanoveniach ponecháva jej existenciu do 31. 12. 2019). Preto odseky 2 a 4 nadbytočné.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
53.V čl. I bode 194 v § 113ah sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Do nadobudnutia účinnosti štandardov pre habilitačné konanie a inauguračné konanie je kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie
a)docenta vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“,
b)profesora vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“ alebo „profesor“.“.
Nasledujúce odseky sa primerane prečíslujú.
24
Úprava sa navrhuje vzhľadom na navrhovanú zmenu v § 75 ods. 4. Doplnenie prechodného ustanovenia súvisí so skutočnosťou, že príslušné štandardy možno očakávať koncom roku 2019, t.j. dovtedy sa kvalifikačné predpoklady na obsadenie príslušnej funkcie zachovávajú podľa súčasného stavu.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
54.V čl. I bode 194 v § 113ah ods. 8 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „lehota podľa § 108c ods. 3 pre tieto výstupy publikačnej činnosti a výstupy umeleckej činnosti je do 15. júla 2019“.
Úprava sa navrhuje vzhľadom na navrhované vypustenie lehoty v § 108c ods. 3. Touto zmenou sa dovetok v príslušnom prechodnom ustanovení stáva obsolentným.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
55.V čl. I bode 195 v § 114d sa za slovami „č. 253/2012 Z. z.“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „č. 427/2013 Z. z.“ sa vkladajú slová „a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 53/2018 Z. z.“.
Do zrušovacieho ustanovenia sa dopĺňa posledná novela nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
56.Za článok I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona č. 40/2011 Z. z. a zákona č. 243/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 14 sa vkladajú § 15 až 20, ktoré vrátane nadpisov znejú:
25
„TRETIA ČASŤ
ORGANIZÁCIE
§ 15
(1) Ustanovenia § 15 20 sa vzťahujú na organizácie, ktoré štátnymi rozpočtovými organizáciami alebo štátnymi príspevkovými organizáciami; ich zriaďovateľom je akadémia. Na organizácie, ktoré verejnými výskumnými inštitúciami sa vzťahuje osobitný predpis.16a) Práva a povinnosti akadémie ako správcu rozpočtovej kapitoly vo vzťahu k organizáciám v jej pôsobnosti, ktoré štátnymi rozpočtovými organizáciami alebo štátnymi príspevkovými organizáciami, upravuje osobitný predpis.17)“.
(2) Predmet činnosti a formu hospodárenia organizácie určuje zriaďovacia listina organizácie.
(3) Organizáciami akadémie sú
a) vedecké organizácie vykonávajúce výskum (ďalej len „vedecká organizácia“),
b) špecializované organizácie,
c) servisné organizácie.
(4) Akadémia poskytuje
a) príspevky príspevkovým organizáciám,
b) organizáciám prostriedky štátneho rozpočtu na výskum a vývoj a na ostatné činnosti v súlade s osobitným predpisom9) a so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
c) dotácie na vedecko-technické služby.17a)
(5) Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na činnosť organizácie určuje predseda akadémie na návrh predsedníctva akadémie, ktorý vychádza zo zásad rozdelenia rozpočtu schválených snemom akadémie a z výsledkov pravidelného hodnotenia organizácie.
(6) Vedecké organizácie s rozpočtovou formou hospodárenia môžu v súvislosti s plnením svojich hlavných úloh vykonávať aj podnikateľskú činnosť.18)
§ 16
Vedecká organizácia
Vedecké organizácie sú zamerané na
a) uskutočňovanie výskumu,
b) prispievanie k využitiu výsledkov výskumu,
c) získavanie, spracúvanie a rozširovanie vedeckých informácií,
d) využívanie výsledkov vlastného výskumu pri vypracúvaní posudkov, stanovísk, odporúčaní a pri šírení vedeckých poznatkov,
e) zúčastňovanie sa na pedagogickom procese vysokých škôl vrátane doktorandského štúdia podľa osobitného predpisu,5)
f) spoluprácu s vysokými školami a ďalšími právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj,
g) uskutočňovanie medzinárodnej vedeckej a vedecko-technickej spolupráce,
h) vykonávanie edičnej činnosti,
26
i) plnenie úloh podľa osobitných predpisov.19)
§ 17
Riaditeľ vedeckej organizácie
(1) Štatutárny orgán vedeckej organizácie je riaditeľ.
(2) Riaditeľa vedeckej organizácie po schválení návrhu v predsedníctve akadémie vymenúva a odvoláva predseda akadémie.
(3) Riaditeľ vedeckej organizácie je povinný prerokúvať vo vedeckej rade vedeckej organizácie zameranie činnosti a organizačnú štruktúru vedeckej organizácie.
(4) Funkčné obdobie riaditeľa vedeckej organizácie je štyri roky.
§ 18
Vedecká rada vedeckej organizácie
(1) Vedecká rada vedeckej organizácie (ďalej len „vedecká rada organizácie“) je odborný orgán vedeckej organizácie.
(2) Vedeckú radu organizácie volí akademická obec organizácie.
(3) Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu členov vedeckej rady organizácie tvoria zástupcovia vysokých škôl a ďalších právnických osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj.
(4) Na čele vedeckej rady organizácie je predseda vedeckej rady organizácie, ktorého volia členovia vedeckej rady organizácie spomedzi seba.
(5) Funkčné obdobie vedeckej rady organizácie je štyri roky.
(6) Vedecká rada organizácie
a) určuje vedeckú profiláciu vedeckej organizácie,
b) vyjadruje sa o činnosti a organizácii vedeckej organizácie a o koncepčných otázkach,
c) navrhuje zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie vedeckej organizácie, zmenu spôsobu jej financovania alebo prechod na inú formu hospodárenia,
d) schvaľuje správu o činnosti vedeckej organizácie,
e) navrhuje vymenovanie členov spoločných odborových komisií zriaďovaných na účely doktorandského štúdia podľa osobitného predpisu.20)
§ 19
Pracovný pomer so zamestnancami vedeckých organizácií
(1) Pracovný pomer so zamestnancami s vysokoškolským vzdelaním vo vedeckých organizáciách sa môže dohodnúť na určitý čas, najviac na päť rokov.21)
(2) Pracovný pomer so zamestnancami, ktorí majú vedecký kvalifikačný stupeň I,22) sa uzatvára na neurčitý čas, ak sa nedohodne inak.
§ 20
Špecializované organizácie a servisné organizácie
(1) Špecializované organizácie a servisné organizácie vykonávajú osobitné činnosti slúžiace na plnenie úloh akadémie a poskytujú služby na zabezpečenie činnosti vedeckých organizácií.
27
(2) Na čele organizácií uvedených v odseku 1 je riaditeľ alebo vedúci, ktorého po schválení v predsedníctve akadémie vymenúva a odvoláva predseda akadémie.
(3) Funkčné obdobie riaditeľa alebo vedúceho špecializovanej organizácie alebo servisnej organizácie je štyri roky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16a až 22 znejú:
16a) Zákon č. 243/2017 Z. z.
17) Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17a) § 8a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
18) § 28 zákona č. 243/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19) Napríklad zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
20) § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21) § 1 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení zákona č. 257/2011 Z. z.
22) § 4 ods. 3 vyhlášky Československej akadémie vied č. 55/1977 Zb.“.
2.Za § 21a sa vkladá § 21b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠21b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)Organizácia, ktorá do 30. júna 2018 bola štátnou rozpočtovou organizáciou a od 1. júla 2018 sa stala verejnou výskumnou inštitúciou podľa § 21a ods. 1, ale nesplnila podmienky podľa § 21a ods. 2, sa stáva odo dňa účinnosti tohto zákona štátnou rozpočtovou organizáciou a správcom majetku Slovenskej republiky, ktorý spravovala do 30. júna 2018.
(2)Organizácia, ktorá do 30. júna 2018 bola štátnou príspevkovou organizáciou a od 1. júla 2018 sa stala verejnou výskumnou inštitúciou podľa § 21a ods. 1, ale nesplnila podmienky podľa § 21a ods. 2, sa stáva odo dňa účinnosti tohto zákona štátnou príspevkovou organizáciou a správcom majetku Slovenskej republiky, ktorý spravovala do 30. júna 2018.
(3)Zakladacia listina organizácie podľa odseku 1 alebo odseku 2 a jej ďalšie listiny, ktoré vydala akadémia podľa osobitného predpisu,16a) strácajú platnosť odo dňa účinnosti tohto zákona.“.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Nový článok II nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Úvodná veta článku II sa primerane premietne do názvu zákona.
Upravujú sa následky pre situáciu, ak Slovenská akadémia vied ako zakladateľ nedodala v čase ustanovenom zákonom
28
všetky dokumenty potrebné na zápis jej transformovaných organizácií na verejné výskumné inštitúcie.
Transformácia všetkých jej organizácií nastala ex lege od 1. 7. 2018 bez ohľadu na skutočnosť, či Slovenská akadémia vied dodala všetky zákonom požadované dokumenty alebo nie 21a ods. 1). VVI však zároveň vzniká zápisom do registra, pričom pri transformovaných organizáciách SAV, pri ktorých neboli splnené požiadavky podľa § 21a ods. 2 zákona o Slovenskej akadémii vied nemohlo ministerstvo školstva také organizácie do registra zapísať, čím síce právnu formu zmenili, ale nevznikli platne. Navrhuje sa, aby sa tie organizácie, ktoré nesplnili zmienené podmienky sa vrátili do právnej formy spred 1. 7. 2018.
Zákonom o VVI sa od 1. 7. 2018 vypustila tretia časť zákona o SAV 15 20), keďže všetky organizácie sa mali transformovať. Vzhľadom na to, že podľa tohto návrhu sa bude SAV skladať z VVI, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií je potrebné text doterajších § 15 20 vrátiť s primeranou úpravou § 15 ods. 1 a aktualizáciou niektorých pojmov a poznámok pod čiarou.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
57. V čl. VI sa vypúšťa číslo „95,“.
Úprava sa navrhuje z dôvodu, že v kontexte zmien v systéme akreditácií je vhodné, aby aj nové ustanovenia o registri študijných odborov nadobudli účinnosť paralelne 1. 9. 2018. Ustanovenia s odloženou účinnosťou týkajúce sa študijných odborov súvisia s vydaním sústavy formou vykonávacieho predpisu, pričom zmena v § 54b nie je na túto skutočnosť viazaná.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
29
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o uvedených zmenách a doplnkoch uvedených pod bodmi:
1 11, 13 34, 36 44, 46 50, 52 57 spoločne s odporúčaním ich schváliť;
Body 12, 35, 45 a 51 spoločne s odporúčaním ich neschváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v III. časti tejto spoločnej správy, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 951) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 951a) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) z 12. júna 2018 č. 167.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Ľubomíra Petráka, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava jún 2018
Ľubomír Petrák v. r.
predseda
Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport