1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD - 824/2018
949a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 949)
___________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 10. mája 2018 č. 1147 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 949) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport.
Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
2
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
II.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
III.
K vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 949) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 390 z 5. júna 2018,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 282 zo 7. júna 2018,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládežv uznesení č. 155 z 11. júna 2018
zhodne odporúčajú vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej správy.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. časti tejto spoločnej správy vyplývajú tieto zmeny a doplnky:
1.V čl. I bode 13 7 ods. 2, § 8 ods. 1, § 9 ods. 1) sa slovo „umeleckú“ nahrádza slovom „umelecká“.
Navrhuje sa úprava novelizačného bodu v súlade s platným znením zákona tak, aby bol vypustený správny tvar slova.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
3
2.V čl. I bode 18 § 8 ods. 6 sa slová „meno a priezvisko žiaka,“ nahrádzajú slovami „počet žiakov, ktorí sa zúčastnia na praktickom vyučovaní,“.
Navrhuje sa úprava údajov, ktoré obsahovať zoznam uzatvorených zmlúv o poskytovaní praktického vyučovania, ktorý stredná odborná škola poskytne svojmu zriaďovateľovi.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V čl. I bode 52 v poznámke pod čiarou k odkazu 8b sa slovo „Nariadenie“ nahrádza slovami „Čl. 2 ods. 2 a Príloha I nariadenia“.
Navrhuje sa legislatívno-technická úprava, ktorá dopĺňa absentujúce konkrétne ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 651/2014 definujúce, čo sú malé a stredné podniky.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.V čl. I bode 85 § 53 ods.1 a 2 sa vypúšťajú slová „podľa tohto zákona“.
Vykonáva sa technická úprava prechodného ustanovenia.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.V čl. IV bode 2 7 ods. 8) sa slovo „vypúšťajú“ nahrádza slovami „za slová „osobitného predpisu“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa“ a za slová „duálneho vzdelávania“ sa vkladá čiarka.
Ide o úpravu novelizačného bodu v súlade s legislatívnymi pravidlami.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
4
6.V čl. V bode 5 sa slovo „vkladajú“ nahrádza slovami „vkladá čiarka a“.
Ide o úpravu novelizačného bodu v súlade s legislatívnymi pravidlami.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
7.V čl. V sa za bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie:
„6. V § 16 ods. 4 písm. c) sa za slovo „alebo“ vkladajú slová „štvorročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 2. januára 2019, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
V súvislosti so zmenou školského zákona sa spresňujú ustanovenia o strednej športovej škole zavedené do školského zákona s účinnosťou od 1. 1. 2019 zákonom o športe, vzhľadom na to, že vzdelávacie programy v strednej športovej škole majú byť iba štvorročné tak, ako vyplýva z ostatných súvisiacich ustanovení o strednej športovej škole.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
8.V čl. V bode 24 74 ods. 2) sa za slová „prípravu v strednej“ vkladá slovo „športovej“.
Navrhuje sa úprava novelizačného bodu v súlade s platným znením zákona tak, aby bol nahradený správny tvar slova.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
9.V čl. V bode 30 sa slovo „vkladajú“ nahrádza slovami „vkladá čiarka a“.
Ide o úpravu novelizačného bodu v súlade s legislatívnymi pravidlami.
5
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
10.V čl. VI sa číslo „86“ nahrádza číslom „85“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s právnou úpravou bodu 85.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o zmenách a doplnkoch uvedených pod bodmi 1 10 spoločne s odporúčaním ich schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v III. časti tejto spoločnej správy, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 949) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 949a) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) z 12. júna 2018 č. 165.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Pavla Gogu, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava jún 2018
Ľubomír Petrák v. r.
predseda
Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport