1
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
42. schôdza výboru
Číslo: CRD – 824/2018
155
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 11. júna 2018
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 949) - druhé čítanie a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 949);
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 949) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch.
Pavol Goga Ľubomír Petrák
overovateľ výboru predseda výboru
2
Príloha k uzneseniu č. 155
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 949) - druhé čítanie
1.V čl. I bode 13 7 ods. 2, § 8 ods. 1, § 9 ods. 1) sa slovo „umeleckú“ nahrádza slovom „umelecká“.
Navrhuje sa úprava novelizačného bodu v súlade s platným znením zákona tak, aby bol vypustený správny tvar slova.
2.V čl. I bode 18 § 8 ods. 6 sa slová „meno a priezvisko žiaka,“ nahrádzajú slovami „počet žiakov, ktorí sa zúčastnia na praktickom vyučovaní,“.
Navrhuje sa úprava údajov, ktoré obsahovať zoznam uzatvorených zmlúv o poskytovaní praktického vyučovania, ktorý stredná odborná škola poskytne svojmu zriaďovateľovi.
3.V čl. I bode 52 v poznámke pod čiarou k odkazu 8b sa slovo „Nariadenie“ nahrádza slovami „Čl. 2 ods. 2 a Príloha I nariadenia“.
Navrhuje sa legislatívno-technická úprava, ktorá dopĺňa absentujúce konkrétne ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 651/2014 definujúce, čo sú malé a stredné podniky.
4.V čl. I bode 85 § 53 ods.1 a 2 sa vypúšťajú slová „podľa tohto zákona“.
Vykonáva sa technická úprava prechodného ustanovenia.
5.V čl. IV bode 2 7 ods. 8) sa slovo „vypúšťajú“ nahrádza slovami „za slová „osobitného predpisu“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa“ a za slová „duálneho vzdelávania“ sa vkladá čiarka.
Ide o úpravu novelizačného bodu v súlade s legislatívnymi pravidlami.
3
6.V čl. V bode 5 sa slovo „vkladajú“ nahrádza slovami „vkladá čiarka a“.
Ide o úpravu novelizačného bodu v súlade s legislatívnymi pravidlami.
7.V čl. V sa za bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie:
„6. V § 16 ods. 4 písm. c) sa za slovo „alebo“ vkladajú slová „štvorročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 2. januára 2019, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
V súvislosti so zmenou školského zákona sa spresňujú ustanovenia o strednej športovej škole zavedené do školského zákona s účinnosťou od 1. 1. 2019 zákonom o športe, vzhľadom na to, že vzdelávacie programy v strednej športovej škole majú byť iba štvorročné tak, ako vyplýva z ostatných súvisiacich ustanovení o strednej športovej škole.
8.V čl. V bode 24 74 ods. 2) sa za slová „prípravu v strednej“ vkladá slovo „športovej“.
Navrhuje sa úprava novelizačného bodu v súlade s platným znením zákona tak, aby bol nahradený správny tvar slova.
9.V čl. V bode 30 sa slovo „vkladajú“ nahrádza slovami „vkladá čiarka a“.
Ide o úpravu novelizačného bodu v súlade s legislatívnymi pravidlami.
10.V čl. VI sa číslo „86“ nahrádza číslom „85“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s právnou úpravou bodu 85.