Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
61. schôdza výboru
Číslo: CRD - 827/2018 - VHZ
256
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 12. júna 2018
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 966)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 966);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 966) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.p o v e r u j e
1.predsedníčku výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní zo dňa 7. júna 2018 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracovala do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a predložila ju na schválenie gestorskému výboru,
2.spoločného spravodajcu výborov E. Pfundtner (R. Puciho), aby v súlade s § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Michal B a g a č k a Jana K i š š o v á, v.r.
Eduard H e g e r predsedníčka výboru
overovatelia výboru
2
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
61. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 256
Z m e n y a d o p l n k y
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 966)
1.V čl. I, bode 3 § 53 ods. 4 písm. b) sa slová „predpokladanej dĺžky trvania“ sa nahrádzajú slovami „predpokladaného trvania“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; úpravou sa ustanovenie terminologicky zjednocuje s platnou úpravou (napr. § 88 ods. 13 zákona č. 58/2014 Z. z.).
2.V čl. I bode 3 § 53 ods. 5 sa slová „aj v období“ nahrádzajú slovami „v období“ (2x).
Ide o legislatívno-technickú úpravu; z ustanovenia sa vypúšťa v kontexte predchádzajúcich ustanovení nadbytočné slovo „aj“.