NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD-387/2018
875a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Bernaťáka, Evy Smolíkovej a Stanislava Kmeca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 875) v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Bernaťáka, Evy Smolíkovej a Stanislava Kmeca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 875) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
2
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1105 zo 14. marca 2018 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Bernaťáka, Evy Smolíkovej a Stanislava Kmeca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 875) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Určila zároveň Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Bernaťáka, Evy Smolíkovej a Stanislava Kmeca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 875) prerokovali výbory a odporúčali ho schváliť:
3
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej uznesením č. 400 z 5. júna 2018 a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 110 z 11. júna 2018.
IV.
Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky uvedeného v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1. V čl. I bod 2 znie:
„2. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠28a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2019
Návrh právneho predpisu predložený do pripomienkového konania pred 1. marcom 2019 obsahuje náležitosti návrhu právneho predpisu podľa predpisov účinných do 28. februára 2019.“.“
Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s navrhovaným posunom účinnosti zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2. V čl. II bod 2 znie:
„2. Za § 150a sa vkladá § 150b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠150b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2019
Náležitosti návrhu zákona predloženého národnej rade pred 1. májom 2019 sa posudzujú podľa § 68 ods. 3 v znení účinnom do 30. apríla 2019.“.“
Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s navrhovaným posunom účinnosti zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3. V čl. III sa slová „1. júla 2018“ nahrádzajú slovami „1. marca 2019“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2019“.
4
Vzhľadom na priebeh legislatívneho procesu a následnú potrebu vytvorenia aplikačných mechanizmov orgánmi verejnej správy na náležité posudzovanie vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu po prijatí zákona sa účinnosť zákona navrhuje posunúť na neskorší termín.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o všetkých uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch (body 1 až 3) spoločne, s odporúčaním schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Bernaťáka, Evy Smolíkovej a Stanislava Kmeca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 875) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Bernaťáka, Evy Smolíkovej a Stanislava Kmeca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v druhom čítaní (tlač 875a) bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 403 z 12. júna 2018.
5
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Ladislava Andreánskeho, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Róbert Madej
predseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 12. júna 2018