NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
CRD- 819/2018
939a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 939) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1140 z 10. mája 2018 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 939) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením
č. 383 z 5. júna 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 173 zo 7. júna 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v bode III. tejto správy, vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
1.V čl. I, 9 bode § 4b ods.1 písm. b) 2. bod sa slová „ďalších krokov“ nahrádzajú slovami
„ďalšieho postupu“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa v súlade s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov terminologicky precizuje právny text (preformulácia do právneho jazyka).
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
2. V čl. I, 9. bode § 4b ods. 4 písm. b) sa nad slová „energetickej chudoby“ umiestňuje odkaz 5b a vkladá sa poznámka pod čiarou k odkazu 5b ktorá znie:
3
5b) § 2 písm. o) zákona č. 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.“
Zároveň sa upraví úvodná veta k poznámkam pod čiarou a preznačia doterajšie odkazy a poznámky pod čiarou 5b a 5c na 5c a 5d.
Legislatívno-technická úprava, poznámka pod čiarou na relevantný právny predpis, ktorý terminologicky precizuje predmetné ustanovenie.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
3. V čl. I, 9 bode § 4b ods. 5 a 6 sa slová „podľa odsekov 1, 3 a 4“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 až 4“.
Legislatívno-technická úprava. Návrhom sa upravuje chybný vnútorný odkaz.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
4. V čl. I, 9 bode § 4c ods. 2 písm. a) sa slová „podľa osobitného predpisu,5b)nahrádzajú slovami „podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,5b)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa v súlade s čl. 4 ods. 2 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov terminologicky precizuje právny text.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
4
5. V čl. I bode 9 § 4c ods. 2 písm. d) sa slová „v právnych predpisoch na národnej úrovni a na úrovni Európskej únie“ nahrádzajú slovami „vo vnútroštátnych všeobecne záväzných právnych predpisoch a právnych aktoch Európskej únie“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa v súlade s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov terminologicky precizuje právny text (čl. 4 ods. 2).
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
6. V čl. I, 9 bode § 4c ods. 4 sa v úvodnej vete vypúšťa slovo „významnej“ a za slovom „aktualizácii“ sa dopĺňa čiarka a slová „ktorou sa zavádzajú ďalšie opatrenia,“
Návrhom sa spresňuje a vymedzuje pôvodne navrhnutá formulácia „významná aktualizácia“.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
7. V čl. I bode 9 § 4e ods. 1 sa slová „na základe medzinárodných dohovorov“ nahrádzajú slovami „na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná “.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa v súlade s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov terminologicky precizuje právny text (čl. 4 ods. 2).
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
8. V čl. I, 24 bode § 33 písm. n ) sa pred slovo „projekcií“ vkladá slovo „národných“.
Legislatívno-technická úprava.
5
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
V.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne:
O bodoch spoločnej správy č. 1 8 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
VI.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 938) schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 939) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 185 z 12. júna 2018.
V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Peter A n t a l, v. r.
predseda výboru
6