NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
NÁVRH
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z. .............................. 2018
k Vyhláseniu Národnej rady Slovenskej republiky k eskalácii extrémizmu a násilným prejavom v spoločnosti.
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k eskalácii extrémizmu a násilným prejavom v spoločnosti.