Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
51. schôdza
823/2018
287
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
zo 7. júna 2018
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 945) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 945)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 945) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného vládneho návrhu zákona vo výbore.
Ladislav Kamenický
predseda výboru
Irén Sárközy
Peter Štarchoň
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 287
51. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 945)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.K čl. I §3 ods. 2
V čl. I § 3 ods. 2 písm. a) sa za slovo „nachádzajú“ vkladá čiarka a slová „a poistené rovnakou poistnou zmluvou“ sa nahrádzajú slovami „okrem tovaru v obchodnej preprave,“.
Navrhovaným znením sa mení umiestnenie rizika pri tovare v obchodnej preprave, a to na základe čl. 157 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (prepracované znenie). Umiestnenie rizika pri tomto tovare sa určí podľa ustanovenia § 3 ods. 2 písm. d) zákona, to znamená podľa sídla alebo prevádzkarne poistníka.
2.K čl. I § 4 ods.2
V čl. I, § 4 ods. 2 sa na konci úvodnej vety pripája slovo „aj“.
Pozmeňujúci návrh gramaticky koriguje citované ustanovenie v zmysle znenia § 4 ods. 1 návrhu zákona obsahujúceho hlavné vymedzenie „platiteľa“ dane z poistenia.
3.K čl. I § 10 ods. 4
V čl. I, § 10 ods. 4 sa slová „pridelí platiteľovi podľa prvej vety“ nahrádzajú slovami „vydá platiteľovi podľa prvej vety osvedčenie o registrácii pre daň, pridelí mu“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky spresňuje predmetné ustanovenie doplnením relevantného úkonu, ktorým daňový úrad rozhodne o pridelení daňového identifikačného čísla.
4.K čl. I § 13 ods. 1
V čl. I § 13 odsek 1 sa slová „30. septembri“ nahrádzajú slovami „31. decembri“.
Celý čl. I nadobúda účinnosť 1. januára 2019, čo sa premietne v ustanovení o účinnosti, pri vypracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Navrhuje sa zmena účinnosti zákona o dani z poistenia od 1. januára 2019, čím sa vytvorí pre poisťovne dostatočne dlhý časový priestor na zabezpečenie systémových zmien v súvislosti so zavedením dane z poistenia.
3
5.K čl. I § 13 ods.3
V čl. I § 13 odsek 3 znie:
„(3) Poisťovateľ, ktorému vznikla povinnosť odviesť odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia, sa stáva odo dňa účinnosti tohto zákona daňovým subjektom registrovaným pre daň. Ak poisťovateľ podľa prvej vety nemá daňové identifikačné číslo, daňový úrad je povinný mu vydať osvedčenie o registrácii pre daň, prideliť a oznámiť mu daňové identifikačné číslo najneskôr do 28. februára 2019.“.
Navrhovaná zmena súvisí so zmenou účinnosti zákona o dani z poistenia.
6.K čl. I § 14
V čl. I text § 14 znie:
„Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.
Legislatívno-technický pozmeňujúci návrh; odkaz na transpozičnú prílohu k zákonu sa podľa zaužívanej praxe formuluje v množnom čísle aj v prípade, ak sa preberá iba jeden právne záväzný akt EÚ.
7.K čl. I prílohe č. 2
V prílohe č. 2 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341 zo 14. decembra 2016 (Ú. v. EÚ L 354, 23.12.2016).“.
Legislatívno-technický pozmeňujúci návrh, ktorým sa dopĺňa posledná novela smernice EP a Rady 2009/138/ES.
8.Za článok I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 35/1965 Zb., zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 239/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
4
1. V § 800 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak došlo k zmene výšky poistného a poistiteľ výšku poistného neoznámil tomu, kto s ním uzavrel poistnú zmluvu, najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného obdobia, neuplatní sa lehota podľa prvej vety.“.
V zmysle ustanovenia § 800 ods. 1 sa musí dať výpoveď aspoň 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Nakoľko v súčasnosti poisťovateľ nemá ustanovenú lehotu na oznámenie novej výšky poistného na nasledujúce poistné obdobie, poistník nedisponuje adekvátnou lehotou na posúdenie a prípadnú zmenu poisťovateľa, ak považuje navýšenie poistného za neakceptovateľné. S cieľom riešiť uvedenú disproporciu sa navrhuje povinnosť oznámiť najneskôr 10 týždňov pred uplynutím poistného obdobia výšku nového poistného. Zároveň sa upravuje situácia, ak poisťovateľ 10 týždňovú lehotu nedodrží, a to tým spôsobom, že poistník je v takomto prípade oprávnený podať výpoveď do konca poistného obdobia. Poistený bude mať dostatok času na rozhodnutie, či novú výšku poistného akceptuje alebo nie.
2. V § 801 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Poisťovateľ je povinný doručiť výzvu podľa prvej vety do jedného mesiaca odo dňa splatnosti poistného. Ak nebola výzva podľa predchádzajúcej vety doručená, poistenie zanikne, ak poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti.“.
V zmysle ustanovenia § 801 ods. 2 poistenie zanikne aj v prípade, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca od doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie. Nakoľko lehota do kedy musí poisťovateľ predmetnú výzvu zaslať nie je ustanovená, jej absencia môže viesť k neodvodnenému predlžovaniu zmluvného vzťahu, počas ktorého na jednej strane poisťovateľ nárok na dlžné poistné aj s úrokmi z omeškania, na strane druhej v prípade poistnej udalosti dochádza ku výraznému kráteniu poistného plnenia. Druhá veta navrhovaného ustanovenie určuje moment zániku poistenia v prípade, ak poisťovateľ nevyzval poistníka na uhradenie dlžného poistného alebo jeho časti v ustanovenej lehote a nedošlo k zaplateniu poistného.
3. V § 803 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak poistenie zaniklo z dôvodu podľa § 801 ods. 1 alebo § 801 ods. 2, výška poistného, na ktoré má poistiteľ nárok, sa určí z poistného za predchádzajúce obdobie.“.
Navrhovaná úprava za cieľ jasne ustanoviť pravidlá určenia poistného rozhodného pre určenie nároku poisťovateľa na zaplatenie pomernej časti poistného, ak došlo k zániku poistenia z dôvodu nezaplatenia poistného. Vzhľadom k tomu, že poistník neakceptoval novú výšku poistného je nutné vychádzať z výšky poistného dohodnutého za predchádzajúce poistné obdobie tj. z výšky poistného, na ktorom sa poistník a poisťovateľ dohodli.
4. Za dvadsiatu druhú hlavu sa vkladá dvadsiata tretia hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:
„DVADSIATA TRETIA HLAVA
PRECHODNÉ USTANOVENIE K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. OKTÓBRA 2018
5
§ 879u
Ustanovenia § 800 ods. 1, § 801 ods. 2 a § 803 ods. 1 v znení účinnom od 1. októbra 2018 sa prvýkrát použijú od 1. októbra 2018.“.“.
Doterajšie články II až V sa primerane prečíslujú.
9.K čl. II 5. bod
V čl. II, 5. bode, § 39q sa za slovo „Ustanovenia“ vkladajú slová „§ 24 ods. 10,“.
Pozmeňujúci návrh dopĺňa relevantný vnútorný odkaz na ustanovenie, ktoré sa taktiež uplatňovať v zmysle formulácie prechodného ustanovenia.
10.Čl. III bod 5 a čl. IV nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019, čo sa premietne v ustanovení o účinnosti, pri vypracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Navrhovaná zmena súvisí so zmenou účinnosti zákona o dani z poistenia.
11.V čl. V bode 2 § 205a znie:
㤠205a
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2019
(1) Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne povinné odviesť do 31. januára 2019 odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia podľa § 68a ods. 1 v znení účinnom do 31. decembra 2018 za mesiac december 2018 na osobitný príjmový účet Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty; ustanovenia § 68a ods. 2 4 v znení účinnom do 31. decembra 2018 sa uplatnia rovnako.
(2) Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne povinné z poistných zmlúv, pri ktorých poistné obdobie začalo plynúť pred 1. januárom 2019 a z ktorých boli povinné odviesť odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia podľa § 68a v znení účinnom do 31. decembra 2018, odvádzať do začiatku nasledujúceho poistného obdobia odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia podľa § 68a v znení účinnom do 31. decembra 2018.“.
Celý čl. V nadobúda účinnosť 1. januára 2019, čo sa premietne v ustanovení o účinnosti, pri vypracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Navrhovaná zmena súvisí so zmenou účinnosti zákona o dani z poistenia.
Účelom navrhovanej úpravy je taktiež doplnenie prechodného ustanovenia, ktorým sa upravuje platenie odvodu podľa doterajšej právnej úpravy v prechodnom období tak, aby bolo jednoznačné dokedy sa platí odvod podľa doterajšej právnej úpravy. Vzhľadom k tomu, že daň z poistenia sa uplatní len na poistné prislúchajúce k poistnému obdobiu začínajúcom po účinnosti zákona je potrebné upraviť platby poistného za poistné obdobie pred účinnosťou zákona. Cieľom právnej úpravy je, aby poistné na ktoré sa uplatnil odvod z neživotného
6
poistenia, bolo pokryté odvodom z neživotného poistenia do začiatku nového poistného obdobia, ktoré začne po účinnosti zákona. Od tohto nového poistného obdobia sa na poistné začne vzťahovať daň z poistenia a prestane sa na poistné vzťahovať odvod z neživotného poistenia