Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
44. schôdza výboru
CRD: 819/2018
173
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
zo 7. júna 2018
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 939)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 939) s týmito pripomienkami:
1.V čl. I, 9 bode § 4b ods.1 písm. b) 2. bod sa slová „ďalších krokov“ nahrádzajú slovami
„ďalšieho postupu“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa v súlade s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov terminologicky precizuje právny text (preformulácia do právneho jazyka).
2. V čl. I, 9. bode § 4b ods. 4 písm. b) sa nad slová „energetickej chudoby“ umiestňuje odkaz 5b a vkladá sa poznámka pod čiarou k odkazu 5b ktorá znie:
5b) § 2 písm. o) zákona č. 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.“
2
Zároveň sa upraví úvodná veta k poznámkam pod čiarou a preznačia doterajšie odkazy a poznámky pod čiarou 5b a 5c na 5c a 5d.
Legislatívno-technická úprava, poznámka pod čiarou na relevantný právny predpis, ktorý terminologicky precizuje predmetné ustanovenie.
3. V čl. I, 9 bode § 4b ods. 5 a 6 sa slová „podľa odsekov 1, 3 a 4“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 až 4“.
Legislatívno-technická úprava. Návrhom sa upravuje chybný vnútorný odkaz.
4. V čl. I, 9 bode § 4c ods. 2 písm. a) sa slová podľa osobitného predpisu5b)nahrádzajú slovami „podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná5b)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa v súlade s čl. 4 ods. 2 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov terminologicky precizuje právny text.
5. V čl. I bode 9 § 4c ods. 2 písm. d) sa slová „v právnych predpisoch na národnej úrovni a na úrovni Európskej únie“ nahrádzajú slovami „vo vnútroštátnych všeobecne záväzných právnych predpisoch a právnych aktoch Európskej únie“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa v súlade s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov terminologicky precizuje právny text (čl. 4 ods. 2).
6. V čl. I, 9 bode § 4c ods. 4 sa v úvodnej vete vypúšťa slovo „významnej“ a za slovom „aktualizácii“ sa dopĺňa čiarka a slová „ktorou sa zavádzajú ďalšie opatrenia,“
Návrhom sa spresňuje a vymedzuje pôvodne navrhnutá formulácia „významná aktualizácia“.
7. V čl. I bode 9 § 4e ods. 1 sa slová „na základe medzinárodných dohovorov“ nahrádzajú slovami „na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa v súlade s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov terminologicky precizuje právny text (čl. 4 ods. 2).
3
8. V čl. I, 24 bode § 33 písm. n ) sa pred slovo „projekcií“ vkladá slovo „národných“.
Legislatívno-technická úprava.
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 939) schváliť s pripomienkami.
Vladimír MatejičkaPeter A n t a l
overovateľ výborupredseda výboru