ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
70. schôdza
Číslo: CRD-387/2018
400
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 5. júna 2018
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora BERNAŤÁKA, Evy SMOLÍKOVEJ a Stanislava KMECA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 875)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora BERNAŤÁKA, Evy SMOLÍKOVEJ a Stanislava KMECA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 875);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora BERNAŤÁKA, Evy SMOLÍKOVEJ a Stanislava KMECA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 875) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C. p o v e r u j e
predsedu výboru, aby spracoval výsledky rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní z 5. júna 2018 spolu s výsledkami rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložil ju na schválenie gestorskému výboru.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 400
z 5. júna 2018
_____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora BERNAŤÁKA, Evy SMOLÍKOVEJ a Stanislava KMECA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 875)
________________________________________________________________________
1. V čl. I bod 2 znie:
„2. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠28a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2019
Návrh právneho predpisu predložený do pripomienkového konania pred 1. marcom 2019 obsahuje náležitosti návrhu právneho predpisu podľa predpisov účinných do 28. februára 2019.“.“
Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s navrhovaným posunom účinnosti zákona.
2. V čl. II bod 2 znie:
„2. Za § 150a sa vkladá § 150b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠150b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2019
Náležitosti návrhu zákona predloženého národnej rade pred 1. májom 2019 sa posudzujú podľa § 68 ods. 3 v znení účinnom do 30. apríla 2019.“.“
Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s navrhovaným posunom účinnosti zákona.
3. V čl. III sa slová „1. júla 2018“ nahrádzajú slovami „1. marca 2019“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2019“.
Vzhľadom na priebeh legislatívneho procesu a následnú potrebu vytvorenia aplikačných mechanizmov orgánmi verejnej správy na náležité posudzovanie vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu po prijatí zákona sa účinnosť zákona navrhuje posunúť na neskorší termín.