ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
70. schôdza
Číslo: CRD-827/2018
399
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 5. júna 2018
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 966)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 966);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 966) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 399
z 5. júna 2018
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 966)
________________________________________________________________________
1.V čl. I, bode 3 § 53 ods. 4 písm. b) sa slová „predpokladanej dĺžky trvania“ sa nahrádzajú slovami „predpokladaného trvania“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; úpravou sa ustanovenie terminologicky zjednocuje s platnou úpravou (napr. § 88 ods. 13 zákona č. 58/2014 Z. z.).
2.V čl. I bode 3 § 53 ods. 5 sa slová „aj v období“ nahrádzajú slovami „v období“ (2x).
Ide o legislatívno-technickú úpravu; z ustanovenia sa vypúšťa v kontexte predchádzajúcich ustanovení nadbytočné slovo „aj“.