ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
70. schôdza
Číslo: CRD-823/2018
395
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 5. júna 2018
k vládnemu návrhu zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 945)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 945);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 945) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 395
z 5. júna 2018
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 945)
________________________________________________________________________
1.K čl. I, § 4
V čl. I, § 4 ods. 2 sa na konci úvodnej vety pripája slovo „aj“.
Pozmeňujúci návrh gramaticky koriguje citované ustanovenie v zmysle znenia § 4 ods. 1 návrhu zákona obsahujúceho hlavné vymedzenie „platiteľa“ dane z poistenia.
2.K čl. I, § 10
V čl. I, § 10 ods. 4 sa slová „pridelí platiteľovi podľa prvej vety“ nahrádzajú slovami „vydá platiteľovi podľa prvej vety osvedčenie o registrácii pre daň, pridelí mu“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky spresňuje predmetné ustanovenie doplnením relevantného úkonu, ktorým daňový úrad rozhodne o pridelení daňového identifikačného čísla.
3.K čl. I, § 14
V čl. I text § 14 znie:
„Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.
Legislatívno-technický pozmeňujúci návrh; odkaz na transpozičnú prílohu k zákonu sa podľa zaužívanej praxe formuluje v množnom čísle aj v prípade, ak sa preberá iba jeden právne záväzný akt EÚ.
4.K čl. I, prílohe č. 2
V prílohe č. 2 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v znení
smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341 zo 14. decembra 2016 (Ú. v. EÚ L 354, 23.12.2016).“.
Legislatívno-technický pozmeňujúci návrh, ktorým sa dopĺňa posledná novela smernice EP a Rady 2009/138/ES.
5.K čl. II, 5. bod
V čl. II, 5. bode, § 39q sa za slovo „Ustanovenia“ vkladajú slová „§ 24 ods. 10,“.
Pozmeňujúci návrh dopĺňa relevantný vnútorný odkaz na ustanovenie, ktoré sa taktiež uplatňovať v zmysle formulácie prechodného ustanovenia.