ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
70. schôdza
Číslo: CRD-822/2018
393
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 5. júna 2018
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 952)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 952);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 952) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 393
z 5. júna 2018
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 952)
________________________________________________________________________
1.V čl. I, bode 6 § 39b ods. 2 sa slová „§ 102af“ nahrádzajú slovami „§ 102ai“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; označenie ustanovenia sa upravuje s ohľadom na medzičasom prijaté novely [napr. zákon č. 87/2018 a schválený zákon zo 16. mája 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. (tlač 858)].
2.V čl. I, bode 11 79 ods. 1) sa označenie písmena „ax)“ nahrádza označením „bd“ )“ (2x) a odkaz na poznámku pod čiarou „55jax“ sa nahrádza odkazom „55jawd“ (2x).
Ide o legislatívno-technickú úpravu; označenie písmena a odkaz na poznámku pod čiarou sa upravujú s ohľadom na medzičasom prijatú novelu (zákon č. 87/2018 Z. z.).
3.V čl. I, bode 12 [§ 81 ods. 1 písm. g)] sa slová „a ax)“ nahrádzajú slovami „a bd“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu; text sa upravuje s ohľadom na úpravu označenia písmena v § 79 ods. 1 (bod 11 návrhu zákona).
4.V čl. I, bode 13 § 81 ods. 6 sa odkaz na poznámku pod čiarou „55jax“ nahrádza odkazom „55jawd“.
Ide o legislatívno-technické úpravu; odkaz na poznámku pod čiarou sa upravuje s ohľadom na úpravu odkazu na poznámku pod čiarou v § 79 ods. 1 (bod 11 návrhu zákona).
5.V čl. I, bode 16 (§ 82 ods. 10) sa slová „a ax)“ nahrádzajú slovami „a bd“.
Ide o legislatívno-technické úpravu; text sa upravuje s ohľadom na úpravu označenia písmena v § 79 ods. 1 (bod 11 návrhu zákona).
6.V čl. I, bode 21 102af) sa slová „§ 102ae“ nahrádzajú slovami „§ 102 ah“ a slová „102af“ sa nahrádzajú slovami „102ai“ (2x).
Ide o legislatívno-technické úpravu; označenie ustanovenia sa upravuje s ohľadom na medzičasom prijaté novely [napr. zákon č. 87/2018 a schválený zákon zo 16. mája 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. (tlač 858)].