ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
70. schôdza
Číslo: CRD-797/2018
392
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 5. júna 2018
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 951)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 951);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 951) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 392
z 5. júna 2018
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 951)
______________________________________________________________________
1.K čl. I bod 1
V čl. I bod 1 znie:
„1. Slovo „ministerstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 2a ods. 1, § 20 ods. 1 písm. h), § 37 ods. 3 časti vety za bodkočiarkou, § 38 ods. 4, § 43 ods. 1, § 43 ods. 6 úvodnej vety a písm. b), h) a p), § 44 ods. 1, § 44 ods. 4 úvodnej vety a písm. b), c), i) a p), § 45 ods. 4 úvodnej vety a písm. b), c) a d), § 47 ods. 3, 6 9, 11, 12 a 18 20, § 49a ods. 6 a ods. 7 písm. e), § 50 ods. 3, 4 a 6, § 53 ods. 3, § 54b ods. 3, 6 a 8, § 73 ods. 3, § 73a ods. 7 10, ods. 11 písm. b) a ods. 15, § 76 ods. 8, § 80b ods. 2 štvrtej vety a ods. 3 a 5, § 80b ods. 9, deviatej časti, § 88, § 89 ods. 5, § 102 ods. 1 písm. b), § 102a ods. 8 písm. b), § 105 ods. 3 druhej vety a ods. 6, § 108c ods. 4 a 6, § 109 ods. 2, § 109a ods. 5, § 113a ods. 1, 4, 13 a 14, § 113ab ods. 2, § 113ac, § 113af ods. 11, § 114 114c a prílohy č. 5 nahrádza slovami „ministerstvo školstva“ v príslušnom tvare a slovo „minister“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 5 ods. 5, § 43 ods. 5 úvodnej vety a písm. f) a ods. 7 a 8, § 44 ods. 3 úvodnej vety a písm. j), § 44 ods. 4 písm. o), § 44 ods. 5 a 6, § 45 ods. 3 úvodnej vety a písm. e) a ods. 5 a 6, deviatej časti, § 102 ods. 1 písm. a) a ods. 3 písm. d), § 102a ods. 8 písm. b), § 108a ods. 6, § 108b ods. 6, § 108c ods. 4, § 113 ods. 1 a § 113a ods. 13 nahrádza slovami „minister školstva“ v príslušnom tvare.“.
Do výpočtu ustanovení, v ktorých sa nevykonáva zmena legislatívnej skratky
ministerstva sa dopĺňajú ustanovenia, ktoré sa v rámci iných novelizačných bodov vypúšťajú alebo sa upravuje ich nové znenie, prechodné ustanovenia, ktoré nie je možné novelizovať a zrušovacie ustanovenia, ktoré obsahujú názvy zrušených právnych predpisov a tiež príloha č. 5, ktorá obsahuje úpravu relevantnú k 1. januáru 2010. Zároveň sa vyníma do samostatného novelizačného bodu ustanovenie zavádzajúce legislatívnu skratku „minister školstva“.
2.K čl. I body 7 a 62
V čl. I bode 7 v § 5 ods. 4 sa za slovo „vláde“ vkladajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)“.
Zároveň sa v čl. I bode 62 v § 47 ods. 1 slová „sa na konci pripájajú“ nahrádzajú slovami „sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)“ a na konci sa pripájajú“.
Legislatívno-technická pripomienka. Zavedenie legislatívnej skratky sa presúva do ustanovenia, v ktorom skracované slová použité prvýkrát.
3.K čl. I
V čl. I sa za novelizačný bod 7 vkladá nový novelizačný bod 8, ktorý znie:
„8. V § 5 ods. 5 sa slová „(ďalej len „minister“)“ nahrádzajú slovami „(ďalej len „minister školstva“)“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
V nadväznosti na zmenu navrhovanú v bode 1 návrhu zákona je potrebné upraviť zavedenie legislatívnej skratky v samostatnom novelizačnom bode tak, aby nedošlo k zdvojeniu slova „školstva“ v úplnom označení ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v § 5 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z.
4.K čl. I bod 28
V čl. I bode 28 v § 27 ods. 1 písm. a) sa slová „sa vypúšťajú“ nahrádzajú slovami „sa slová „a f)“ nahrádzajú slovami „a g)“ a vypúšťajú sa“.
Upravuje sa vnútorný odkaz na doterajšie ustanovenie § 33 ods. 2 písm. f), vzhľadom na vloženie nového písmena f) v tomto ustanovení a preznačenie doterajšieho písmena f) na písmeno g) v čl. I bode 34 návrhu zákona.
5.K čl. I bod 72
V čl. I bode 72 47c ods. 1) sa slová „pripája táto veta“ nahrádzajú slovami „pripájajú tieto vety“.
Legislatívno-technická úprava.
6.K čl. I bod 79
V čl. I bode 79 v § 50 ods. 5 písm. c) sa slová „všetky habilitačné konania a inauguračného konania“ nahrádzajú slovami „všetky habilitačné konania a inauguračné konania“.
Upravuje sa tvar slova „inauguračné“ tak, aby nadväzovalo na súvisiaci text.
7.K čl. I body 82 a 93
V čl. I bode 82 sa slová „odkaz 36“ nahrádzajú slovami „odkaz 35aa“ a súčasne sa primerane upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou, zároveň sa v čl. I bode 93 v § 54 ods. 22 odkaz 35aa)“ označuje ako odkaz 35ab)“ a primerane sa upraví aj znenie úvodnej vety k poznámke pod čiarou a označenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická úprava. Číslovanie poznámok pod čiarou sa upravuje vzhľadom na ich postupnosť.
8.K čl. I
V čl. I sa za novelizačný bod 110 vkladá nový novelizačný bod 111, ktorý znie:
„111. V § 68 ods. 10 a 11 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Vzhľadom na vloženie nového odseku 6 v § 68 (čl. I bod 110) je potrebné upraviť vnútorné odkazy v ďalších ustanoveniach § 68.
9.K čl. I bod 134
V čl. I bode 134 76 ods. 8) sa slová „sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“ a vypúšťa sa“ nahrádzajú slovami „sa vypúšťa“.
Vzhľadom na skutočnosť, že schvaľovanie kritérií na získanie titulu docent a kritérií na získanie titulu profesor bude aj naďalej upravené v § 12 ods. 1 písm. e) (čl. I bod 18), nie je potrebné upravovať vnútorný odkaz v § 76 ods. 8.
10.K čl. I bod 145
V čl. I bode 145 80b ods. 9) sa za slová „„ministerstvu školstva údaje““ vkladajú slová „a slová „obyvateľov Slovenskej republiky“ sa nahrádzajú slovami „fyzických osôb““.
Úprava zosúlaďuje text prvej a druhej vety § 80b ods. 9. Vzhľadom na nahradenie slov „obyvateľov Slovenskej republiky“ v prvej vete, je potrebné rovnakú zmenu vykonať aj v druhej vete, keďže svojou úpravou obsahovo bezprostredne nadväzuje na prvú vetu.
11.K čl. I bod 147
V čl. I bode 147 v § 88a ods. 1 sa za slová „kvality úrovne“ vkladajú slová „výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej“.
Legislatívno-technická úprava. Dopĺňajú sa chýbajúce slová, keďže v zákone č. 131/2002 Z. z. na rozdiel od návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania nie je zavedená legislatívna skratka pre spojenie „výskumná, vývojová, umelecká a ďalšia tvorivá činnosť“.
12.K čl. I bod 178
V čl. I bode 178 v § 106a ods. 3 písm. b) sa slovo „ktorú“ nahrádza slovom „ktoré“.
Úprava tvaru slova vzhľadom na predchádzajúci text, na ktorý sa viaže.
13.K čl. I body 183 a 189
V čl. I bode 183 v § 108a ods. 3 písm. j) a v bode 189 v § 108b ods. 3 písm. i) sa vypúšťajú slová „vysokých škôl“.
Legislatívno-technická úprava vzhľadom na legislatívnu skratku „register zamestnancov“ zavedenú v § 80b ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z.
14.K čl. I bod 192
V čl. I bode 192 108b ods. 8) sa slová „slovo „účely““ nahrádzajú slovami „slová „Na účely““.
Spresňuje sa za ktoré slovo „účely“ sa vkladajú nové slová, keďže v § 108b ods. 8 je toto slovo použité dvakrát.
15.K čl. I bod 194
V čl. I bode 194 v § 113ah ods. 2 sa slovo „inauguračného“ nahrádza slovom „inauguračné“.
Úprava tvaru slova vzhľadom na súvisiaci text.
16.K čl. I bod 195
V čl. I bode 195 v § 114d sa za slovami „č. 253/2012 Z. z.“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „č. 427/2013 Z. z.“ sa vkladajú slová „a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 53/2018 Z. z.“.
Do zrušovacieho ustanovenia sa dopĺňa posledná novela nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii.