ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
70. schôdza
Číslo: CRD-824/2018
390
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 5. júna 2018
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 949)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 949);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 949) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 390
z 5. júna 2018
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 949)
________________________________________________________________________
1.V čl. I bode 13 7 ods. 2, § 8 ods. 1, § 9 ods. 1) sa slovo „umeleckú“ nahrádza slovom „umelecká“.
Navrhuje sa úprava novelizačného bodu v súlade s platným znením zákona tak, aby bol vypustený správny tvar slova.
2.V čl. I bode 52 v poznámke pod čiarou k odkazu 8b sa slovo „Nariadenie“ nahrádza slovami „Čl. 2 ods. 2 a Príloha I nariadenia“.
Navrhuje sa legislatívno-technická úprava, ktorá dopĺňa absentujúce konkrétne ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 651/2014 definujúce, čo sú malé a stredné podniky.
3.V čl. IV bode 2 7 ods. 8) sa slovo „vypúšťajú“ nahrádza slovami „za slová „osobitného predpisu“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa“ a za slová „duálneho vzdelávania“ sa vkladá čiarka.
Ide o úpravu novelizačného bodu v súlade s legislatívnymi pravidlami.
4.V čl. V bode 5 sa slovo „vkladajú“ nahrádza slovami „vkladá čiarka a“.
Ide o úpravu novelizačného bodu v súlade s legislatívnymi pravidlami.
5.V čl. V bode 24 74 ods. 2) sa za slová „prípravu v strednej“ vkladá slovo „športovej“.
Navrhuje sa úprava novelizačného bodu v súlade s platným znením zákona tak, aby bol nahradený správny tvar slova.
6.V čl. V bode 30 sa slovo „vkladajú“ nahrádza slovami „vkladá čiarka a“.
Ide o úpravu novelizačného bodu v súlade s legislatívnymi pravidlami.