ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
70. schôdza
Číslo: CRD-819/2018
383
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 5. júna 2018
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 939)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 939);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 939) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 383
z 5. júna 2018
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 939)
________________________________________________________________________
1. V čl. I, 9 bode, § 4b ods.1 písm. b) 2. bod sa slová „ďalších krokov“ nahrádzajú slovami „ďalšieho postupu“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa v súlade s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov terminologicky precizuje právny text (preformulácia do právneho jazyka).
2. V čl. I, 9. bode, § 4b ods. 4 písm. b) sa nad slová „energetickej chudoby“ umiestňuje odkaz 5b a vkladá sa poznámka pod čiarou k odkazu 5b ktorá znie:
5b) § 2 písm. o) zákona č. 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.“
Zároveň sa upraví úvodná veta k poznámkam pod čiarou a preznačia doterajšie odkazy a poznámky pod čiarou 5b a 5c na 5c a 5d.
Legislatívno-technická úprava, poznámka pod čiarou na relevantný právny predpis, ktorý terminologicky precizuje predmetné ustanovenie.
3. V čl. I, 9 bode, § 4c ods. 2 písm. a) sa slová podľa osobitného predpisu5b)nahrádzajú slovami „podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná5b)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa v súlade s čl. 4 ods. 2 Legislatívnych
pravidiel tvorby zákonov terminologicky precizuje právny text.
4. V čl. I bode 9 § 4c ods. 2 písm. d) sa slová „v právnych predpisoch na národnej úrovni a na úrovni Európskej únie“ nahrádzajú slovami „vo vnútroštátnych všeobecne záväzných právnych predpisoch a právnych aktoch Európskej únie“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa v súlade s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov terminologicky precizuje právny text (čl. 4 ods. 2).
5. V čl. I bode 9 § 4e ods. 1 sa slová „na základe medzinárodných dohovorov“ nahrádzajú slovami „na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa v súlade s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov terminologicky precizuje právny text (čl. 4 ods. 2).