ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
70. schôdza
Číslo: CRD-837/2018
375
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 5. júna 2018
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Edity Pfundtner na vydanie zákona, ktorým sa mená a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z znení neskorších predpisov (tlač 975)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
p r e r u š u j e r o k o v a n i e
o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Edity Pfundtner na vydanie zákona, ktorým sa mená a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z znení neskorších predpisov (tlač 975).
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák