NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________________
Materiál na rokovanie Číslo: Z-003393/2018/1028/GIA
Národnej rady
Slovenskej republiky
992
S T A N O V I S K O
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2017
___________________________________________________________________________
Správa sa predkladáNávrh uznesenia:
na základe § 5 ods. 1 zákona Národná rada Slovenskej republiky
NR SR č. 39/1993 Z. z. berie na vedomie:
o Najvyššom kontrolnom úrade„Stanovisko Najvyššieho kontrolného
Slovenskej republiky v znení úradu Slovenskej republiky k návrhu neskorších predpisov štátneho záverečného účtu Slovenskej
republiky za rok 2017“
Materiál predkladá:
K a r o l M i t r í k
predseda
Najvyššieho kontrolného úradu
Slovenskej republiky
Bratislava máj 2018