PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-403/2018
1090
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 31. mája 2018
o pozmenení lehoty na pridelenie návrhov zákonov výborom Národnej rady Slovenskej republiky
P o z m e ň u j e m
svoje rozhodnutia z 15. marca 2018 č. 942 (tlač 881 a 882), z 10. apríla 2018 č. 972 (tlač 931), zo 16. apríla 2018 č. 976 (tlač 934), č. 977 (tlač 935) a č. 978 (tlač 936),z 24. apríla 2018 č. 1008 (tlač 958), č. 1017 (tlač 967), č. 1018 (tlač 968), č. 1019 (tlač 969), č. 1021 (tlač 971), č. 1022 (tlač 972), č. 1023 (tlač 973) a č. 1024 (tlač 974) k prideleniam návrhov zákonov, a to v časti B tak, že
u r č u j e m lehotu na prerokovanie návrhov zákonov
v druhom čítaní vo výboroch do 7. septembra 2018 a v gestorskom výbore
do 10. septembra 2018.
Andrej D a n k o v. r.