Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z., zákona č. 105/2004 Z. z., zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 279/2008 Z. z., zákona č. 474/2009 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
„t) súkromnou výrobou destilátu výroba destilátu obsahujúceho menej ako 86 objemových percent etylalkoholu v objeme najviac 25 l a. na osobu v kalendárnom roku súkromným výrobcom destilátu podľa § 2 ods. 6, pričom destilát je určený výhradne na súkromnú spotrebu súkromného výrobcu destilátu, výroba prebieha v najviac 100 litrovom na výrobu destilátov vyrobenom a určenom certifikovanom zariadení (ďalej len „destilačné zariadenie“) v mieste trvalého bydliska súkromného výrobcu destilátu alebo v mieste, kde sa nachádza ovocný sad vo vlastníctve alebo v nájme súkromného výrobcu destilátu a súkromný výrobca destilátu použije na výrobu výhradne ovocie alebo surovinu pochádzajúcu z ovocia z vlastnej pestovateľskej činnosti; v prípade viacerých súkromných výrobcov destilátu podľa § 2 ods. 6 žijúcich v spoločnej domácnosti sa objem najviac 25 l. a. posudzuje pre celú domácnosť spoločne. “.
2.V § 2 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Súkromným výrobcom destilátu sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, ktorá z ovocia alebo z ovocia pochádzajúcej suroviny z vlastnej pestovateľskej činnosti vyrobí destilát za podmienok uvedených v § 2 ods. 2 písm. t) a je vlastníkom destilačného zariadenia uvedeného v § 2 ods. 2 písm. t).“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
3.V § 3 sa odsek 10 dopĺňa sa písmenom e), ktoré znie:
„e) na súkromnú výrobu destilátu súkromným výrobcom destilátu.“.
4.Za § 9 sa vkladá § 10, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10
Súkromný výrobca destilátu
(1)Súkromný výrobca destilátu je oprávnený použiť ním vyrobený destilát výhradne na súkromnú spotrebu; nesmie ho použiť žiadnym iným spôsobom, predovšetkým ním vyrobený destilát nesmie byť predmetom predaja ani iného uvádzania na trh.
(2)Súkromný výrobca destilátu je povinný splniť si oznamovaciu povinnosť podľa osobitného predpisu.24a)
(3)Súkromný výrobca destilátu je povinný oznámiť nadobudnutie destilačného zariadenia ministerstvu, a to najneskôr do 15 dní od nadobudnutia destilačného zariadenia. Súkromný výrobca destilátu oznámi údaje v rozsahu meno a priezvisko, trvalý pobyt, druh destilačného zariadenia, výrobné číslo destilačného zariadenia, ak ho pridelené, dátum jeho nadobudnutia a adresu, na ktorej sa destilačné zariadenie nachádza. Takéto oznámenie ministerstvo zaeviduje a vydá súkromnému výrobcovi destilátu písomné potvrdenie o držbe destilačného zariadenia. Evidencia súkromného výrobcu destilátu trvá až do momentu výmazu.
(4)Súkromný výrobca destilátu je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu skutočnosť, že destilačné zariadenie nemá v držbe a akúkoľvek inú zmenu oznamovaných údajov podľa odseku 3.
(5)Súkromný výrobca destilátu je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu, ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin podľa osobitného predpisu24b) alebo ak bol právoplatne uznaný vinným z priestupku podľa § 14a ods. 1 písm. a) d) alebo ak bol právoplatne uznaný vinným z priestupku podľa osobitného predpisu.24c)
(6)Výmaz z evidencie podľa odseku 3 štvrtej vety ministerstvo vykoná na základe žiadosti súkromného výrobcu destilátu alebo ak súkromný výrobca destilátu bol právoplatne odsúdený za trestný čin podľa osobitného predpisu24b) alebo ak bol opakovane právoplatne uznaný vinným z priestupku podľa odseku 5 alebo ak ministerstvo zistí, že súkromný výrobca destilátu zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
Poznámky pod čiarou k odkazu 24a až 24c znejú:
24a) § 50 ods. 8 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.
24b) § 253 Trestného zákona.
24c) § 71 ods. 1 písm. h) až m) zákona č. 530/2011 Z. z.“
5.§ 13 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Ustanovenia odsekov 1 6 sa použijú obdobne pri kontrole dodržiavania povinností ustanovených týmto zákonom u súkromného výrobcu destilátu.“.
6.Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14a
Priestupky
(1) Ministerstvo uloží pokutu
a) súkromnému výrobcovi destilátu do 3 000 eur, ak súkromný výrobca destilátu oznámil nadobudnutie destilačného zariadenia ministerstvu po uplynutí lehoty podľa § 10 ods. 3,
b) súkromnému výrobcovi destilátu do 3 000 eur, ak súkromný výrobca destilátu uviedol v oznámení podľa § 10 ods. 3 nepravdivé údaje,
c) súkromnému výrobcovi destilátu do 3 000 eur, ak súkromný výrobca destilátu vyrába destilát v destilačnom zariadení, ktoré ohlásil ministerstvu podľa § 10 ods. 3, ktoré nespĺňa podmienky podľa § 2 ods. 2 písm. t),
d) súkromnému výrobcovi destilátu do 3 000 eur, ak súkromný výrobca destilátu neoznámil ministerstvu skutočnosti podľa § 10 ods. 4 alebo ods. 5.
(2) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
27b)
“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27b znie:
27b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II.
Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 362/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 240/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 296/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) lieh, ktorým je destilát11a) vyrobený súkromným výrobcom destilátu11b), je celkové množstvo liehu, ktoré je súkromný výrobca destilátu oprávnený vyrobiť podľa osobitného predpisu.11c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a až 11c znejú:
11a) § 2 ods. 2 písm. l) zákona č. 467/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11b) § 2 ods. 6 zákona č. 467/2002 Z. z.
11c) § 2 ods. 2 písm. t) zákona č. 467/2002 Z. z.“.
2.§ 6 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Znížená sadzba dane sa uplatní na alkoholický nápoj, ktorým je destilát11a) vyrobený súkromným výrobcom destilátu11b) podľa osobitného predpisu.32)“.
3.§ 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Daňová povinnosť pri výrobe alkoholického nápoja uvedeného v § 5 ods. 1 písm. e) vzniká prvým dňom uvedenia destilačného zariadenia do prevádzky za účelom výroby destilátu11a) podľa osobitného predpisu32) v príslušnom kalendárnom roku. Súkromný výrobca destilátu11b) je povinný oznámiť miestne príslušnému colnému úradu na príslušnom tlačive dátum, miesto a čas každej výroby liehu, druh ovocia a množstvo kvasu, z ktorého sa lieh vyrobiť, ako i predpokladané celkové množstvo vyrobeného alkoholického nápoja vrátane množstva vyrobeného liehu v l a. Oznámenie podľa predchádzajúcej vety je súkromný výrobca destilátu11b) povinný zaslať colnému úradu minimálne 3 pracovné dni pred dátumom výroby destilátu.11a)“.
4.§ 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Platiteľom dane pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 10 ods. 4 je súkromný výrobca destilátu.11b)“.
5.V § 12 ods. 1 sa slová „3 a 4“ nahrádzajú slovami „2, 4 a 5“.
6.V § 12 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Zdaňovacím obdobím pri výrobe alkoholického nápoja podľa § 5 ods. 1 písm. e) je kalendárny rok.“.
Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 9.
7.V § 12 ods. 4 sa číslovka „2“ nahrádza číslovkou „3“, číslovka „4“ sa nahrádza číslovkou „5“ a číslovka „7“ sa nahrádza číslovkou „8“.
8.V § 12 ods. 9 sa číslovka „2“ nahrádza číslovkou „3“ a číslovka „4“ sa nahrádza číslovkou „5“.
9. Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý znie:
㤠38a
Súkromný výrobca destilátu11b) je povinný viesť evidenciu vyrobeného alkoholického nápoja samostatne podľa dní a osobitne druhu destilátu,11a) s uvedením celkového množstva vyrobeného alkoholického nápoja vrátane množstva vyrobeného liehu v l a. zisteného meracím zariadením.“.
10.V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q) zoznam súkromných výrobcov destilátu.11b)“.
11. V § 39 sa odsek 2 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o) identifikačné údaje súkromného výrobcu destilátu.11b)“.
12. § 50 sa dopĺňa odsekmi 8 až 11, ktoré znejú:
„(8) Súkromný výrobca destilátu11b) je povinný oznámiť nadobudnutie destilačného zariadenia colnému úradu, a to najneskôr do 15 dní od nadobudnutia destilačného zariadenia. Súkromný výrobca destilátu oznámi údaje v rozsahu meno a priezvisko, trvalý pobyt, druh destilačného zariadenia, výrobné číslo destilačného zariadenia, ak ho pridelené, dátum jeho nadobudnutia a adresu, na ktorej sa zariadenie nachádza. Takéto oznámenie colný úrad
zaeviduje a vydá súkromnému výrobcovi destilátu11b) písomné potvrdenie o držbe destilačného zariadenia. Evidencia súkromného výrobcu destilátu trvá do momentu výmazu.
(9) Súkromný výrobca destilátu11b) je povinný bezodkladne oznámiť colnému úradu skutočnosť, že destilačné zariadenie podľa odseku 8 nemá v držbe a akúkoľvek inú zmenu údajov oznamovaných podľa odseku 8.
(10) Súkromný výrobca destilátu je povinný bezodkladne oznámiť colnému úradu, ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin podľa osobitného predpisu63a) alebo ak bol právoplatne uznaný vinným z priestupku podľa § 71 ods. 1 písm. h) n) alebo ak bol právoplatne uznaný vinným z priestupku podľa osobitného predpisu.63b)
(11) Výmaz z evidencie podľa odseku 8 štvrtej vety colný úrad vykoná na základe žiadosti súkromného výrobcu destilátu11b) alebo ak súkromný výrobca destilátu11b) bol právoplatne odsúdený za trestný čin podľa osobitného predpisu63a) alebo ak bol opakovane uznaný vinným z priestupku podľa odseku 10 alebo ak colný úrad zistí, že súkromný výrobca destilátu11b) zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.“.
Poznámky pod čiarkou k odkazom 63a a 63b znejú:
63a) § 253 Trestného zákona.
63b) § 14a ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 467/2002 Z. z.“.
13. § 69 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Oprávnenia colného úradu pri výkone daňového dozoru a daňovej kontroly podľa odseku 3 sa použijú primerane vo vzťahu k súkromnému výrobcovi destilátu.11b) Súkromný výrobca destilátu11b) je povinný strpieť výkon daňového dozoru a daňovej kontroly podľa odseku 3 a poskytnúť colnému úradu súčinnosť nevyhnutnú na riadny výkon daňového dozoru a daňovej kontroly.“.
14. V § 70 ods. 1 písm. i) sa za slovo „ovocia“ vkladá čiarka a dopĺňajú sa slová:
„okrem súkromného výrobcu destilátu11b)“.
15. V § 71 ods. 1 písm. g) na konci sa bodka nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa slová „okrem súkromného výrobcu destilátu11b) pri súkromnej výrobe destilátu11c) v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom.32)“.
16. V § 71 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) až n), ktoré znejú:
h) súkromný výrobca destilátu11b) oznámi nadobudnutie destilačného zariadenia colnému úradu po uplynutí lehoty uvedenej v § 50 ods. 8,
i) súkromný výrobca destilátu11b) uvedie v oznámení podľa § 50 ods. 8 nepravdivé údaje,
j) súkromný výrobca destilátu11b) nezašle v určenej lehote colnému úradu oznámenie dátumu, miesta a času výroby liehu, druhu ovocia, z ktorého sa vyrobiť lieh, a množstva kvasu, z ktorého sa má vyrobiť lieh,
k) súkromný výrobca destilátu11b) používa ním vyrobený destilát inak ako na súkromnú spotrebu, alebo destilát používa akýmkoľvek iným spôsobom za úhradu,
l) súkromný výrobca destilátu11b) v priebehu kalendárneho roka vyrobí viac ako povolené množstvo liehu podľa osobitného predpisu,11c)
m) súkromný výrobca destilátu11b) poruší povinnosť podľa § 69 ods. 11 druhej vety,
n) súkromný výrobca destilátu11b) poruší inú povinnosť vyplývajúcu z tohto zákona alebo z osobitného predpisu.32)“.
17. V § 71 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) do 3 000 eur za priestupky podľa odseku 1 písm. h) až n).“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť od 1. januára 2019.