DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý, Viera Dubačová a Katarína Macháčková
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a) nie je upravená v primárnom práve Európskej únie,
b) nie je upravená v sekundárnom práve Európskej únie,
c) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu právneho predpisu nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
X
X
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
X
– sociálnu exklúziu,
X
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
A.3. Poznámky
Zvýšenie sadzby dane z nehnuteľností, ako aj rozšírenie možnosti zníženia sadzby či úplného oslobodenia je dobrovoľné, t. j. na úvahe volených predstaviteľov príslušnej samosprávy. Využitie oboch možností by znamenalo aj pozitívny, aj negatívny vplyv na rozpočet takýchto samospráv. Predkladatelia skôr predpokladajú pozitívne vplyvy, nakoľko samosprávy sa majú správať ako racionálny hospodár a skôr využijú možnosť zvýšenia dane, čo by znamenalo negatívny vplyv na vlastníkov takýchto nehnuteľností.
Keďže k zníženiu sadzby dane bude môcť dôjsť aj po naplnení verejnoprospešného účelu, medzi ktorý patrí ochrana a tvorba životného prostredia a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou, zákon môže viesť k pozitívnym vplyvom na sociálnu exklúziu a životné prostredie.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné