Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý, Viera Dubačová a Katarína Macháčková.
Cieľom návrhu zákona je umožniť samosprávam zavedenie vyššej dane z nehnuteľnosti pri takých stavbách a pozemkoch, ktoré dlhodobo neudržiavané či nevyužívané. Návrh zákona tiež počíta s možnosťou zníženia, či úplného oslobodenia dane z nehnuteľností pri týchto stavbách a pozemkoch, ak sa ich vlastník rozhodne prenechať na verejnoprospešný účel (napríklad prenájmom neudržiavaného pozemku, na ktorom sa vybuduje detské ihrisko).
Návrh vychádza z presvedčenia predkladateľov, že verejný priestor si zaslúži ochranu, zveľaďovanie a skvalitňovanie, pretože ide o priestor spoločný všetkým občanom. Zvýšenie či zníženie dane do istej miery vyvažuje práva súkromných vlastníkov nehnuteľností s povinnosťou sa starať o ich vzhľad a funkčnosť v miere, v ktorej vytvárajú verejný priestor.
Nechať budovy chátrať je na Slovensku bežnou praxou. Príkladom je liečebný dom Machnáč v Trenčianskych Tepliciach, kde vlastník necháva chátrať architektonicky jedinečnú budovu, kým budova dosiahne stav, ktorý mu umožní získať povolenie na jej odstránenie. Takéto riešenie je často lacnejšie ako oprava, no vyznačuje sa necitlivosťou. Samosprávam okrem znižovania kvality verejného priestoru vznikajú aj sekundárnej náklady, spôsobené nefunkčnosťou stavieb.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 a 2
Navrhuje sa rozšírenie možnosti zníženia, resp. oslobodenia od dane z pozemkov a stavieb v prípadoch, kedy bola nehnuteľnosť prenechaná na verejnoprospešný účel. Rovnaký režim sa navrhuje pre stavby, pri ktorých bol obnovený účel ich užívania. Verejnoprospešným účelom sa rozumie najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
K bodu 3
Navrhuje sa možnosť zvýšenia sadzby dane z nehnuteľnosti pri nevyužívaných či neudržiavaných pozemkoch a stavbách spolu so zákonným limitom, ktorý zvýšená sadzba nebude môcť presiahnuť. Slovenská právna úprava (zákon č. 50/1976 Zb.) v súčasnosti ukladá vlastníkovi povinnosť udržiavať stavbu v dobrom stavebnom stave tak, aby okrem iného nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu. Ak vlastník stavbu riadne neudržiava, môže mu stavebný úrad vo verejnom záujme nariadiť, aby sa v určenej lehote a za určených podmienok postaral o nápravu. Právna úprava taktiež pozná základné požiadavky na stavby a stav, kedy im stavba nezodpovedá a tým ohrozuje alebo obťažuje užívateľov alebo okolie stavby považuje za nežiaduci. O takto vymedzené pojmy sa budú môcť v praxi oprieť aj tie územné samosprávy, ktorých volení predstavitelia rozhodnú o zvýšení sadzby dane z takýchto nehnuteľností.
K Čl. II
Navrhuje sa termín účinnosti s ohľadom na predpokladaný priebeh legislatívneho procesu.