NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ....... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 268/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 17 odseku 2 sa za písm. e) vkladá nové písm. f), ktoré znie:
„f) pozemky, ktoré vlastník prenechal na verejnoprospešný účel17a) do nájmu alebo výpožičky,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a) znie:
„17a) § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie písm. f) až m) sa označujú ako písm. g) až n).
2. V § 17 odseku 3 sa za písm. c) vkladá nové písm. d), ktoré znie:
„d) stavby, pri ktorých bol obnovený účel ich užívania alebo ktoré vlastník prenechal na verejnoprospešný účel17a) do nájmu alebo výpožičky,“.
Doterajšie písm. d) až g) sa označujú ako písm. e) až h).
3. Za § 17a sa vkladá § 17b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17b
Zvýšenie dane
(1) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia zvýšiť
a) ročnú sadzbu dane z pozemkov pri pozemkoch nachádzajúcich sa v jednotlivej časti mesta alebo v jeho jednotlivom katastrálnom území, ak ich vlastník alebo nájomca neudržiava v stave primeranom ich funkčnému využitiu,
b) ročnú sadzbu dane zo stavby pri stavbách nachádzajúcich sa v jednotlivej časti mesta alebo v jeho jednotlivom katastrálnom území, ak
1. vlastník stavbu neudržiava v dobrom stavebnom stave, najmä ak dochádza k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu,
2. vlastník stavbu riadne neudržiava a stavebný úrad mu vo verejnom záujme nariadil, aby sa v určenej lehote a za určených podmienok postaral o nápravu,
3. stavba nezodpovedá základným požiadavkám na stavby20b) a tým ohrozuje alebo obťažuje užívateľov alebo okolie stavby,
(2) Ročná sadzba dane určená podľa odseku 1 nesmie presiahnuť 10-násobok ročnej sadzby dane zo stavieb určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení11) pre stavby uvedené v § 10 ods. 1.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20b) znie:
„20b) § 43d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2018.