Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý, Viera Dubačová a Katarína Macháčková.
Cieľom návrhu zákona je dať samosprávam do rúk silnejšie kompetencie voči developerom prostredníctvom podrobnejšej úpravy záväzných stanovísk k investičnej činnosti v obci, ktorých vydávanie predpokladá zákon o obecnom zriadení v súčasnosti. V rámci týchto záväzných stanovísk bude obec vydávať dopravné posúdenie, ktoré si dnes zaobstarávajú samotní developeri.
Posúdenie, či súčasná dopravná infraštruktúra stačí na to, aby uniesla záťaž zvýšeného počtu ľudí v dôsledku nového developerského projektu je dnes vo všeobecnosti ponechané na zodpovednosť developera. Prax pritom ukazuje, že samotný výsledok posúdenia je ľahko ovplyvniteľný tým, z akých údajov sa vychádza a ako sa prepočítajú. Dôsledkom je, že súčasný systém vytvára konflikt záujmov pri schopnosti posúdiť predpokladanú dopravnú záťaž pre lokalitu objektívne.
Zmenou oproti doterajšej právnej úprave je možnosť obce vydanie záväzného stanoviska spoplatniť, ak sa bude týkať investičných projektov s predpokladanou zastavanou plochou presahujúcou 500 m2 („záväzné stanovisko k investičným projektom“), pričom výška úhrady je zákonom ohraničená a k jej ustanoveniu a zmene bude môcť obec pristúpiť len s účinnosťou k začiatku kalendárneho roka. Pravidlá spoplatňovania tým pádom budú jasne dané počas celého roka.
Okrem dopravného posúdenia obec uvedie stanovisko k ďalším relevantným skutočnostiam, ku ktorým si žiadateľ záväzné stanovisko vyžiada. Zákon v tejto súvislosti zakotvuje pevné lehoty pre jeho vydanie a ich nedodržanie bude mať za následok povinnosť vydať záväzné stanovisko k investičným projektom bezplatne.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
K Čl. I
Navrhuje sa vloženie nového § 27c, ktorého obsahom podrobnosti k úhrade a vydávaniu niektorých záväzných stanovísk k investičnej činnosti v obci. Úhrada sa bude môcť žiadať len pri investičnej činnosti väčšieho rozsahu, t. j. pri investičných projektoch s predpokladanou zastavanou plochou presahujúcou 500 m2. Ustanovuje sa základ úhrady podobne ako je tomu pri zákone č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj spolu s maximálnou hranicou úhrady, ktorá je odlišná v závislosti od obsahu záväzného stanoviska. Nakoľko vydanie stanoviska k dopravno-kapacitnému posúdeniu je zložitejšie, maximálna výška úhrady za m2 tu bude môcť byť dvojnásobná. Dôležitým posunom oproti platnej a účinnej právnej úprave je zakotvenie pevných lehôt pre vydanie záväzného stanoviska, ktoré posilnia právnu istotu žiadateľov. Ak sa bude žiadateľ domnievať, že obec sa k určitej relevantnej skutočnosti nevyjadrila, bude môcť podať námietky starostovi, ktorý bude mať taktiež pevne určenú lehotu na rozhodnutie o týchto námietkach. Nedodržanie lehôt je sankcionované tým, že obec bude povinná úhradu vrátiť, no povinnosti vydať záväzné stanovisko sa nezbaví.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona s ohľadom na predpokladaný priebeh legislatívneho procesu.