NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ....... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z. a zákona č. 70/1918 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 27b sa vkladá § 27c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27c
Úhrada za vydanie niektorých záväzných stanovísk k investičnej činnosti v obci
(1) Obec môže požadovať úhradu za vydanie záväzného stanoviska k investičnej činnosti v obci, ak sa investičná činnosť týka investičných projektov s predpokladanou zastavanou plochou presahujúcou 500 m2 (ďalej len „záväzné stanovisko k investičným projektom“).
(2) Základom úhrady je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy navrhovanej stavby v m2, pričom na účely tohto zákona sa za podlahovú plochu nadzemnej časti stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach19a) stavby okrem priestorov
technického zariadenia budov a nadzemných parkovísk, ktoré tvoria doplnkovú funkciu k hlavnej funkcii stavby.
(3) Výška úhrady nesmie presiahnuť
a) 0,75 eur za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby,
b) 1,5 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby, ak žiadateľ požiadal o stanovisko podľa odseku 5 písm. a).
(4) Obec môže ustanoviť výšku úhrady rôzne pre jednotlivé katastrálne územia obce alebo jej jednotlivé časti. Výšku úhrady môže obec ustanoviť alebo zmeniť všeobecne záväzným nariadením iba k 1. januáru kalendárneho roka.
(5) V záväznom stanovisku k investičným projektom obec uvedie
a) stanovisko k výhľadovej intenzite, kapacitnému posúdeniu a prognóze dopravy, ak žiadateľ požiadal,
b) stanovisko k ďalším relevantným skutočnostiam s časovým a vecným rozsahom záväznosti, ku ktorým žiadateľ záväzné stanovisko žiadal.
(6) Obec vydá záväzné stanovisko k investičným projektom v lehote
a) 30 dní od doručenia žiadosti, alebo
b) 60 dní od doručenia žiadosti, ak je to odôvodnené zložitosťou prípadu.
(7) Ak vzhľadom na zložitosť prípadu nemožno vydať záväzné stanovisko k investičným projektom činnosti v obci do 60 dní, obec oznámi túto skutočnosť žiadateľovi a požiada ho o vyjadrenie, či súhlasí s vydaním v ňou navrhnutej predĺženej lehote, pričom táto lehota nemôže presiahnuť tri kalendárne mesiace odo dňa doručenia žiadosti.
(8) Ak žiadateľ oznámi obci v lehote do ôsmich pracovných dní od doručenia oznámenia podľa odseku 7, že s predĺžením lehoty nesúhlasí alebo ak sa v tejto lehote nevyjadrí, žiadosť sa považuje za späťvzatú.
(9) Záväzné stanovisko k investičným projektom nie je pre obec záväzné, ak záväzné stanovisko k investičným projektom stratilo účinky. Záväzné stanovisko k investičným projektom stráca účinky
a) dňom nadobudnutia účinnosti zmeny právnej úpravy, na základe ktorej bolo vydané,
b) dňom nadobudnutia účinnosti zmeny príslušnej územnoplánovacej dokumentácie.
(10) Ak záväzné stanovisko k investičnej činnosti v obci neobsahuje stanoviská podľa odseku 5 písm. a) alebo b), môže žiadateľ proti nemu podať starostovi obce námietku do ôsmich dní od jeho doručenia. Starosta obce posúdi námietku a záväzné stanovisko k investičným projektom doplní do 30 dní od doručenia námietky, ak na to dôvody; o neopodstatnenosti námietky zašle žiadateľovi oznámenie.
(11) Žiadateľ zaplatí spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko k investičným projektom úhradu vo výške určenej vo všeobecne záväznom nariadení obce. Úhrada sa platí bez výzvy a je splatná pri podaní žiadosti. Ak nebola úhrada zaplatená pri podaní žiadosti a v určenej
výške, je splatná do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy obce na jej zaplatenie. Ak úhrada nebude zaplatená v lehote alebo vo výške určenej vo výzve, obec nie je povinná záväzné stanovisko k investičným projektom vydať; túto skutočnosť obec oznámi žiadateľovi.
(12) Obec vráti zaplatenú úhradu žiadateľovi, ak
a) došlo k späťvzatiu žiadosti,
b) obec alebo starosta obce nedodržali lehotu podľa odseku 6 alebo 10; povinnosť vydať záväzné stanovisko k investičným projektom bez zbytočného odkladu tým nie je dotknutá.
(13) Podrobnosti o postupe pri vydávaní záväzného stanoviska k investičným projektom ustanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a) znie:
„19a) § 12 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2018.