NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ....... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 268/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 sa za písm. c) vkladá nové písm. d), ktoré znie:
„d) daň za šírenie vonkajšej reklamy,“.
Doterajšie písm. d) až h) sa označujú ako písm. e) až i).
2. V § 3 sa slová „v § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) a h)“ nahrádzajú slovami „v § 2 ods. 1 písm. a), b), d), f), g) a i)“.
3. Za štvrtú časť sa vkladá nová piata časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
„PIATA ČASŤ
DAŇ ZA ŠÍRENIE VONKAJŠEJ REKLAMY
§ 36a
Predmet dane
(1) Predmetom dane za šírenie vonkajšej reklamy je umiestnenie reklamnej stavby, reklamného alebo propagačného zariadenia, ako aj akéhokoľvek iného reklamného alebo propagačného pútača, alebo tabule bez ohľadu na právny vzťah k nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádzajú, ak viditeľné na území obce inom ako je verejné priestranstvo z ulice, námestia, parku, trhoviska, alebo iného priestoru prístupného verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez
ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie (ďalej len „reklamný pútač“).
(2) Reklamným pútačom nie je označenie sídla právnickej osoby, trvalého pobytu fyzickej osoby, označenie prevádzkarne alebo organizačnej zložky právnickej osoby alebo fyzickej osoby obchodným menom. Reklamným pútačom nie je ani označenie vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi.
§ 36b
Daňovník
(1) Daňovníkom je vlastník reklamnej stavby, ak je reklamný pútač stavbou, inak vlastník stavby alebo pozemku, na ktorých sa reklamný pútač nachádza.
(2) Ak je stavba alebo pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane za šírenie vonkajšej reklamy je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane za šírenie vonkajšej reklamy zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je stavba alebo pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z pozemkov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.
§ 36c
Základ dane
Základom dane za šírenie vonkajšej reklamy je výmera plochy reklamného pútača v m2.
§ 36d
Sadzba dane
Ročnú sadzbu dane za šírenie vonkajšej reklamy určí obec v eurách za každý aj začatý m2 plochy reklamného pútača.
§ 36e
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom došlo k umiestneniu reklamného pútača, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k odstráneniu reklamného pútača. Ak dôjde k umiestneniu reklamného pútača 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
(2) Na vyrubenie dane zo šírenia vonkajšej reklamy je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.
§ 36f
Oznamovacia povinnosť
Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer umiestniť reklamný pútač a výmeru plochy reklamného pútača v m2 správcovi dane najneskôr v deň jeho umiestnenia.
§ 36g
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa reklamný pútač nachádza.
§ 36h
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií, náležitosti oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane.“.
Doterajšie časti päť až trinásť sa označujú ako časti šesť až štrnásť.
4. V § 98 sa slová „podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) a h)“ nahrádzajú slovami „podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), d), f), g) a i)“.
5. V § 99 ods. 2 sa slová „podľa § 2 ods. 1 písm. b) h)“ nahrádzajú slovami „podľa § 2 ods. 1 písm. b) až i)“.
6. Nadpis § 99a znie: „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za šírenie vonkajšej reklamy, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“.
7. V § 99a ods. 1 prvej vete sa za slová „k dani za psa“ vkladajú slová „k dani za šírenie vonkajšej reklamy“.
8. V § 99b ods. 1 sa za slová „k dani za psa“ vkladajú slová „k dani za šírenie vonkajšej reklamy“.
9. V § 99b ods. 2 sa za slová „k dani za psa“ vkladajú slová „k dani za šírenie vonkajšej reklamy“.
10. V § 99b ods. 3 sa za slová „k dani za psa“ vkladajú slová „k dani za šírenie vonkajšej reklamy“.
11. V § 99b ods. 4 sa za slová „k dani za psa“ vkladajú slová „k dani za šírenie vonkajšej reklamy“.
12. V § 99c ods. 1 prvej vete sa za slová „k dani za psa“ vkladajú slová „k dani za šírenie vonkajšej reklamy“.
13. V § 99c ods. 2 prvej vete sa za slová „k dani za psa“ vkladajú slová „k dani za šírenie vonkajšej reklamy“.
14. V § 99d ods. 3 prvej a druhej vete sa za slová „k dani za psa“ vkladajú slová „k dani za šírenie vonkajšej reklamy“.
15. V § 99d ods. 4 prvej vete sa za slová „k dani za psa“ vkladajú slová „k dani za šírenie vonkajšej reklamy“.
16. V § 99d ods. 5 druhej vete sa za slová „k dani za psa“ vkladajú slová „k dani za šírenie vonkajšej reklamy“.
17. V § 99d ods. 6 sa za slová „k dani za psa“ vkladajú slová „k dani za šírenie vonkajšej reklamy“.
18. V § 99d ods. 7 sa za slová „k dani za psa“ vkladajú slová „k dani za šírenie vonkajšej reklamy“.
19. Nadpis § 99e znie: „Vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za šírenie vonkajšej reklamy, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje“.
20. V § 99e ods. 1 sa za slová „daň za psa“ vkladajú slová „daň za šírenie vonkajšej reklamy“.
21. V § 99e ods. 3 sa za slová „k dani za psa“ vkladajú slová „k dani za šírenie vonkajšej reklamy“.
22. V § 99e ods. 5 sa za slová „daň z nehnuteľnosti“ vkladajú slová „k dani za šírenie vonkajšej reklamy“.
23. V § 99e odseky 6 a 7 znejú:
„(6) Správca dane na základe dodatočného priznania a dodatočného čiastkového priznania vyrubí rozhodnutím rozdiel dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za šírenie vonkajšej reklamy, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje na zdaňovacie obdobie, ktorého sa dodatočné priznanie týka, a tiež na nasledujúce zdaňovacie obdobia, v ktorých boli daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za šírenie vonkajšej reklamy, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubená aj bez podania priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za šírenie vonkajšej reklamy, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich a čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich, ak sa na nasledujúce zdaňovacie obdobia dodatočné priznanie vzťahuje.
(7) Ak daňovník podal dodatočné priznanie na zdaňovacie obdobie, na ktoré podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za šírenie vonkajšej reklamy, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich a čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich, a daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za šírenie vonkajšej reklamy, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje ešte neboli vyrubené na základe podaného priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za šírenie vonkajšej reklamy, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich a čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich na zdaňovacie obdobie, správca dane vyrubí daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za šírenie vonkajšej reklamy, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje alebo niektorú z nich s prihliadnutím na dodatočné priznanie.“.
24. V § 99e ods. 9 sa pripája veta: „Ak plocha reklamného pútača pri dani za šírenie vonkajšej reklamy nepresiahne 1 m2, správca dane daň nevyrubí.“
25. V § 99e ods. 10 sa za slová „k dani za psa“ vkladajú slová „k dani za šírenie vonkajšej reklamy“.
26. Text § 99f znie:
„Ak daňovník v ďalších zdaňovacích obdobiach nie je povinný podať na zdaňovacie obdobie priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za šírenie vonkajšej reklamy, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich a čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich a správca dane na toto zdaňovacie obdobie daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za šírenie vonkajšej reklamy, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje nevyrubí, právo na vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za šírenie vonkajšej reklamy, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje na toto zdaňovacie obdobie zaniká po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom sa mali vyrubiť daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za šírenie vonkajšej reklamy, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje.“.
27. V § 99g ods. 1 sa za slová „daň za psa“ vkladajú slová „k dani za šírenie vonkajšej reklamy“.
28. V § 99g ods. 2 znie:
„(2) Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za šírenie vonkajšej reklamy, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje v splátkach; ak je vyrubená daň z nehnuteľností alebo dane za šírenie vonkajšej reklamy vyššia ako 33 000 eur, správca dane určí platenie tejto dane najmenej v dvoch rovnomerných splátkach. Splátky dane splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daňovník môže vyrubenú daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za šírenie vonkajšej reklamy daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje, ktorá bola rozhodnutím správcu dane určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.“.
29. Text § 102 znie: „Na správu miestnych daní a poplatku sa vzťahuje osobitný predpis,47) ak tento zákon v § 28, 34a, 34b, 35, 36f, 36g, 41, 42, 50, 58, 64a, 64b, 65, 72, 73, 73a, 75, 81a, 82, 98a, 98b, 99, 99a až 99h neustanovuje inak.“.
30. Za § 104i sa vkladá § 104j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠104j
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019
Ak je daňovník účastníkom zmluvy uzavretej pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ktorá obsahuje záväzok šíriť vonkajšiu reklamu, dňom vzniku daňovej povinnosti mu vzniká právo odstúpiť od zmluvy; toto právo zaniká pätnástym dňom po vzniku daňovej povinnosti. Zmluva zaniká doručením písomného odstúpenia inému účastníkovi zmluvy.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2018.