1
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z....................2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 568/2008 Z. z., zákona č. 266/2010 Z. z., zákona č. 181/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 1 znie:
㤠1
V Slovenskej republike môžu pôsobiť politické strany a politické hnutia (ďalej len „strana“) podľa tohto zákona a európske politické strany a európske politické nadácie podľa osobitného predpisu.1a) Tento zákon ustanovuje podmienky vzniku strany, register strán, podmienky zániku strany, práva a povinnosti strany, hospodárenie a financovanie strany, sankcie za nesplnenie povinností, niektoré pravidlá súčinnosti Slovenskej republiky s Úradom pre európske politické strany a európske politické nadácie a niektoré pravidlá týkajúce sa európskych politických strán so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „európska strana“) a európskych politických nadácií so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „európska nadácia“).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
1a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (Ú. v. EÚ L 317, 4. 11. 2014).“.
2
2.V § 2 ods. 1 sa za slovo „Strana“ vkladá čiarka a slovo „nesmie“ sa nahrádza slovami „európska strana a európska nadácia nesmú“.
3.V § 2 ods. 2 sa za slovo „zákona“ vkladajú slová „alebo osobitného predpisu1a)“, slovo „zriaďovať“ sa nahrádza slovami „mať zriadenú kanceláriu“ a vypúšťajú sa slová „ich kancelárie“.
4.§ 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Každý je povinný poskytnúť súčinnosť pri zisťovaní skutočností týkajúcich sa zriadenia kancelárie strán, alebo poslancov za strany, ktoré nie zriadené podľa tohto zákona.“.
5.V § 5 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „s uvedením názvu obce, ulice a orientačného a súpisného čísla“.
6.V § 5 ods. 3 písm. f) sa za slovo „uvedením“ vkladajú slová „jej funkcie v strane a“.
7.V § 5 ods. 3 písm. j) sa za slovo „priezviska“ vkladá čiarka a slová „rodného čísla“ a za slovo „likvidátora“ sa vkladá čiarka a slová „ak ide o právnickú osobu jej názov, identifikačné číslo a sídlo vrátane mena, priezviska, rodného čísla a adresy trvalého pobytu osoby, ktorá vykonáva v jej mene pôsobnosť likvidátora“.
8.V § 5 ods. 3 písm. k) sa za slovo „priezviska“ vkladá čiarka a slová „rodného čísla“ a za slovo „správcu“ sa vkladá čiarka a slová „ak ide o právnickú osobu jej názov, identifikačné číslo a sídlo vrátane mena, priezviska, rodného čísla a adresy trvalého pobytu osoby, ktorá vykonáva v jej mene pôsobnosť správcu“.
9.V § 5 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nejde o údaje podľa odseku 3 písm. i), j), k) a m) na základe rozhodnutia súdu“.
10.V § 6 ods. 4 písm. a) sa za slovo „preukazu“ vkladajú slová „alebo číslo pobytového preukazu občana Európskej únie“.
11.V § 6 ods. 5 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a európskej strany podľa § 32a“.
12.V § 6 ods. 5 písmeno c) znie:
„c) ustanovenia o podmienkach vzniku a zániku členstva v strane a ustanovenia o právach a povinnostiach člena strany, “.
13.V § 6 ods. 5 písmeno d) znie:
„d) orgány strany vrátane najvyššieho, výkonného, rozhodcovského a revízneho orgánu, spôsob ich voľby a vymedzenie ich právomocí; každý orgán strany okrem štatutárneho orgánu musí mať najmenej troch členov a výkonný orgán strany musí mať najmenej 9 členov, “.
14.§ 6 sa dopĺňa odsekmi 6 až 9, ktoré znejú:
„(6) Výkonný orgán strany rozhoduje mimo zasadnutí najvyššieho orgánu strany podľa zaregistrovaných stanov o významných záležitostiach strany, pokiaľ nie
3
týmto zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti najvyššieho orgánu strany podľa zaregistrovaných stanov, rozhodcovského alebo revízneho orgánu strany. Rozhodcovský orgán rozhoduje spory v rámci strany a revízny orgán dohliada na hospodárnosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov a nakladania s majetkom strany.
(7) Členom orgánu strany môže byť iba člen strany; člen výkonného orgánu strany nemôže byť členom rozhodcovského alebo revízneho orgánu strany, člen rozhodcovského orgánu strany nemôže byť členom revízneho orgánu strany a člen rozhodcovského alebo revízneho orgánu strany nemôže byť členom najvyššieho orgánu strany podľa zaregistrovaných stanov.
(8) Do pôsobnosti najvyššieho orgánu strany podľa zaregistrovaných stanov patrí
a) schvaľovanie stanov a ich zmien vrátane zmeny názvu strany, skratky strany, programu strany a cieľov činnosti strany a všetkých ďalších povinných náležitostí stanov,
b) voľba a odvolanie štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu strany,
c) voľba a odvolanie členov výkonného, revízneho a rozhodcovského orgánu strany,
d) schvaľovanie účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo vyrovnaní straty,
e) rozhodovanie o dobrovoľnom zrušení strany,
f) rozhodovanie o ďalších záležitostiach vyhradených stanovami strany.
(9) Každý člen najvyššieho orgánu strany podľa zaregistrovaných stanov volí rovnakým počtom hlasov. Zo zasadnutí najvyššieho orgánu strany podľa zaregistrovaných stanov sa vyhotovuje zápisnica v písomnej forme.“.
15.V § 6a ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „oznámenie musí byť písomné, podpísané každým členom prípravného výboru.“.
16.V § 6a ods. 3 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
17.V § 6a sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) nevydá vyhlásenie podľa § 32b.“.
18.V § 7 ods. 3, 4 a ods. 9 úvodnej vete sa číslovka „15“ nahrádza číslovkou „30“.
19.V § 7 ods. 9 písm. d) sa slovo „je“ nahrádza slovom „bola“ a za slovo „zaregistrovaná“ sa vkladajú slová „alebo od názvu a skratky európskej strany podľa § 32a“.
20.V § 8 ods. 1 prvej vete sa slovo „zvolenia“ nahrádza slovom „zápisu“ a za slovo „orgánu“ sa vkladajú slová „do registra strán“.
21.V § 8 ods. 3 sa slová „Strana je povinná“ nahrádzajú slovami „Splnomocnenec je povinný“, slová „svojho vzniku“ sa nahrádzajú slovami „vzniku strany“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pravosť podpisov musí byť osvedčená.“.
4
22.V § 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) K uzneseniu podľa odseku 3 musí byť priložená prezenčná listina členov orgánu strany, vlastnoručne podpísaná každým prítomným členom orgánu strany. Uznesenie musí obsahovať
a) zloženie orgánu strany s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a funkcie člena orgánu strany,
b) informáciu o podmienkach uznášaniaschopnosti a počte hlasov potrebných na prijatie uznesenia,
c) počet členov orgánu strany, ktorí hlasovali za prijatie uznesenia.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
23.V § 8 ods. 5 sa slová „štatutárnemu orgánu“ nahrádzajú slovami „strane“.
24.V § 8 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Ak návrh a priložený doklad nie v súlade s týmto zákonom, ministerstvo najneskôr do 15 dní od začatia konania zašle splnomocnencovi písomné upozornenie na odstránenie nedostatkov. Ak splnomocnenec nedostatky neodstráni v určenej lehote, ministerstvo konanie zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania sa nevydáva, iba sa vyznačí v spise.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
25.V § 8 odsek 7 znie:
„(7) Ak splnomocnenec nepodá ministerstvu návrh na zápis štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu do registra strán v lehote podľa odseku 3 alebo ak splnomocnenec neodstráni nedostatky podľa odseku 6 ministerstvo zapíše túto stranu v registri strán s dodatkom „v likvidácii“ a strana bude môcť vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany. Splnomocnenec je povinný vymenovať likvidátora a bezodkladne oznámiť ministerstvu údaje o likvidátorovi v rozsahu podľa § 5 ods. 3 písm. j). Ak splnomocnenec neoznámi ministerstvu likvidátora najneskôr do 15 dní odo dňa zápisu strany s dodatkom „v likvidácii“, ministerstvo zapíše ako likvidátora splnomocnenca.“.
26.Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Evidencia členov strany
(1) Strana je povinná viesť evidenciu členov strany. Evidencia členov strany musí obsahovať údaje o členovi strany v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, dátum vzniku členstva; jej súčasťou je členom vlastnoručne podpísaná žiadosť o prijatie za člena strany.
(2) Strana je povinná predložiť Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len "štátna komisia") na jej požiadanie evidenciu členov strany na plnenie úloh podľa tohto zákona a osobitného predpisu.6a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
5
6a) Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
27.V § 9 ods. 3 sa slová „priložený doklad“ nahrádzajú slovami „vyhlásenie podľa odseku 2“ a slová „štatutárnemu orgánu“ sa nahrádzajú slovom „strane“.
28.V § 9 ods. 4 sa slová „priložený doklad“ nahrádzajú slovami „vyhlásenie podľa odseku 2“ a slová „štatutárnemu orgánu strany“ sa nahrádzajú slovom „strane“.
29.V § 9 ods. 5 sa slová „štatutárnemu orgánu“ nahrádzajú slovom „strane“.
30.V § 10 ods. 2 druhej vete sa za slová „K návrhu“ vkladajú slová „podľa odseku 1“.
31.V § 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) K uzneseniu podľa odseku 2 musí byť priložená prezenčná listina členov orgánu strany, vlastnoručne podpísaná každým prítomným členom orgánu strany. Uznesenie musí obsahovať
a) zloženie orgánu strany s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a funkcie člena orgánu strany,
b) informáciu o podmienkach uznášaniaschopnosti a počte hlasov potrebných na prijatie uznesenia,
c) počet členov orgánu strany, ktorí hlasovali za prijatie uznesenia.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
32.V § 10 ods. 4 a 5 sa slová „štatutárnemu orgánu“ nahrádzajú slovom „strane“.
33.V § 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) K uzneseniu podľa odseku 1 písm. a) musí byť priložená prezenčná listina členov orgánu strany, vlastnoručne podpísaná každým prítomným členom orgánu strany. Uznesenie musí obsahovať:
a) zloženie orgánu strany s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a funkcie člena orgánu strany,
b) informáciu o podmienkach uznášaniaschopnosti a počte hlasov potrebných na prijatie uznesenia,
c) počet členov orgánu strany, ktorí hlasovali za prijatie uznesenia.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
34.V § 11 ods. 3 a 4 sa slová „štatutárnemu orgánu“ nahrádzajú slovom „strane“.
35.V § 11 ods. 5 sa za slová „súlade s“ vkladajú slová „§ 2 ods. 1 alebo“, vypúšťajú sa slová „§ 7 ods. 9 písm. d) alebo § 7 ods. 9 písm. e),“ a slová „štatutárnemu orgánu“ sa nahrádzajú slovom „strane“.
6
36.V § 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) K uzneseniu podľa odseku 2 písm. a) musí byť priložená prezenčná listina členov orgánu strany, vlastnoručne podpísaná každým prítomným členom orgánu strany. Uznesenie musí obsahovať
a) zloženie orgánu strany s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a funkcie člena orgánu strany,
b) informáciu o podmienkach uznášaniaschopnosti a počte hlasov potrebných na prijatie uznesenia,
c) počet členov orgánu strany, ktorí hlasovali za prijatie uznesenia.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
37.V § 12 ods. 4 a 5 sa slová „štatutárnemu orgánu“ nahrádzajú slovom „strane“.
38.V § 12 ods. 6 sa za slová „súlade s“ vkladajú slová „§ 2 ods. 1 alebo“, vypúšťajú sa slová „§ 7 ods. 9 písm. d) alebo § 7 ods. 9 písm. e),“ a slová „štatutárnemu orgánu“ sa nahrádzajú slovom „strane“.
39.Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Zmena názvu a skratky strany
(1) Strana môže zmeniť svoj názov alebo skratku prostredníctvom zmeny zaregistrovaných stanov podľa § 11 alebo zápisom nových stanov do registra strán podľa § 12.
(2) Ak predmetom návrhu na zápis zmeny zaregistrovaných stanov alebo návrhu na zápis nových stanov je zmena názvu strany alebo jej skratky podľa odseku 1, ministerstvo nerozhodne o zmene názvu strany alebo jej skratky, ak strana predložila návrh po vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do Európskeho parlamentu, volieb do orgánov územnej samosprávy, do vyhlásenia výsledkov volieb a konanie sa do vyhlásenia výsledkov volieb preruší; ustanovenie § 6a ods. 4 sa použije primerane. Obmedzenie podľa prvej vety sa nevzťahuje na voľby vyhlásené do orgánov územnej samosprávy podľa osobitného predpisu.7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
7a)§ 149 ods. 3 a § 181 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z.“.
40.V § 13 ods. 4 písm. a) a v § 14 ods. 1 písm. f) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
41.V § 15 ods. 5 písm. a) sa za slovo „čísla“ vkladá slovo „ich“ a vypúšťajú sa slová „oboch strán“.
7
42.V § 15 ods. 7 sa slová „štatutárnemu orgánu“ nahrádzajú slovom „strane“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak strana nedostatky neodstráni v určenej lehote, ministerstvo konanie zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania sa nevydáva, iba sa vyznačí v spise.“.
43.V § 22 ods. 2 sa za slová „aj obchodné meno“ vkladajú slová „a identifikačné číslo“.
44.V § 22 ods. 3 sa slová „ods. 7 a 8“ nahrádzajú slovami „ods. 6 a 7“.
45.V § 22 ods. 4 sa slová „formou bezhotovostnej platobnej operácie“ nahrádzajú slovami „prevodom z iného účtu; inak je strana povinná členský príspevok členovi vrátiť“ a na konci sa pripája táto veta: „Nesplnenie povinnosti podľa druhej vety sa považuje za prijatie členského príspevku v rozpore s týmto zákonom.“.
46.V § 22 odsek 5 znie:
„(5) Strana je povinná každoročne do 31. marca zverejniť na svojom webovom sídle zoznam osôb, ktoré prispeli na jej činnosť v predchádzajúcom kalendárnom roku peňažným darom alebo členským príspevkom, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia alebo nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia (ďalej len „zoznam“). V zozname strana uvedie výšku peňažného daru alebo členského príspevku, predmet a hodnotu nepeňažného daru alebo iného bezodplatného plnenia, ďalej identifikačné údaje o osobe, ktorá prispela na činnosť strany v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo a ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a adresu sídla. Ak strana v predchádzajúcom kalendárnom roku neprijala príspevky podľa prvej vety, je o tom povinná do 31. marca zverejniť oznámenie na svojom webovom sídle.“.
47.§ 22 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Zoznam a oznámenie podľa odseku 5 musia byť prístupné na webovom sídle strany najmenej päť rokov.“.
48.V § 23 ods. 1 sa slová „peňažného daru“ nahrádzajú slovami „daru alebo iného bezodplatného plnenia“ a slová „200 eur“ sa nahrádzajú slovami „1 000 eur alebo ak hodnota iného bezodplatného plnenia je vyčíslená na účtovnom doklade, na základe ktorého strana prijala iné bezodplatné plnenie“.
49.V § 23 ods. 2 sa písmeno a) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3. pri peňažnom dare aj číslo platobného účtu19a) darcu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky 19b) (ďalej len "banka"), z ktorého bol dar poukázaný a obchodné meno tejto banky,“.
8
50.V § 23 ods. 2 písm. b) sa slová „banke alebo pobočke zahraničnej banky 19b) (ďalej len „banka“)“ nahrádzajú slovami „banke 19b)“.
51.V § 23 ods. 2 písm. c) druhom bode sa suma „2 500 eur“ nahrádza sumou „5 000 eur“ a slová „reprodukčnou obstarávacou cenou“ sa nahrádzajú slovami „reálnou hodnotou podľa osobitného predpisu“.
52.V § 23 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa štvrtý bod.
53.V § 23 ods. 2 sa vypúšťajú písmená d) a e).
Doterajšie f) až h) sa označujú ako písmená d) až f).
54.V § 23 ods. 2 písm. f) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a to na základe písomného plnomocenstva s osvedčeným podpisom štatutárneho orgánu strany.“.
55.V § 23 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Zmluva o inom bezodplatnom plnení musí obsahovať
a) identifikačné údaje o darcovi
1. meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a pri fyzickej osobe - podnikateľovi aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,
2. názov alebo obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, právnu formu a meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu,
b) identifikačné údaje obdarovaného, a to názov, adresu sídla a identifikačné číslo,
c) označenie iného bezodplatného plnenia a jeho ocenenie podľa osobitného predpisu13) preukazujúce, že cena deklarovaná v zmluve je porovnateľná s obvyklou cenou,
d) vyčíslenie rozdielu medzi obvyklou cenou iného bezodplatného plnenia a zaúčtovanou cenou, ktorý vznikol pri prijatí iného bezodplatného plnenia,
e) miesto a dátum uzavretia zmluvy,
f) podpis darcu osvedčený1) v deň podpisu zmluvy alebo najneskôr v deň poskytnutia iného bezodplatného plnenia,
g) podpis štatutárneho orgánu strany; ak ide o iné bezodplatné plnenie v hodnote najviac 500 eur, môže zmluvu podpísať poverený zástupca strany, a to na základe písomného plnomocenstva s osvedčeným podpisom štatutárneho orgánu strany.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
56.V § 23 ods. 4 písm. c) sa za slová „fyzickou osobou“ vkladá čiarka a slová „fyzickou osobou – podnikateľom“.
57.V § 23 ods. 4 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
9
„d) hodnota obvyklého úroku pri bezúročnej pôžičke; hodnota sa vyčísľuje na základe priemerných úrokových mier z úverov zverejnených Národnou bankou Slovenska pre ostatné úvery poskytnuté nefinančným spoločnostiam v eurách rezidentom eurozóny za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bolo iné bezodplatné plnenie poskytnuté,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
58.V § 23 ods. 4 písm. e) a f) sa slovo „dojednanou“ nahrádza slovom „zaúčtovanou“, za slová „fyzickej osobe“ sa vkladá čiarka a slová „fyzickej osobe podnikateľovi“ a slovo „dojednaná“ sa nahrádza slovom „zaúčtovaná“.
59.V § 23 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) akékoľvek iné plnenie neuvedené v písmenách a) f), z ktorého mala strana prospech.“.
60.V § 23 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 7.
61.V § 23 ods. 6 písm. a) a § 23 ods. 7 písm. a) sa za slová „aj obchodné meno“ vkladajú slová „a identifikačné číslo“ a za slová „alebo obchodné meno“ sa vkladá čiarka a slová „identifikačné číslo“.
62.V § 23 ods. 6 písm. h) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak dar nebol prijatý na základe písomnej zmluvy.“.
63.V § 23 ods. 7 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo údaj o hodnote iného bezodplatného plnenia podľa účtovného dokladu, na základe ktorého strana prijala iné bezodplatné plnenie“.
64.V § 23 ods. 7 písm. e) sa vypúšťajú slová „podľa odseku 3 písm. d) alebo e)“.
65.V § 23 ods. 7 písm. g) sa za slovo „poskytovateľa“ vkladá slovo „iného“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak iné bezodplatné plnenie nebolo prijaté na základe písomnej zmluvy.“.
66.V § 24 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) európskej strany a európskej nadácie.“.
67.V § 24 ods. 2 sa slová „formou bezhotovostnej platobnej operácie“ nahrádzajú slovami „prevodom z iného účtu“.
68.§ 24 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
10
„(3) Ak darca poukáže strane peňažný dar inak ako prevodom z účtu, strana je povinná tento peňažný dar darcovi vrátiť v lehote do 60 dní. Ak nemožno darcovi peňažný dar vrátiť, strana je povinná túto skutočnosť bezodkladne oznámiť ministerstvu financií a peňažný dar poukázať na príjmový účet štátneho rozpočtu. Takýto peňažný dar sa považuje za príjem štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií oznámi bezodkladne strane údaje potrebné na poukázanie peňažného daru.
(4) Nesplnenie povinností podľa odsekov 2 a 3 sa považuje za prijatie peňažného daru v rozpore s týmto zákonom.“.
69.V § 26 ods. 1 a § 28 ods. 1 sa slovo „úradom“ nahrádza slovami „Štatistickým úradom Slovenskej republiky“.
70.V § 30 ods. 1 sa slová „Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna komisia“)“ nahrádzajú slovami „štátnej komisii“ , vypúšťajú sa slová „a v elektronickej podobe“ a za slová „rodné čísla“ sa vkladajú slová „a čísla občianskych preukazov“.
71.V § 30 ods. 2 písm. g) sa slová „§ 22 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 6 a 7“.
72.V § 30 ods. 2 písm. j) sa vypúšťajú slová „sumu vybraných členských príspevkov a“.
73.V § 30 ods. 2 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „s uvedením identifikačných údajov veriteľa v rozsahu podľa § 22 ods. 2, výšky záväzku a dôvodu jeho vzniku“.
74.V § 30 ods. 2 písm. m) sa slová „nákladov vynaložených“ nahrádzajú slovom „nákladov“, za slovo „kampaň“ sa vkladá slovo „vynaložených“ a za slovom „volieb“ sa vypúšťa čiarka a slová „ktoré sa konali“.
75.V § 30 sa odsek 2 dopĺňa písmenami o) až q), ktoré znejú:
„o) adresu webového sídla strany,
p) zoznam dodávateľov, ktorí strane dodali tovar alebo poskytli službu v príslušnom kalendárnom roku v celkovej hodnote vyššej ako 25 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty; v zozname dodávateľov strana uvedie celkovú hodnotu dodaného tovaru alebo poskytnutej služby dodávateľom, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide fyzickú osobu -– podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo a ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a adresu sídla,
q) zoznam členov výkonného orgánu strany podľa zaregistrovaných stanov s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, adresy trvalého pobytu a čísla občianskeho preukazu všetkých členov uvedených v zozname.“.
76.V § 30 odsek 6 znie:
„(6) Ak politická strana výročnú správu v lehote podľa odseku 1 nedoručila, alebo výročná správa neobsahuje údaje podľa odseku 2, ak údaje nie úplné alebo pravdivé, alebo ak sa z výročnej správy zistí iné porušenie zákona, vyzve štátna
11
komisia stranu, aby výročnú správu doručila, alebo odstránila jej nedostatky v ňou určenej lehote; táto lehota nesmie byť kratšia ako 15 pracovných dní.“.
77.V § 30 odsek 8 znie:
„(8) Ak strana nepredloží štátnej komisii výročnú správu ani v lehote podľa odseku 6 ministerstvo na základe oznámenia štátnej komisie túto stranu zapíše v registri strán s dodatkom "v likvidácii"; to isté platí ak strana nepredloží úplnú výročnú správu ani po výzve podľa odseku 6 za dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia. Dňom zápisu vstupuje strana do likvidácie a bude môcť vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany.“.
78.§ 30 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Ak štátna komisia zistí, že počas volebného obdobia sa počet členov výkonného orgánu strany, ktorá bola zvolená do Národnej rady Slovenskej republiky, znížil pod ustanovený počet členov podľa § 6, oznámi túto skutočnosť ministerstvu financií, ktoré pozastaví strane vyplácanie príspevku na činnosť. Ministerstvo financií obnoví vyplácanie príspevku na činnosť na základe oznámenia štátnej komisie, ktorej strana preukázala, že dôvod na zastavenie jeho vyplácania zanikol; strana nemá nárok na dodatočné vyplatenie príspevku na činnosť za obdobie pozastavenia jeho vyplácania.“.
79.V § 31 ods. 1 sa slová „§ 10 ods. 1 a“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 1 alebo“ a vypúšťa sa posledná veta.
80.V § 31 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Ministerstvo uloží strane pokutu od 600 eur do 3500 eur, ak strana alebo jej poslanec porušil ustanovenie § 2 ods. 2. Pokutu možno uložiť opakovane, ak jej uloženie neviedlo k náprave a ak protiprávny stav trvá.
(3) Ministerstvo vnútra uloží pokutu 300 eur tomu, kto nesplní povinnosť podľa § 2 ods. 3. Pokutu možno uložiť opakovane, ak jej uloženie neviedlo k náprave a ak protiprávny stav trvá.“.
Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 11.
81.V § 31 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ods. 6“.
82.V § 31 ods. 7 sa za slová „príjmu z“ vkladajú slová „členského príspevku,“ a za slovo „prijala“ sa vkladajú slová „členský príspevok,“.
83.V § 31 sa vypúšťa odsek 8.
Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 10.
84.V § 31 ods. 8 sa slová „1 až 6“ nahrádzajú slovami „1 až 7“.
12
85.V § 31 ods. 9 sa slová „ukladaní pokuty a rozhodovaní o jej výške“ nahrádzajú slovami „rozhodovaní o výške pokuty“.
86.§ 31a a 31b sa vrátane nadpisov vypúšťajú.
87.Za štvrtú časť sa vkladá nová piata časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
„PIATA ČASŤ
OSOBITNÉ USTANOVENIA
O EURÓPSKYCH STRANÁCH A EURÓPSKYCH NADÁCIÁCH
§ 32a
(1) Názov a skratka európskej strany sa musí líšiť od názvu a skratky strany, ktorá bola zaregistrovaná podľa § 6 a názvu a skratky, na ktorú sa vzťahuje § 6a ods. 4.
(2) O registrácii európskej strany rozhoduje na základe žiadosti27a) Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie (ďalej len „úrad“).
(3) Európska strana nadobúda európsku právnu subjektivitu v deň uverejnenia rozhodnutia o jej registrácii v Úradnom vestníku Európskej únie27b); pred uverejnením rozhodnutia o registrácii európskej strany sa vyžaduje konzultácia úradu s ministerstvom.
(4) Európska strana používa na svoju identifikáciu registračné číslo27c) pridelené úradom.
§ 32b
(1) Ten, kto podáva úradu žiadosť o registráciu európskej strany (ďalej len „žiadateľ“) je povinný k žiadosti o registráciu európskej strany pripojiť vyhlásenie ministerstva o tom, že stanovy európskej strany alebo nie v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
(2) Žiadosť o vydanie vyhlásenia podľa odseku 1 obsahuje meno a priezvisko osoby poverenej konať v mene žiadateľa a korešpondenčnú adresu žiadateľa; k žiadosti musia byť pripojené dve vyhotovenia stanov vrátane ich overeného prekladu do štátneho jazyka.
(3) Ministerstvo vydá vyhlásenie podľa odseku 1 do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho vydanie.
(4) Ustanovenia odsekov 1 3 sa vzťahujú aj na zmenu stanov európskej strany.
(5) Ministerstvo konzultuje s úradom stanovenie dátumu uverejnenia rozhodnutia o registrácii európskej strany a rozhodnutia o výmaze európskej strany z registra európskych politických strán a európskych politických nadácií v Úradnom vestníku Európskej únie.
13
(6) Ak európska strana svojim konaním závažným spôsobom porušila právny poriadok Slovenskej republiky, ministerstvo požiada úrad o zrušenie jej registrácie.
§ 32c
(1) Európska strana stráca európsku právnu subjektivitu po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia úradu o jej výmaze z registra európskych politických strán a európskych politických nadácií.
(2) Na likvidáciu európskej strany, ktorá sa vymazať z registra európskych politických strán a európskych politických nadácií sa primerane použije osobitný predpis.8)
(3) Ak sa európska strana vymazať z registra európskych politických strán a európskych politických nadácií, ministerstvo požiada európsku stranu aby do 10 dní od doručenia žiadosti ministerstva predložila vyhlásenie o vysporiadaní pohľadávok a záväzkov na území Slovenskej republiky; podpis osoby oprávnenej konať v mene európskej strany na vyhlásení musí byť osvedčený.
§ 32d
Ustanovenia § 32a až 32c sa vzťahujú primerane aj na európske nadácie.“.
Doterajšia piata časť sa označuje ako šiesta časť.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27a až 27c znejú:
27a) Čl. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.
27b) Čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.
27c) Delegované nariadenie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/2401 z 2. októbra 2015 o obsahu a fungovaní registra európskych politických strán a európskych politických nadácií (Ú. v. EÚ L 333, 19. 12. 2015).“.
88.Za § 34d sa vkladá § 34e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1) Strany zaregistrované podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018 povinné najneskôr do 31. januára 2020 podať ministerstvu návrh na zápis stanov upravených podľa § 6 v znení účinnom od 1. januára 2019.
14
(2) Stranu, ktorá si nesplní povinnosť podľa odseku 1 alebo neodstráni nedostatky návrhu na zápis stanov upravených podľa § 6 v určenej lehote, ministerstvo zapíše v registri strán s dodatkom „v likvidácii“ a strana bude môcť vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany. Strana je povinná do 30 dní odo dňa oznámenia ministerstva o tom, že bola zapísaná v registri s dodatkom „v likvidácii“ vymenovať likvidátora a oznámiť ministerstvu jeho meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu. Ak strana do 15 dní od uplynutia 30 dňovej lehoty neoznámi ministerstvu likvidátora, ministerstvo zapíše ako likvidátora štatutárny orgán strany, a ak strana nemá zvolený štatutárny orgán, ministerstvo zapíše ako likvidátora splnomocnenca.
(3) Konania o zmenách údajov zapísaných v registri strán a konania podľa § 15 a 16 začaté pred zápisom stanov upravených podľa § 6 v znení účinnom od 1. januára 2019 do registra strán sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018.
(4) Strany povinné najneskôr do 31. januára 2020 vyhotoviť evidenciu členov podľa § 8a. Žiadosť o prijatie za člena strany je povinnou súčasťou evidencie členov strany ak ide o člena prijatého do strany po 1. januári 2019.
(5) Strany predkladajú výročnú správu za rok 2018 podľa pravidiel účinných do 31.decembra 2018.
(6) Postup podľa §30 ods. 11 sa neuplatní počas volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky zvolenej v roku 2016.
(7) Konania o uložení pokút začaté do 31. decembra 2018 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018.
Čl. II
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 356/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z., zákona č. 73/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 130/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z. a zákona č. 165/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 8 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre hlasovanie v referende poštou voličmi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky sa zriaďuje na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) osobitný volebný okrsok (ďalej len „osobitný okrsok“) a určuje sa volebná miestnosť.“.
2.V § 12 ods. 3 písmeno a) znie:
„a) ministerstvo vnútra,“.
15
3.V § 16 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) až p) sa označujú ako písmená h) až o).
4.V § 19 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Zapisovateľa okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok vymenúva predseda štátnej komisie.“.
5.§ 22 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Vo volebnej miestnosti utvorenej pre osobitný okrsok musí byť štátna vlajka Slovenskej republiky a štátny znak Slovenskej republiky, volebná schránka, osobitný zoznam voličov a dostatočný počet tlačív zápisnice okrskovej volebnej komisie o výsledku hlasovania poštou. Vybavenie volebnej miestnosti zabezpečuje ministerstvo vnútra.“.
6.V § 45 ods. 6 sa slová „štátnej komisii“ nahrádzajú slovami „okrskovej volebnej komisii utvorenej pre osobitný okrsok“.
7.V § 49 ods. 1 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok doručí politická strana alebo koalícia predsedovi štátnej komisie.“.
8.V § 49 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok vymenúva predseda štátnej komisie.“.
9.V § 49 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok zvoláva predseda štátnej komisie.“.
10.§ 49 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok
a) preberá návratné obálky od ministerstva vnútra,
b ) vyznačuje voľbu poštou v osobitnom zozname voličov,
c) vkladá obálky do volebnej schránky,
d) sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania poštou,
e) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy ministerstvu vnútra.“.
11.V § 50 ods. 4 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) zoznam
1. členov najvyššieho orgánu politickej strany podľa zaregistrovaných stanov podľa osobitného predpisu s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, adresy trvalého pobytu a čísla občianskeho preukazu každého člena uvedeného v zozname v počte najmenej 5-násobku členov výkonného orgánu strany. K zoznamu podľa
16
predchádzajúcej vety musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého člena uvedeného v zozname, ktorým potvrdzuje svoje členstvo v najvyššom orgáne politickej strany podľa zaregistrovaných stanov; pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená, a to najskôr v deň uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky alebo
2. členov politickej strany rovnajúci sa najmenej dvojnásobku počtu kandidátov uvedených na kandidátnej listine politickej strany s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, adresy trvalého pobytu a čísla občianskeho preukazu každého člena. K zoznamu podľa predchádzajúcej vety musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého člena politickej strany uvedeného v zozname, ktorým potvrdzuje svoje členstvo v politickej strane; pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená, a to najskôr v deň uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
12.V § 50 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Ak ide o koalíciu každá politická strana tvoriaca koalíciu pripojí zoznam podľa odseku 4 písm. c) prvého bodu alebo druhého bodu.“.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.
13.V § 52 ods. 2 sa za slovo „zákonom“ vkladá čiarka a slová „ku ktorej nie je pripojený zoznam podľa § 50 ods. 4 písm. c), alebo tento nie je úplný alebo ak k zoznamu podľa § 50 ods. 4 písm. c), nie je pripojené vyhlásenie každého člena politickej strany, ktorý v ňom je uvedený“.
14.V § 59 ods. 8 sa slová „štátnej komisii“ nahrádzajú slovami „okrskovej volebnej komisii utvorenej pre osobitný okrsok“.
15.V § 59 ods. 9 sa slová „Štátna komisia“ nahrádzajú slovami „Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok“.
16.V § 59 ods. 11 sa slová „Štátna komisia“ nahrádzajú slovami „Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok“ a slová „štátnej komisie“ sa nahrádzajú slovami „okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok“.
17.V § 59 ods. 12 úvodná veta znie: „Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok v zápisnici o výsledku hlasovania poštou voličmi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky uvádza“.
18.V § 59 sa za odsek 12 vkladajú nové odseky 13 a 14, ktoré znejú:
17
„(13) Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok doručí jeden rovnopis zápisnice o výsledku hlasovania poštou voličmi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky štátnej komisii.
(14) Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok ukončí svoju činnosť na pokyn štátnej komisie.“.
Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 15.
19.V § 59 ods. 15 sa slová „štátnej komisie“ nahrádzajú slovami „okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok“.
20.V § 80 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) zoznam
1. členov najvyššieho orgánu politickej strany podľa zaregistrovaných stanov podľa osobitného predpisu s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, adresy trvalého pobytu a čísla občianskeho preukazu každého člena uvedeného v zozname v počte najmenej 5-násobku členov výkonného orgánu strany. K zoznamu podľa predchádzajúcej vety musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého člena uvedeného v zozname, ktorým potvrdzuje svoje členstvo v najvyššom orgáne politickej strany podľa zaregistrovaných stanov; pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená, a to najskôr v deň uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky alebo
2. členov politickej strany rovnajúci sa najmenej dvojnásobku počtu kandidátov uvedených na kandidátnej listine politickej strany s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, adresy trvalého pobytu a čísla občianskeho preukazu každého člena. K zoznamu podľa predchádzajúcej vety musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého člena politickej strany uvedeného v zozname, ktorým potvrdzuje svoje členstvo v politickej strane; pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená, a to najskôr v deň uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
21.V § 80 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Ak ide o koalíciu každá politická strana tvoriaca koalíciu pripojí zoznam podľa odseku 4 písm. b) prvého bodu alebo druhého bodu.“.
Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 12.
22.V § 81 ods. 2 písm. c) a e) sa slová „ods. 4 písm. c)“ nahrádzajú slovami „ods. 4 písm. d)“.
23.V § 81 ods. 2 písm. d) sa slová „ods. 4 písm. c)“ nahrádzajú slovami „ods. 4 písm. d)“ a slová „ods. 9“ sa nahrádzajú slovami „ods. 10“.
18
24.V § 82 ods. 2 sa za slovo „zákonom“ vkladá čiarka a slová „ku ktorej nie je pripojený zoznam podľa § 80 ods. 4 písm. b), alebo tento nie je úplný alebo ak k zoznamu podľa § 80 ods. 4 písm. b) nie je pripojené vyhlásenie každého člena politickej strany, ktorý v ňom je uvedený“.
25.V § 103 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Petícia musí obsahovať aj meno, priezvisko a dátum narodenia voliča, adresu jeho trvalého pobytu, ktorou sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice a číslo domu a podpis voliča.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
26.V § 103 ods. 3 sa slová „odseku 1, ako aj to, či petícia spĺňa požiadavky ustanovené osobitným zákonom“ nahrádzajú slovami „odseku 1 a 2“.
27.V § 103 ods. 6 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
28.V § 178 ods. 1 sa za slovami „nezávislým kandidátom“ vkladá bodka a koniec vety sa vypúšťa.
29.V § 197 ods. 6 sa slová „štátnej komisii“ nahrádzajú slovami „okrskovej volebnej komisii utvorenej pre osobitný okrsok“.
30.V § 201 ods. 1 poslednej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok doručí politická strana alebo koalícia predsedovi štátnej komisie.“.
31.V § 201 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „chýbajúcich členov okrskovej komisie utvorenej pre osobitný okrsok vymenúva predseda štátnej komisie.“.
32.V § 201 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok zvoláva predseda štátnej komisie.“.
33.§ 201 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok
a) preberá návratné obálky od ministerstva vnútra,
b ) vyznačuje voľbu poštou v osobitnom zozname voličov,
c) vkladá obálky do volebnej schránky,
d) sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania
19
poštou voličmi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
e) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy ministerstvu vnútra.“.
34.V § 207 ods. 8 sa slová „štátnej komisii“ nahrádzajú slovami „okrskovej volebnej komisii utvorenej pre osobitný okrsok“.
35.V § 207 ods. 9 sa slová „Štátna komisia“ nahrádzajú slovami „Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok“.
36.V § 207 ods. 11 sa slová „Štátna komisia“ nahrádzajú slovami „Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok“ a slová „štátnej komisie“ sa nahrádzajú slovami „okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok“.
37.V § 207 ods. 12 úvodná veta znie: „Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok v zápisnici o výsledku hlasovania poštou uvádza“.
38.V § 207 sa za odsek 12 vkladajú nové odseky 13 až 15, ktoré znejú:
„(13) Pre zisťovanie účasti na referende je rozhodujúci počet voličov, ktorí prevzali obálku na hlasovanie, a počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny, ktorá bola doručená posledný pracovný deň predo dňom konania referenda.
(14) Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok doručí jeden rovnopis zápisnice o výsledku hlasovania poštou voličmi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky štátnej komisii.
(15) Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok ukončí svoju činnosť na pokyn štátnej komisie.“.
Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 16.
39.V § 207 ods. 16 sa slová „štátnej komisie“ nahrádzajú slovami „okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok“.
40.Za § 219a sa vkladá nový § 219b, ktorý znie:
„219b
Politická strana predkladá zoznam podľa § 50 ods. 4 písm. c) pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a zoznam podľa § 80 ods. 4 písm. b) pre voľby do Európskeho parlamentu prvý krát pre voľby vyhlásené po 30. júni 2019.“
20
Čl. III
Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z. a zákona č. 73/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 3“.
2.V § 3 ods. 4 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“, za slovo „platiteľa“ sa vkladajú slová „ako aj príjemcu“ a za slová „elektronickej podobe“ sa vkladajú slová „bezodkladne po zriadení účtu“.
3.V § 3 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 9.
4.V § 3 ods. 6 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
5.V § 3 ods. 7 písm. g) sa za slovo „prehľad“ vkladá slovo „nepeňažných“.
6.V § 3 ods. 8 sa slová „odsekov 7 a 8“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 a 7“.
7.V § 3 ods. 9 sa slová „evidencií podľa odsekov 7 a 8“ nahrádzajú slovami „jej volebnej kampane“.
8.V § 4 ods. 1 sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a pre voľby do Európskeho parlamentu“.
9.V § 4 ods. 2 písm. h) sa za slovo „prehľad“ vkladá slovo „nepeňažných“.
10.§ 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Záverečnú správu vyhotovuje politická strana na tlačive, ktoré zverejní ministerstvo vnútra na svojom webovom sídle najneskôr v deň konania volieb.“.
11.V § 5 ods. 2 sa za slovom „kampaňou“ vypúšťa čiarka a slová „bez ohľadu na to, či povinnosť úhrady vznikla priamo kandidátovi na prezidenta alebo tretím osobám“.
12.V § 5 ods. 4 písm. a)sa vypúšťajú slová „Fondu národného majetku Slovenskej republiky,“.
13.V § 5 ods. 4 písm. b) a c) sa vypúšťajú slová „Fond národného majetku Slovenskej republiky,“.
21
14.V § 5 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) európskej politickej strany a európskej politickej nadácie.“.
15.V § 5 ods. 6 sa za slová „elektronickej podobe“ vkladajú slová „bezodkladne po zriadení účtu“.
16.V § 5 sa vypúšťa odsek 8.
Doterajšie odseky 9 až 16 sa označujú ako odseky 8 až 15.
17.V § 5 ods. 9 prvej vete sa za slovo „evidenciu“ vkladá slovo „nepeňažných“ a na konci prvej vety sa pripájajú tieto slová: „v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu“.
18.V § 5 ods. 10 úvodnej vete sa slová „a 10“ nahrádzajú slovami „a 9“.
19.V § 5 ods. 10 písm. f) sa za slovo „prehľad“ vkladá slovo „nepeňažných“.
20.V § 5 ods. 11 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
21.V § 5 ods. 12 sa slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.
22.V § 5 ods. 13 sa slová „odsekov 10 a 11“ nahrádzajú slovami „odsekov 9 a 10“.
23.V § 5 ods. 14 sa vypúšťajú slová „podľa odsekov 5, 10 a 11“ a slová „týchto dokladov“ sa nahrádzajú slovami „jeho volebnej kampane“.
24.§ 5 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16) Správa o prostriedkoch, ktoré kandidát na prezidenta vynaložil na volebnú kampaň sa vyhotovuje na tlačive, ktoré ministerstvo vnútra zverejní na svojom webovom sídle najneskôr v deň konania volieb.“.
25.Nadpis pod § 6 znie:
Financovanie volebnej kampane kandidátmi vo voľbách do orgánov územnej samosprávy“.
26.V § 6 ods. 2 sa za slová „funkciu poslanca“ vkladá slovo „zastupiteľstva“.
27.V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Nezávislému kandidátovi, ktorý kandiduje iba na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca
22
mestského zastupiteľstva alebo poslanca miestneho zastupiteľstva sa limit nákladov na volebnú kampaň neustanovuje.“.
Doterajšie odseky 3 až 16 sa označujú ako odseky 4 až 17.
28.V § 6 ods. 4 prvej vete sa za slovom „predmetov“ vypúšťa čiarka a slová „bez ohľadu na to, či povinnosť úhrady vznikla priamo nezávislému kandidátovi alebo tretím osobám“.
29.V § 6 ods. 7 sa za slová „Na požiadanie“ vkladajú slová „ministerstva vnútra“.
30.V § 6 ods. 8 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“ a za slová „nezávislý kandidát“ sa vkladajú slová „v listinnej podobe alebo elektronickej podobe bezodkladne po zriadení účtu“.
31.V § 6 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajšie odseky 10 až 17 sa označujú ako odseky 9 až 16.
32.V § 6 ods. 9 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“ a slová „päť rokov“ sa nahrádzajú slovami „tri roky“.
33.V § 6 odsek 10 znie:
„(10) Nezávislý kandidát vedie osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení vrátane dátumu prijatia daru alebo iného bezodplatného plnenia, ich hodnoty a identifikačných údajov darcu v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu alebo identifikačných údajov osoby, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu. Na účely započítania daru alebo iného bezodplatného plnenia do nákladov na volebnú kampaň je nezávislý kandidát povinný započítať rozdiel medzi cenou dohodnutou a cenou obvyklou.“.
34.V § 6 ods. 11 úvodnej vete sa slová „odsekov 6“ nahrádzajú slovami „odsekov 7“.
35.V § 6 ods. 11 písm. e) sa za slovo „prehľad“ vkladá slovo „nepeňažných“.
36.V § 6 ods. 11 písm. g) sa za slová „nezávislý kandidát“ vkladajú slová „podľa odseku 1“ a za slová „volieb, a“ sa vkladajú slová „nezávislý kandidát na funkciu predsedu samosprávneho kraja, na funkciu primátora mesta, na funkciu starostu obce, na funkciu starostu mestskej časti v obci nad 5000 obyvateľov aj“.
23
37.V § 6 ods. 12 sa slová „evidencií podľa odsekov 6, 10 a 11“ nahrádzajú slovami „jeho volebnej kampane“.
38.V § 6 ods. 14 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „správa sa vyhotovuje na tlačive, ktoré ministerstvo vnútra zverejní na svojom webovom sídle najneskôr v deň konania volieb.“.
39.V § 6 ods. 16 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „a 3“.
40.V § 7 sa slová „až 10“ nahrádzajú slovami „až 9“ a slová „ods. 8“ sa nahrádzajú slovami „ods. 7“.
41.V § 8 ods. 2 písm. a), b) a c) sa vypúšťajú slová „Fond národného majetku Slovenskej republiky,“.
42.V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) až i), ktoré znejú:
„g) európska politická strana a európska politická nadácia,
h) politická strana, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná vo voľbách podľa osobitného predpisu, ani fyzické osoby na kandidátnej listine takejto politickej strany,
i) fyzická osoba, ktorá sa stala kandidátom vo voľbách podľa osobitného predpisu.“.
43.V § 8 ods. 3 sa slová „obchodné meno a identifikačné číslo,“ nahrádzajú slovami „obchodné meno, identifikačné číslo a dátum narodenia,“.
44.V § 8 ods. 5 sa slovo „Číslo“ nahrádza slovami „Dátum narodenia, číslo“.
45.V § 8 ods. 7 sa za slová „100 000 eur“ vkladajú slová „vrátane dane z pridanej hodnoty“ a za slová „25 000 eur“ sa vkladajú slová „vrátane dane z pridanej hodnoty“.
46.V § 8 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:
„(8) Tretia strana môže prijať dar a iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň iba od subjektov uvedených v § 5 ods. 3 písm. a) a b).
(9) Tretia strana nesmie prijať dar a iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň od subjektov uvedených v § 5 ods. 3 písm. c) a ods. 4.“.
Doterajšie odseky 8 až 14 sa označujú ako odseky 10 až 16.
47.V § 8 ods. 10 sa za slová „elektronickej podobe“ vkladajú slová „bezodkladne po zriadení účtu“.
48.V § 8 ods. 11 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
49.V § 8 sa vypúšťa odsek 12.
24
Doterajšie odseky 13 až 16 sa označujú ako odseky 12 až 15.
50.V § 8 sa odsek 12 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení vrátane dátumu prijatia daru alebo iného bezodplatného plnenia, ich hodnoty a identifikačných údajov darcu v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu alebo identifikačných údajov osoby, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu.“.
51.V § 8 ods. 13 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.
52.V § 8 ods. 14 sa vypúšťajú slová „podľa odsekov 8 a 11“ a slová „týchto dokladov“ sa nahrádzajú slovami „jej volebnej kampane“.
53.V § 8 ods. 15 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 12“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a doručiť ho ministerstvu vnútra v listinnej podobe a elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb. Ministerstvo vnútra zverejní prehľad nákladov na svojom webovom sídle do 30 dní od jeho doručenia v listinnej podobe a je prístupný verejnosti na päť rokov. Prehľad nákladov sa predkladá na tlačive, ktoré zverejní na svojom webovom sídle ministerstvo vnútra najneskôr v deň konania volieb“.
54.§ 8 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16) Oprávnenie pôsobiť ako tretia strana zaniká dňom nasledujúcom po dni, ktorým boli kandidátna listina politickej strany, alebo kandidát zaregistrovaní vo voľbách podľa osobitného predpisu; ak ide o kandidáta na prezidenta v deň nasledujúci po dni prijatia návrhu na kandidáta na prezidenta.“.
55.V § 11 ods. 5 sa slová „so zástupcami kandidujúcich politických strán alebo kandidujúcich koalícií politických strán“ nahrádzajú slovami „s kandidátmi na prezidenta“.
56.V § 15 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „v rozsahu meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu a názov, ak ide o právnickú osobu“.
57.V § 16 sa za slová „Európskeho parlamentu,“ vkladajú slová „voľby prezidenta Slovenskej republiky,“.
58.V § 18 sa pred doterajší odsek 1 vkladajú nové odseky 1 a 2, ktoré znejú:
„(1) Politická strana, kandidát na prezidenta, kandidát podľa § 6 a tretia strana (ďalej len „majiteľ osobitného účtu“) môže prijať peňažný dar na osobitný účet, len ak
25
bol poukázaný prevodom z iného účtu. Ak z výpisu z osobitného účtu nie je preukázané, kto je darcom, majiteľ osobitného účtu je povinný tento peňažný dar vrátiť v lehote do 30 dní na účet, z ktorého bol peňažný dar poukázaný. Ak taký účet neexistuje, majiteľ osobitného účtu je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len