DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Analýza vplyvov
A. 3. 1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
V tabuľke vplyvov uvádzame žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, nakoľko podľa metodiky ESA 2010 súčasťou verejných príjmov a výdavkov len eurofondy, ktoré využijú verejné subjekty.
Očakávame úspory vyplývajúce z odstránenia dotácie z fondov EÚ. Očakávame tiež úspory u občanov konečných odberateľov, keďže výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov nie je dotovaná zo štátneho rozpočtu, ale formou doplatku v cene elektriny platenej konečnými odberateľmi na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. (Viď stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 27. 5. 2016 č. MF/014875/2016-411.)
Dotácie vytvárajú podmienky, ktoré vedú k deformáciám trhu s energiami a zároveň zvyšujú cenu elektrickej energie pre spotrebiteľov. Dotácie na podporu využívania dendromasy na energetické účely boli poskytované z fondov. Spolu bolo v rokoch 2004-
2012 investovaných do podpory využívania dendromasy na energetické účely len v Prešovskom a Košickom kraji takmer 56 mil. EUR od konečných odberateľov a fondov EÚ.
A.3. 2. Vplyvy na životné prostredie.
Na Slovensku podľa satelitného snímkovania Global Forest Watch ubudlo od roku 2000 760 km2 lesov a v súčasnej dobe sa ťaží takmer 4 milióny m3 dreva na energetické účely, pričom udržateľná ťažba všetkého dreva je na lesných a nelesných plochách 5,8 6 miliónov m3 dreva. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v dôvodovej správe možno očakávať významné zníženie tlaku na ťažbu drevnej hmoty za účelom jej štiepkovania a spálenia v biomasových elektrárňach, a teda aj zastavenie prebiehajúceho odlesňovania krajiny.
A.4. Alternatívne riešenia
Nepredkladajú sa.
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné