NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo :
Návrh zákona
z ............ 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone :
Čl. I
Zákon č.241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 201/1996 Z. z., zákona č. 156/1998 Z. z., zákona č. 285/1999 Z. z., zákona č. 396/2000 Z. z., zákona č. 442/2001 Z. z., zákona č. 424/2010 Z. z. a zákona č. 409/2015 sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 písm. g), znie:
„g) 21. jún Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Česko-Slovenska v roku 1991,“
Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako písmená h) až k)
2. V § 3 písm. l) znie:
„l) 21. august – Deň obetí okupácie Česko-Slovenska v roku 1968,“
Doterajšie písmená k) až t) sa označujú ako písmená m) až v).
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.