POKRAČOVANIE PROGRAMU  
31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky  
28. mája 2018 o 10.00 hod.  
HLASOVANIE  
59. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Viery  
Dubačovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z.  
o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej  
agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov (tlač 917) – prvé čítanie  
60. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Viery  
Dubačovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z.  
Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa  
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 918) –  
prvé čítanie  
61. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Viery  
Dubačovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z.  
Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 919) – prvé čítanie  
62. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Viery  
Dubačovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 524/2010 Z. z.  
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení  
neskorších predpisov (tlač 920) – prvé čítanie  
63. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého a Viery  
Dubačovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z. z.  
o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú  
niektoré zákony (tlač 921) – prvé čítanie  
72. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Zimenovej, Ondreja  
Dostála, Lucie Ďuriš Nicholsonovej, Simony Petrík a Petra Osuského na vydanie  
zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve  
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov (tlač 955) – prvé čítanie  
73. Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Zimenovej na vydanie  
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov (tlač 956) – prvé čítanie  
74. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ota Žarnaya na vydanie zákona,  
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve  
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 877) – prvé  
čítanie  
75. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu, Milana  
Uhríka, Rastislava Schlosára, Martina Beluského a Jána Kecskésa na vydanie  
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových  
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších  
predpisov (tlač 900) – prvé čítanie  
77. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu, Rastislava  
Schlosára, Jána Moru a Jána Kecskésa na vydanie ústavného zákona, ktorým sa  
mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších  
predpisov (tlač 962) – prvé čítanie  
78. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu, Rastislava  
Schlosára, Jána Moru a Jána Kecskésa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa  
zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa  
menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 963) – prvé čítanie  
Pokračovanie 31. schôdze NR SR 28. mája 2018 o 10.00 hod.  
79. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu, Milana  
Uhríka, Martina Beluského a Jána Kecskésa na vydanie zákona, ktorým sa mení  
a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 964) –  
prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
financie a rozpočet.  
80. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry Krištúfkovej, Zuzany  
Šebovej, Borisa Kollára a Ľudovíta Gogu na vydanie zákona, ktorým sa mení  
a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov (tlač 959) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
sociálne veci.  
81. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Krajniaka, Borisa  
Kollára, Petra Pčolinského, Adriany Pčolinskej a Petra Štarchoňa na vydanie zákona  
o lobingu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 960) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady  
Slovenskej republiky.  
45. Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Lucie Ďuriš Nicholsonovej  
a Renáty Kaščákovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z.  
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 930) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poverená poslankyňa.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
sociálne veci.  
2
41. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Edity Pfundtner  
na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej  
republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 975) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
hospodárske záležitosti.  
76. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu, Rastislava  
Schlosára, Milana Uhríka a Stanislava Drobného na vydanie zákona, ktorým sa mení  
a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení  
tehotenstva v znení neskorších predpisov (tlač 961) – prvé čítanie  
Návrh zákona uvedie poverený poslanec.  
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
zdravotníctvo.  
Bratislava 25. mája 2018  
3