1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Začlenenie osôb so zdravotným postihnutím do bežného života je často nemysliteľné bez súbežného začlenenia takejto osoby na trh práce. Pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je presadenie sa na trhu práce obzvlášť náročnou úlohou. Za účelom zlepšenia vyhliadok na uplatnenie sa osôb so zdravotným postihnutím na trhu práce existuje viacero nástrojov. Medzi inými aj príspevok na činnosť pracovného asistenta. Príspevok na činnosť pracovného asistenta možno v súčasnosti poskytnúť buď zamestnávateľovi (pre jeho zamestnanca) alebo samostatne zárobkovo činnej osobe (pre ňu samotnú).
Aby bol pracovný asistent dostupný čo najväčšiemu okruhu osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, zákon o službách zamestnanosti pod pojem samostatne zárobkovo činná osoba (ďalej len „SZČO“), zahŕňa napr. aj konateľov spoločností, osoby vykonávajúce slobodné povolania a podobne. Napriek evidentnej a nepopierateľnej snahe ponúknuť príspevok na činnosť pracovného asistenta čo možno najširšiemu okruhu osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len „ŤZP“), ktoré majú záujem pracovať, stále existuje pomerne početná skupina pracovných činností, na výkon ktorých príspevok na činnosť pracovného asistenta nemožno poskytnúť. Do takýchto skupín pracovných činností spadajú napr. umelci, športovci či verejní funkcionári.
Cieľom návrhu zákona je rozšírenie okruhu osôb a pracovných činností, na výkon ktorých je možné požiadať o príspevok na činnosť pracovného asistenta. Zámerom predloženého návrhu zákona je možnosť poskytnutia príspevku na činnosť pracovného asistenta aj pre ťažko zdravotne postihnutého umelca, športovca či ťažko zdravotne postihnutého verejného funkcionára.
Predkladaný návrh zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy, a to s minimálnym vplyvom na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona nebude mať žiadny vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
2
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Podľa údajov z konca roka 2016 poberalo na Slovensku invalidný dôchodok približne 235-tisíc ľudí. Aj vzhľadom na časté prehliadanie tejto problematiky našimi volenými zástupcami je prirodzené, že zdravotne postihnutí občania majú záujem o výkon rôznych verejných funkcií. V prípade, že osoba so zdravotným postihnutím vykonáva verejnú funkciu, ale nenahliada sa na neho ako na zamestnanca, orgán verejnej správy ani takáto osoba samotná nemajú možnosť požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o príspevok na činnosť pracovného asistenta.
Koncepcia a filozofia zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti spočíva v podpore a opatreniach smerujúcich k motivácii osôb aktívne si hľadať uplatnenie na trhu práce. Toto konštatovanie sa obzvlášť odzrkadľuje pri inštitúte príspevku na činnosť pracovného asistenta.
Pri tak širokom okruhu možných príjemcov tohto príspevku, možno absenciu osôb vykonávajúcich činnosti verejných funkcionárov považovať za nedostatok tohto zákona. Cieľom predkladaného návrhu zákona je preto odstránenie predmetného nedostatku.
Verejná funkcia je na účely zákona o službách zamestnanosti špecifická v tom, že verejný funkcionár nie je v štátnozamestnaneckom, pracovnoprávnom ani inom obdobnom vzťahu k inštitúcii v ktorej vykonáva svoju činnosť. Cieľom predloženého návrhu zákona je, aby sa na účely zákona o službách zamestnanosti považoval aj orgán verejnej správy, ak osobe so zdravotným postihnutím vytvára podmienky na riadny výkon jej funkcie, a to výlučne vo vzťahu k tejto osobe s cieľom vylúčiť uplatňovanie ďalších ustanovení zákona týkajúcich sa zamestnávateľa na iné ako zdravotne ťažko postihnuté osoby, ktoré verejnými funkcionármi. Takýto orgán verejnej správy sa bude považovať za zamestnávateľa len vo vzťahu k danej osobe so zdravotným postihnutím.
K bodu 2
Rozširujúci výklad pojmu samostatne zárobkovo činnej osoby použitý v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti je neklamným dôkazom snahy o poskytnutie najrôznejších úžitkov pre čo najširšiu skupinu osôb so zdravotným postihnutím. Napriek tomu ostala nepokrytá pomerne významná skupina osôb, ktorou sú umelci či športovci.
Predkladaný návrh zákona vymedzuje umelca ako osobu, ktorá vykonáva činnosti, z ktorej jej plynie príjem za vyhotovenie diela alebo príjem z podania umeleckého výkonu.
3
Práve takáto definícia umelca, ho na účely príspevku na činnosť pracovného asistenta najlepšie odlíši od zamestnanca, či iných skupín osôb zaradených do množiny SZČO podľa § 5 ods. 1 tohto zákona.
Obdobne tak predkladaný návrh zákona vymedzuje aj športovca, a to ako osobu, ktorá vykonáva činnosť športovca alebo športového odborníka. Práve takáto definícia športovca, ho na účely príspevku na činnosť pracovného asistenta najlepšie odlíši od zamestnanca, či iných skupín osôb zaradených do množiny SZČO podľa § 5 ods. 1 tohto zákona.
K bodu 4
Špecifickosť postavenia osoby, ktorej inštitúcia vytvára podmienky na riadny výkon jej funkcie, hoci daná inštitúcia nie je jej zamestnávateľom sa odzrkadľuje aj v procese podania žiadosti o príspevok na činnosť pracovného asistenta. Zamestnávateľ podľa § 3 ods. 2 písm. e) bude povinný podať žiadosť o príspevok na činnosť pracovného asistenta vždy, keď ho o to písomne požiada fyzická osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, ktorej je povinný vytvárať podmienky na riadny výkon jej funkcie.
K bodu 5
Z dôvodu rozšírenia definície zamestnávateľa na účely zákona o službách zamestnanosti sa rozširuje aj definícia pojmu pracovný asistent. Za pracovného asistenta sa bude považovať fyzická osoba, ktorá poskytuje pomoc osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, ktorá vykonáva činnosť alebo výkon funkcie u zamestnávateľa podľa § 3 ods. 2 písm. e), pri výkone jej funkcie a pri vykonávaní osobných potrieb počas výkonu funkcie.
K bodom 3, 6 až 9
Príspevok na činnosť pracovného asistenta pre osobu so zdravotným postihnutím vykonávajúcu verejnú funkciu, ako aj pre osobu so zdravotným postihnutím vykonávajúcu umeleckú činnosť alebo športovú činnosť sa poskytuje za totožných existujúcich pravidiel, aké sa uplatňujú v prípade zamestnávateľov alebo SZČO.
To znamená, úrad poskytne príspevok zamestnávateľovi, ktorý osobe, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím vytvára podmienky na riadny výkon jej funkcie na základe písomnej žiadosti.
V prípade osoby so zdravotným postihnutím vykonávajúcej umeleckú činnosť alebo športovú činnosť poskytne úrad príspevok na činnosť pracovného asistenta, priamo tejto zdravotne postihnutej osobe.
Náležitosti zmluvy medzi úradom a orgánom verejnej správy, ktorá osobe s ŤZP vytvára podmienky na výkon jej funkcie resp. medzi úradom a ŤZP osobou vykonávajúcou umeleckú činnosť alebo športovú činnosť, ostávajú zachované, tak ako je to v prípade zmlúv uzatváraných s ostatnými zamestnávateľmi alebo ostatnými SZČO.
4
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného návrhu zákona so zohľadnením potrebnej dĺžky legisvakančnej lehoty na 1. januára 2019.
5
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
6
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Od predloženého návrhu zákona sa v prvom rade očakávajú pozitívne sociálne vplyvy, a to nie len v oblasti hospodárenia obyvateľstva, ale aj pozitívny vplyv v oblasti sociálnej inklúzie. Umožnenie čerpania príspevku na činnosť pracovného asistenta v ďalších oblastiach pracovného života, zlepší hospodárenie a napomôže začleneniu doposiaľ opomínaných skupín ťažko zdravotne postihnutých osôb do pracovno-spoločenského života. Keďže predložený návrh výslovne kopíruje filozofiu zákona č. 5/2004 Z. z. a len vypĺňa a zaceľuje existujúcu legislatívnu medzeru, vplyv na rozpočet verejnej správy je minimálny.
Tieto dodatočné nároky na rozpočet verejnej správy možno pokryť úsporami v rezorte dopravy pochádzajúcimi s výdavkov na prevádzku, opravu a údržbu ciest a diaľnic. Podľa analýzy výdavkov rezortu dopravy cez projekt “hodnota za peniaze” sa odkryla možná úspora vo výške 468.000.000 eur
7
na roky 2019 2020. Alternatívne možno dodatočné nároky na rozpočet verejnej správy vykryť z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa, pretože sme nezaregistrovali v uplynulom čase realizáciu úspor, ani realizáciu úkonov navyše za identifikovanú úsporu.
Návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie, informatizáciu spoločnosti ani na životné prostredie.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.