NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z. zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 311/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 64/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) orgán verejnej správy, ktorý nie je zamestnávateľom, ak fyzickej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, vytvára podmienky na riadny výkon jej funkcie, a to výlučne vo vzťahu k tejto osobe.“.
2.V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) vykonáva inú činnosť, z ktorej má príjem podľa osobitného predpisu.11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
11a) Napríklad § 6 ods. 2 písm. a) a e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
3.V § 59 ods. 1 prvá veta znie:
„Úrad poskytne na základe písomnej žiadosti zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, zamestnávateľovi, ktorý osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, vytvára podmienky na riadny výkon jej funkcie, alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, príspevok na činnosť pracovného asistenta (ďalej len „príspevok“), ak z druhu zdravotného postihnutia a z vykonávanej pracovnej činnosti zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby alebo z výkonu funkcie fyzickej osoby vyplýva potreba pracovného asistenta.“.
4.V § 59 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá veta: „Zamestnávateľ podľa § 3 ods. 2 písm. e) podá žiadosť o príspevok na činnosť pracovného asistenta podľa odseku 1 vždy, keď ho o to písomne požiada fyzická osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, ktorej je povinný vytvárať podmienky na riadny výkon jej funkcie.“.
5.V § 59 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) fyzická osoba, ktorá poskytuje pomoc osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, ktorá vykonáva činnosť alebo výkon funkcie u zamestnávateľa podľa § 3 ods. 2 písm. e), pri výkone jej funkcie a pri vykonávaní osobných potrieb počas výkonu funkcie,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
6.V § 59 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) výkonu funkcie osoby, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
7.V § 59 ods. 5 prvej vete sa za slová „zamestnáva občana so zdravotným postihnutím,“ vkladajú čiarka a slová „medzi úradom a zamestnávateľom, ktorý osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, vytvára podmienky na riadny výkon jej funkcie,“.
8.V § 59 ods. 5 druhej vete sa za slová „vykonáva prácu,“ vkladajú slová „alebo funkciu,“.
9.V § 59 ods. 6 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo počet osôb, ktoré občanmi so zdravotným postihnutím, ktorým zamestnávateľ podľa § 3 ods. 2 písm. e) vytvára podmienky na riadny výkon ich funkcie,“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.