NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 360/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 115/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z. a zákona č. 110/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 18 ods. 1 písm. b) sa za slová „uplatňuje sa“ vkladá slovo „všade“.
2.V § 23 ods. 5 tretia veta znie: „Zistenie skutočností odôvodňujúcich náhodnú ťažbu obhospodarovateľ lesa vždy oznámi orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, a to do sedem dní od ich zistenia, najneskôr však do 30 dní od ich vzniku.“.
3.V § 28 odsek 3 znie:
„(3) Opatrenia na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov z chránených území so štvrtým a piatym stupňom ochrany, v ktorých nebola povolená výnimka orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny na vykonanie náhodnej ťažby, zabezpečí obhospodarovateľ lesa. Opatrenia vykoná na nevyhnutne potrebnom území v okolí územia so štvrtým a piatym stupňom ochrany a v nevyhnutnom rozsahu podľa projektu 48 ods. 2 písm. g)] navrhnutom hospodárom, ktorý posúdi a po vyjadrení orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa osobitného
predpisu43) schváli orgán štátnej správy lesného hospodárstva. Náklady na vykonanie opatrení sa na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov uhrádzajú orgány štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa osobitného predpisu.43a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 43 a 43a znejú:
43) § 9 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
43a) § 4 ods. 1 písm. s) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.V § 40 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) komplexná hodnota funkcií lesa.”.
5.V § 47 odsek 2 znie:
„(2) Činnosť hospodára môže právnická osoba zabezpečovať len prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je určená orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.“.
6.V § 47 odsek 11 znie:
„(11) Náklady spojené s výkonom činnosti, povinností a oprávnení hospodára hradí štát. Na tento účel odvádzajú každoročne všetci obhospodarovatelia lesa z každého kubíka obnovnej ťažby v hospodárskych lesoch finančnú čiastku, ktorej veľkosť a spôsob úhrady určí všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo [§ 66 písm. m)]. Túto čiastku je možné použiť okrem úhrady odmeny hospodára aj na príspevok na vypracovanie plánov starostlivosti o les.“.
7.Za § 55 sa vkladá nový § 55a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠55a
Komplexná hodnota funkcií lesa
(1) Komplexná hodnota funkcií lesa vyjadruje celkovú hodnotu lesa a jeho funkcií, ktoré je možné oceniť ako tovar alebo služby, a ktoré je možné využiť v danej dobe v príslušnej jednotke priestorového rozdelenia lesa (§ 39 ods. 1).
(2) Štát prostredníctvom právnickej osoby zriadenej ministerstvom 38 ods. 2) sleduje komplexnú hodnotu funkcií lesov a možností ich využitia v príslušnej jednotke priestorového rozdelenia lesa (§ 39 ods. 1).
(3) Komplexná hodnota funkcií lesov sa využíva:
a) k určeniu skutočnej ceny lesa v závislosti od spoločenskej významnosti využitia jeho funkcií, ktorá je daná reálnym dopytom po využívaní týchto funkcií,
b) k cielenej diferencovanej ochrane a podpore funkcií lesov pri plánovaní využívania krajiny, ako dôležitého nástroja rozvoja vidieka,
c) k strategickému plánovaniu a celospoločenským prognózam,
d) k lesníckej osvete,
e) k tvorbe, ochrane a skvalitneniu životného prostredia,
f) k znižovaniu negatívnych dopadov antropogénnych lokálnych a globálnych zmien životného prostredia,
g) k posilneniu významu lesov v hospodárskej a sociálnej oblasti.”.
8.§ 66 sa dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) stanovení výšky a spôsobu úhrady finančnej čiastky, ktorú odvádzajú každoročne všetci obhospodarovatelia lesa z každého kubíka obnovnej ťažby v hospodárskych lesoch na účely hradenia nákladov spojených s výkonom činnosti, povinností a oprávnení hospodára 47 ods. 11) a príspevku na vypracovanie plánov starostlivosti o les.“.
9.Za § 68c sa vkladá § 68d, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 68d
Prechodné ustanovenie
k úprave účinnej od 1. novembra 2018
Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis podľa § 66 písm. m) do 31. októbra 2019.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2018 okrem čl. I bodov 5, 6 a 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2019.