Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z., predkladajú poslanci Ondrej Dostál, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Peter Osuský, Anna Zemanová a Radoslav Pavelka.
Návrh zákona o poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka prešiel legislatívnym procesom minulý rok. Ministerstvo pôdohospodárstva ako jeho predkladateľ však v rámci medzirezortného pripomienkového konania vtedy odmietlo návrh verejnosti smerujúci k tomu, aby boli na internete Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) zverejňované všetky tie informácie z informačného systému týkajúceho sa rozdeľovania a čerpania dotácií na podporu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorých zverejneniu nebránia osobitné právne predpisy.
Na požiadavku verejnosti, aby informačný systém, ktorý agentúra z verejných zdrojov obstarala a prevádzkuje, mal svoju verejne prístupnú časť, v ktorej by boli verejnosti k dispozícii všetky informácie o procese prideľovania agrodotácií, ktorých zverejneniu nebráni zákon, zástupcovia ministerstva pôdohospodárstva v rámci rozporového konania reagovali negatívne s vyjadrením, že je to z technického hľadiska nemožné a že zabezpečenie takýchto funkcionalít by znamenalo výrazný zásah do rozhraní informačných systémov.
Nakoniec došlo v rámci druhého čítania v parlamente k prijatiu kompromisného znenia, podľa ktorého PPA zverejňuje údaje evidované v informačnom systéme elektronicky, spôsobom umožňujúcim hromadný prístup, avšak nie v plnej miere, ale v rozsahu dostupnej funkcionality informačného systému. Nejasná formulácia o „dostupnej funkcionalite“ však de facto umožňuje PPA vyhnúť sa zverejňovaniu toho typu informácií, ktorý sa sama rozhodne, že zverejňovať nebude.
Ministerstvo zároveň tvrdilo, že problematika zverejňovania prijímateľov je upravená v čl. 111 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorý rozsah zverejňovaných údajov ustanovuje podľa názoru zástupcov ministerstva taxatívne.
Ministerstvo pôdohospodárstva tak opakovane tvrdí, že nemôže zverejňovať viac informácií, lebo mu v tom bránia predpisy EÚ.
Cieľom predkladaného návrhu zákona preto je, aby boli informácie z informačného systému o podporách poskytovaných Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zverejňované spôsobom umožňujúcim hromadný prístup v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z., a to bezpodmienečne. Zároveň sa precizuje rozsah povinne zverejňovaných informácií spôsobom umožňujúcim hromadný prístup.
Návrh zákona nebude mať priamy dopad na verejné rozpočty, neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, na životné prostredie, ani na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ návrhu právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Ondrej Dostál, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Peter Osuský, Anna Zemanová a Radoslav Pavelka
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z.
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
Sekundárne právo:
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013 ,
ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe
režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje
nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 ,
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde
pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde,
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013
o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre
rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005
- Informácie o priamych platbách členské krajiny EÚ zverejňujú v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013
a vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 908/2014 zo 6. augusta 2014.
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)Bezpredmetné.
b)Bezpredmetné.
c)Bezpredmetné.
d)Bezpredmetné.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:
Úplný.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa, aby boli informácie z informačného systému Pôdohospodárskej platobnej agentúry zverejňované spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (na internete), pričom rozsah zverejňovaných informácií by nemal byť obmedzený dostupnou funkcionalitou informačného systému. Zverejňovať by sa mali všetky údaje a informácie z informačného systému s výnimkou tých, ktoré chránené podľa osobitných predpisov a ktoré nemožno sprístupniť, ani zverejniť.
K bodu 2
Precizuje sa rozsah povinne zverejňovaných informácií spôsobom umožňujúcim hromadný prístup vo vzťahu k osobným údajom dotknutých osôb žiadateľov a prijímateľov priamej podpory.
K čl. II
Navrhuje sa stanoviť účinnosť zákona od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roku.