NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh zákona
z ................. 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z.
o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v znení zákona č. 113/2018 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 17 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a to v rozsahu dostupnej funkcionality informačného systému“.
2. § 17 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Informácie podľa odseku 3 o žiadateľovi o priame podpory a prijímateľovi sa spôsobom umožňujúcim hromadný prístup podľa odseku 5 zverejňujú v rozsahu
a) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu podľa odseku 3 písm. a),
b) meno, priezvisko, identifikačné číslo organizácie a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa podľa odseku 3 písm. b),
c) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, meno, priezvisko, štatutárneho zástupcu alebo členov jej štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu podľa odseku 3 písm. c).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.