Dôvodová správa
Všeobecná časť
V Slovenskej republike prebieha v súčasnom období 3 milióny exekúcií. Vyplýva to zo štatistík Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Exekútori môžu zrážať dlh aj z nemocenskej dávky, dôchodku a výživného. Podľa najnovších informácií zo Sociálnej poisťovne má viac ako 34 tisíc dôchodcov exekvovanú časť dôchodku.
Cieľom návrhu zákona je vytvoriť podmienky na upustenie od vymáhania pohľadávok štátu voči občanom Slovenskej republiky, ktoré vznikli od 1. januára 1993 do 30. septembra 2018 za podmienky, že občan Slovenskej republiky uhradí svoj dlh voči správcovi pohľadávky do 31. decembra 2018. Po zaplatení dlhu mu budú odpustené úroky z omeškania a poplatky a správca pohľadávky podá návrh na zastavenie exekúcie. Zároveň návrh zákona stanovuje výšku pohľadávky občana Slovenskej republiky voči správcovi pohľadávky nepresahujúcu 10 000,- EUR bez príslušenstva.
Predmetným návrhom zákona sa umožní skupine cca 540 tisíc občanov Slovenskej republiky, z toho približne 34 tisíc dôchodcom splatiť svoj dlh voči správcovi pohľadávky a zastaviť exekúciu, čím sa vytvoria podmienky pre lepšiu kvalitu života tejto skupiny občanov Slovenskej republiky.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Osobitná časť
Čl. I
K § 1
Stanovuje sa účel návrhu zákona, ktorým je upustenie od vymáhania pohľadávok štátu voči občanom Slovenskej republiky.
K § 2
Vymedzuje, pre účely tohto zákona, pojmy ako je dlžník, správca pohľadávky štátu, pohľadávka, úrok z omeškania a poplatky.
K § 3
Upravuje postup, podľa ktorého správca pohľadávky štátu upustí od vymáhania pohľadávky, odpustí úroky z omeškania a poplatky a bezodkladne podá návrh na zastavenie exekúcie za predpokladu, že dlžník uhradí do 31. decembra 2018 pohľadávku správcovi pohľadávky štátu.
K § 4
Pre dlžníka vytvára podmienky na zistenie skutočnej výšky svojej pohľadávky u správcu pohľadávky štátu a stanovuje termín vybavenia požiadavky správcom pohľadávky štátu.
K § 5
Upravuje spôsob riešenia pohľadávky, ktoré správca pohľadávky štátu evidoval a uplatnil voči dlžníkovi alebo vymáhal ich pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
Čl. II
Rozširuje možnosť správcu pohľadávky štátu od upustenia jej vymáhania za podmienok stanovených podľa osobitného zákona.
Čl. III
Upravuje postup, podľa ktorého môže správca dane odpustiť daňovému dlžníkovi nedoplatok na dani, úroky z omeškania a zastaví exekúciu, ak v stanovenom čase zaplatí daň stanovenú príslušným správcom dane.
Čl. IV
Legislatívno-technická úprava.
Čl. V
Upravuje postup, podľa ktorého môže Sociálna poisťovňa odpustiť dlžníkovi pokutu a penále za nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie a predloží návrh na zastavenie exekúcie ak dlžník v stanovenom čase zaplatí svoj dlh.
Čl. VI
Upravuje postup, podľa ktorého môže ústredný orgán štátnej správy alebo samosprávy odpustiť dlžníkovi úroky z omeškania z nezaplatenej pokuty a predloží návrh na zastavenie exekúcie ak páchateľ priestupku v stanovenom čase zaplatí pokutu tomu orgánu, ktorý rozhodol o jej uložení.
Čl. VII
Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. októbra 2018.