1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
_______________________________________________________________________
Návrh
Zákon
z ......... 2018,
o upustení od vymáhania pohľadávok štátu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o exekučnej amnestii)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone.
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje podmienky upustenia od vymáhania pohľadávok štátu voči občanom Slovenskej republiky.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)dlžníkom občan Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, voči ktorému správca pohľadávky štátu pohľadávku a vedie sa voči nemu exekučné konanie podľa osobitného predpisu,1)
b)správcom pohľadávky štátu je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy a jemu podriadený orgán, štátny orgán, právnická osoba, ku ktorej vykonáva funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa ústredný orgán štátnej správy alebo iný štátny orgán, štátny účelový fond, verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom, právnická osoba, v ktorej majetkovú účasť verejnoprávna inštitúcia, obec, vyšší územný celok, právnická osoba s majetkovou účasťou štátu, právnická osoba s majetkovou účasťou verejnoprávnej inštitúcie, právnická osoba s majetkovou účasťou obce, právnická osoba s majetkovou účasťou vyššieho územného celku, právnická osoba zriadená obcou, právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo právnická osoba vykonávajúca činnosti vo verejnom záujme, ktorá má právo k pohľadávke,
1)Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.
65/2001 Z. z.
o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov, zákon č.
199/2004 Z.
z.
Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.
563/2009 Z.
z.
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2
c)pohľadávkou peňažné plnenie, ktorého suma nepresahuje 10 000 eur bez príslušenstva, a ktorá vznikla správcovi pohľadávky štátu zo zákona, na základe zákona, z činnosti správcu pohľadávky štátu, na základe činnosti správcu pohľadávky štátu alebo na základe zmluvného vzťahu alebo iného vzťahu správcu pohľadávky štátu s dlžníkom v období od 1. januára 1993 do 30. septembra 2018,
d)úrokom z omeškania príslušenstvo pohľadávky,
e)poplatkami platby vyberané správcom pohľadávky štátu podľa osobitných predpisov.2)
§ 3
Upustenie od vymáhania pohľadávky
Správca pohľadávky štátu upustí od vymáhania pohľadávky, odpustí úroky z omeškania a poplatky, ak ich vyberá, a bezodkladne podá návrh na zastavenie exekúcie podľa osobitného predpisu,3) ak dlžník uhradí do 31. decembra 2018 pohľadávku správcovi pohľadávky štátu. Upustením od vymáhania pohľadávky podľa prvej vety pohľadávka zaniká.
§ 4
Oznámenie sumy pohľadávky
Ak dlžník pochybnosti o tom, či pozná správnu sumu pohľadávky správcu pohľadávky štátu, môže sa obrátiť na správcu pohľadávky štátu, ktorý mu ju v lehote 30 dní od jeho žiadosti oznámi; týmto nie je dotknuté ustanovenie § 3.
§ 5
Prechodné ustanovenie
Tento zákon sa vzťahuje aj na pohľadávky, ktoré správca pohľadávky štátu evidoval a uplatnil voči dlžníkovi alebo vymáhal ich pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
Čl. II
Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
87/2015 Z. z.
, zákona č.
333/2015 Z. z.
a zákona č. 93/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Správca trvale upustí od vymáhania pohľadávky štátu, ak splnené podmienky podľa osobitného predpisu.15a)“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
2)Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
3) Napríklad § 57 ods. 1 písm. c) Exekučného poriadku, § 5 zákona č.
65/2001 Z. z.
, § 84 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z., § 9 ods. 1 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3
15a) § 3 zákona č. .../2018 Z. z. o upustení od vymáhania pohľadávok štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o exekučnej amnestii).“.
2.V § 20 ods. 4 písm. b) sa slová „§ 9 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 4“.
3.Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý znie:
§ 24a
Ustanovenia § 4, § 14, § 16, § 17 a § 20 sa neuplatňujú, ak dôjde k upusteniu od vymáhania pohľadávky podľa osobitného predpisu.15a)“.
Čl. III
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z. a zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z. zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z. a zákona č. 267/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 70 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Ak daňový dlžník, ktorým je fyzická osoba, do 31. decembra 2018 zaplatí daň stanovenú pred 1. októbrom 2018, správca dane mu odpustí daňový nedoplatok na dani, úroky z omeškania a zastaví exekúciu podľa § 96 ods. 1 písm. a).“.
2.V § 84 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „zanikne“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon alebo osobitný predpis49a) neustanovuje inak,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:
48a) § 3 zákona č. .../2018 Z. z. o upustení od vymáhania pohľadávok štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o exekučnej amnestii).“.
Čl. IV
Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení zákona č. 608/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 183/2011 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č.
125/2016 Z. z.
sa dopĺňa takto:
V § 4 ods. 5 úvodnej vete sa za slovo „časti“ vkladá čiarka a slová ak tento zákon alebo osobitný predpis1aa) neustanovuje inak,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
4
1aa) § 3 zákona č. .../2018 Z. z. o upustení od vymáhania pohľadávok štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o exekučnej amnestii).“.
Čl. V
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z. zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z. , zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z. , zákona č. 677/2006 Z. z. zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z. zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z. , zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č.334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č., 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z. a zákona č. 279/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 241 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Ak dlžník zaplatí Sociálnej poisťovni do 31. decembra 2018 poistné na sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré jej dlhuje za obdobie pred 1. októbrom 2018, Sociálna poisťovňa upustí od vymáhania pohľadávky a odpustí mu pokutu a penále. Sociálna poisťovňa vyzve dlžníka na sociálnom poistení alebo príspevku na starobné dôchodkové sporenie do 31. októbra 2018 aby zaplatil dlh, ktorý mu vznikol za obdobie pred 1. októbrom 2018 voči Sociálnej poisťovni za neodvedenie poistného na sociálne poistenie alebo príspevku na starobné dôchodkové sporenie.“.
Čl. VI
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
5
160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 479/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 72/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 206/2009 Z. z., zákona č. 387/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 31/2013 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č.
125/2016 Z. z.
, zákona č. 311/2016 Z. z. a zákona č. 315/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 88aa sa vkladá § 88ab, ktorý znie:
§ 88ab
Ak páchateľ priestupku zaplatí pokutu, na ktorú bolo vydané rozhodnutie o uložení pokuty pred 1. októbrom 2018, do 31. decembra 2018 ten, kto pokutu uložil upustí od jej vymáhania a odpustí mu úroky z omeškania.“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2018.