Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Krištúfková, Boris Kollár a Zuzana Šebová.
Cieľom návrhu zákona je finančne podporiť mladé rodiny pri vzdelávaní ich detí zavedením mimoriadneho prídavku na každé dieťa vo výške 25,- eur, ktorým sa každoročne zmiernia náklady súvisiace s nástupom dieťaťa do školy.
Dieťa od 6 do 15 rokov navštevuje základnú školu. Výdavky súvisiace so zabezpečením prváka vytiahnu rodičom z peňaženky jednorazovo okolo 300,- eur, väčšie sumy predstavujú počas prvého ročníka aj výdavky na cestovanie a stravu v škole. Starší školák začne viac míňať na školské potreby, výlety, náklady na cestovné, stravu, krúžky, šport, školské aktivity. Najväčšou položkou pri stredoškolákovi a vysokoškolákovi školské potreby a učebnice, oblečenie, výlety, cestovné, šport a školské aktivity. Vzhľadom na pozitívny vývoj ekonomiky v Slovenskej republiky sa navrhuje tieto náklady pre mladé rodiny každoročne zmierniť.
Predkladaný návrh zákona vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý je vyčíslený v doložke vplyvov. Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, nemá vplyv na životné prostredie, a nemá ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa zaviesť mimoriadny prídavok na nezaopatrené dieťa podľa § 3 ods. 1 písm. a), b) a podľa § 3 ods. 2 písm. a), b) a ustanoviť oprávnenú osobu, ktorá na mimoriadny prídavok na dieťa nárok.
K bodu 2
Navrhuje sa ustanoviť mimoriadny prídavok na nezaopatrené dieťa vo výške 25,- eur. Taktiež sa stanovuje termín a spôsob jeho valorizácie v závislosti od koeficientu, ktorým sa upravuje suma životného minima.
K bodu 3
Navrhuje sa pôsob uplatnenia nároku na mimoriadny prídavok na nezaopatrené dieťa.
K bodu 4 a 5
Navrhuje sa stanoviť spôsob a termín vyplatenia mimoriadneho prídavku na dieťa oprávnenej osobe.
K bodu 6
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zavedením mimoriadneho prídavku na dieťa.
K bodu 7
Navrhuje sa doplniť prechodné ustanovenie, ktorým sa upravuje prvé vyplatenie mimoriadneho prídavku na dieťa za rok 2019 v mesiaci september 2019.
K čl. II
Navrhuje sa stanoviť účinnosť zákona od 1. októbra 2018.