DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky Milan Krajniak, Peter Pčolinský, Adriana Pčolinská, Ľudovít Goga.
Podľa získaných informácií, Centrum právnej pomoci v súčasnosti na Slovensku 12 kancelárii a na podávanie návrhov prostredníctvom informačného systému Register úpadcov, poverení v každej kancelárii počas celého obdobia dvaja pracovníci vedúci príslušnej kancelárie a jeho poverený zástupca. Za obdobie od účinnosti zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výrazne narástol počet žiadateľov o oddlženie.
Zo získaných informácií vyplýva, že v termíne od 01.03.2017 do 19.02.2018 eviduje Centrum právnej pomoci 11 011 žiadostí v konaní o oddlžení. V uvedenom časovom horizonte Centrum právnej pomoci rozhodlo o poskytnutí právnej pomoci v 9 268 prípadoch a podalo 7 975 návrhov v konaní o oddlžení konkurzom.
Podľa Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky je priemerná doba podania návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára 2,5 mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia o poskytnutí právnej pomoci. Podľa našich informácií je tento údaj skreslený, pretože niektoré kancelárie Centra právnej pomoci reálne nedokážu spracovať agendu skôr ako za 5 - 6 mesiacov , a teda v týchto kanceláriách je fyzická osoba pod hrozbou straty strechy nad hlavou o niekoľko mesiacov dlhšie. Nie je tajomstvom, že všetky regionálne kancelárie Centra právnej pomoci „zavalené“ žiadosťami, tvoria sa tzv. poradovníky fyzických osôb, ktoré žiadajú o poskytnutie právnej pomoci. Vytváranie samotných poradovníkov nie je práve najúčinnejší nástroj na predchádzanie korupčného správania sa vo verejnej správe.
Porovnanie efektívnosti, rýchlosti a hospodárnosti fungovania právneho inštitútu osobného bankrotu s Českou republikou ukazuje, že zatiaľ čo v Českej republike je ochrana pred veriteľmi dlžníkovi poskytnutá maximálne do 2 hodín od podania návrhu, väčšinou je to však pár minút po doručení elektronického návrhu na súd, v prípade Slovenskej republiky dlžníci radi, ak sa im poskytne porovnateľná ochrana do niekoľkých mesiacov.
Dnes sme svedkami toho, že Centrá právnej pomoci personálne poddimenzované a čakacie doby pre uchádzačov o oddlženie neprimerane dlhé. Očakávanie niektorých
dlžníkov bolo určite väčšie, ako bola reálna príprava štátu na prvotný „nápor“ ľudí a množstvo ich žiadostí o informácie o oddlžení.
Cieľom návrhu zákona je urýchliť konanie o oddlžení fyzickej osoby a skrátiť čakacie lehoty tak, aby oddlženie fyzickej osoby bolo realizované v čo najkrajšom čase a to rozšírením možnosti zastupovať dlžníka okrem Centra právnej pomoci aj prostredníctvom advokáta, správcu konkurznej podstaty alebo exekútora. Zároveň návrh zákona taxatívne stanovuje paušálnu odmenu v prípade zastupovania dlžníka pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu, alebo návrhu na určenie splátkového kalendára do ustanovenia správcu prostredníctvom advokáta, správcu konkurznej podstaty alebo exekútora vo výške 160,00 eur.
Návrhom zákona sa rozšíria možnosti zastupovať dlžníka pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo na určenie splátkového kalendára do ustanovenia správcu prostredníctvom advokáta, správcu konkurznej podstaty alebo exekútora, čím sa zníži zaťaženosť Centier právnej pomoci a zavedie sa relatívne rýchle konanie pre tých, ktorí v hmotnej núdzi. Zároveň návrh zákona poskytuje dlžníkovi možnosť jeho zastupovania prostredníctvom ním zvoleného advokáta, správcu konkurznej podstaty alebo exekútora v prípade, kedy si sám bez súčinnosti s Centrom právnej pomoci vie zabezpečiť finančné prostriedky na preddavok pre správcu konkurznej podstaty.
Využitím tejto možnosti predpokladáme objektívne skrátenie čakacej lehoty v prípadoch zastúpenia prostredníctvom Centra právnej pomoci, zabezpečíme rýchlosť, účelovosť a hospodárnosť konania a zároveň budeme predchádzať neprimeranému zaťažovaniu súdov pri rozhodovaní o vyhlásení konkurzu.
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, má pozitívne sociálne vplyvy, nemá vplyv na životné prostredie a nemá ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhované ustanovenie § 166k ods. 1 vychádza z doterajšieho ustanovenia tak, aby dlžník pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo pri návrhu na určenie splátkového kalendára mal povinné zastúpenie do ustanovenia správcu. Táto požiadavka vychádza z potreby zabezpečiť vypracovanie kvalifikovaného návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo na určenie splátkového kalendára so všetkými formálnymi náležitosťami, čím sa zabezpečí prevencia možného predlženia konania o oddlžení a neprimerané zaťažovanie súdov.
Dopĺňa sa nové ustanovenie § 166k ods. 2, v rámci ktorého oprávnenie na zastupovanie dlžníka pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára do ustanovenia správcu sa na zastupovanie dlžníka okrem Centrom právnej pomoci rozširuje aj o advokáta, správcu konkurznej podstaty alebo exekútora.
Dopĺňa sa nové ustanovenie § 166k ods. 3, ktoré stanovuje paušálnu odmenu vo výške 160,00 eur v prípade, že dlžníka zastupuje pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára do ustanovenia správcu advokát, správca alebo exekútor. Stanovenie paušálnej odmeny vyplýva z potreby prevencie prípadného zneužívania systému a zabráneniu účtovania rozdielnej výšky odmeny za ten istý úkon. Paušálna odmena je konečná a zahŕňa aj ďalšie prípadné úkony. Paušálna odmena predstavuje sumu bez DPH z dôvodu prevencie „znevýhodnenia“ advokátov, správcov alebo exekútorov, ktorí platiteľmi DPH.
K bodu 2
Navrhované doplnenie ustanovenia reflektuje na potrebu zákonného určenia lehoty na podanie kompletného návrhu spolu s prílohami v prípade Centra právnej pomoci do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia o poskytnutí právnej pomoci a v prípade advokáta, správcu alebo exekútora do 15 dní od prijatia zastupovania dlžníka. V súčasnej právnej úprave osobného bankrotu absentuje stanovenie lehoty, v ktorej je Centrum právnej pomoci povinné podať návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok fyzickej osoby, ak splnené všetky ostatné zákonné podmienky. Požiadavka vychádza z potreby poskytnutia ochrany dlžníkovi pred veriteľmi v čo najkratšom možnom čase.
K bodu 3
Vzhľadom na navrhované zmeny v zákone je potrebné ich premietnuť do prechodných ustanovení zákona.
K Čl. II
Navrhuje sa stanoviť účinnosť zákona od 1. októbra 2018.