NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ......... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 291/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 377/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z. a zákona č. 279/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 166k vrátane nadpisu znie:
§ 166k
Povinné zastúpenie dlžníka
(1) Pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára, až do ustanovenia správcu, musí byť dlžník zastúpený.
(2) Oprávnenie zastupovať dlžníka pri podaní návrhu podľa ods. 1 Centrum právnej pomoci, advokát, správca alebo exekútor.
(3) Advokátovi, správcovi alebo exekútorovi patrí za zastupovanie dlžníka paušálna odmena vo výške 160,00 eur. Odmenu uhrádza v konaní o oddlžení dlžník.“.
2. V § 167 sa za odsek 2 vkladá odsek 3, ktorý znie:
„(3) Návrh na vyhlásenie konkurzu podľa tejto časti zákona je
a)Centrum právnej pomoci povinné doručiť súdu spolu s prílohami najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o priznaní nároku na právnu pomoc v konaní o oddlžení podľa osobitného zákona
b)Advokát, správca alebo exekútor povinný doručiť súdu spolu s prílohami najneskôr do 15 dní odo dňa prevzatia zastupovania.“.
3. Za § 206i sa vkladá § 206j, ktorý vrátane nadpisu znie:
206j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2018
Konania začaté pred 1. októbrom 2018 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 30. septembra 2018.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2018.