DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X*
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
X*
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
X
– sociálnu exklúziu,
X
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Uvedené vplyvy sú podrobnejšie posúdené v časti A.3. Poznámky.
A.3. Poznámky
Vplyvy na rozpočet verejnej správy navrhovaná právna úprava nezakladá priamy finančný
vplyv na aktuálny rok (2018) a nasledujúce tri roky (2019-2021). Napriek uvedenému dochádza k negatívnym finančným vplyvom v dlhodobom horizonte z dôvodu zastropovania dôchodkového veku. Vplyv uplatňovania nižšieho veku v prípade osôb, ktoré vychovali dieťa/deti bude možné posúdiť po jeho konkrétnom nastavení v zákone o sociálnom poistení.
Sociálne vplyvy uvedenou právnou úpravou nedochádza k sociálnemu vplyvu v aktuálnom
roku (2018) a ani v nasledujúcich troch rokoch (2019-2021). Možno očakávať na jednej strane pozitívne sociálne vplyvy v dôsledku stanovenia stropu na dôchodkový vek. Poistencom sa vplyvom tzv. zastropovania dôchodkového veku predĺži výplatná fáza ich dôchodku, pretože do dôchodku budú môcť odchádzať v nižšom veku. Na druhej strane vplyvom zavedenia stropu na dôchodkový vek klesne miera náhrady novopriznaných dôchodkov vplyvom nižšieho získaného obdobia dôchodkového poistenia. To znamená, že dôchodcovia budú síce poberať dôchodok dlhšie, ale v nižšej výške. Vplyv uplatňovania nižšieho veku v prípade osôb, ktoré vychovali dieťa/deti bude možné posúdiť po jeho konkrétnom nastavení v zákone o sociálnom poistení.
Zakotvenie inštitútu minimálnej mzdy do Ústavy Slovenskej republiky nepredpokladá žiadne vplyvy, nakoľko inštitút minimálnej mzdy je v súčasnosti v právnom poriadku Slovenskej republiky etablovaný na úrovni zákona. Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov v súčasnosti ustanovuje kritériá a mechanizmus pre úpravu minimálnej mzdy. Vplyvy na jednotlivé oblasti budú posudzované pri každoročnej úprave minimálnej mzdy, ktorá sa vykonáva na základe zákona.
Zakotvenie primeraného hmotného zabezpečenia v starobe prostredníctvom povinného
dôchodkového systému do Ústavy Slovenskej republiky nepredpokladá žiadne vplyvy, nakoľko miera tohto zabezpečenia vyplýva z osobitných už v súčasnosti účinných zákonov.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné, nakoľko žiadne alternatívne riešenie nebolo posudzované.
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné