1
Návrh
ZÁKON
z .............2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 340/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 8 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) vymenúva generálneho riaditeľa zvoleného podľa § 17 a odvoláva generálneho riaditeľa,“.
2.V § 8 ods. 1 písm. e) sa slová „§ 15 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 3“.
3.V § 8 ods. 1 písm. f) sa za slová „§ 4 ods. 2“ vkladá čiarka a slová „volebný poriadok Rozhlasu a televízie Slovenska“.
4.V § 8 ods. 1 písm. g) sa slová „§ 15 ods. 3 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 4 písm. a)“.
5.V § 8 ods. 1 písm. j) celom texte sa slová „§ 15 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 4“.
6.V § 8 ods. 2 sa slová „národnej rady“ nahrádzajú slovami „Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“)“.
7.V § 8 ods. 4 druhá veta znie:
„Mlčanlivosť sa nevzťahuje na zistenia rady, ktoré dôvodom na odvolanie generálneho riaditeľa podľa § 18 ods. 4.“.
8.V § 10 ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) poslanca Európskeho parlamentu,“.
Doterajšie písmená c) až m) sa označujú ako písmená d) až n).
9.V § 10 ods. 3 sa za písmeno i) vkladajú nové písmená j) a k), ktoré znejú:
„j) člena rady Fondu na podporu umenia,28a)
k) člena správnej rady Fondu na podporu kultúry národnostných menšín,28b)“.
Doterajšie písmená j) až n) sa označujú ako l) až p).
Poznámky pod čiarou k odkazom 28a a 28b znejú:
2
28a) § 4 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení zákona č. 354/2015 Z. z.
28b) § 13 zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
10.V § 12 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, alebo“.
11.V § 12 odsek 7 znie:
„(7) Národná rada odvolá všetkých členov rady, ak svojím uznesením dvakrát v priebehu šiestich mesiacov konštatuje, že rada neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom.“.
12.V § 14 ods. 4 písmeno c) znie:
„c) rozhoduje o odvolaní generálneho riaditeľa.“.
13. V § 15 ods. 2 druhej vete a tretej vete sa slovo „zvolenia“ nahrádza slovom „vymenovania“ a vypúšťa sa štvrtá veta.
14.V § 15 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Za výkon funkcie generálneho riaditeľa môže rada určiť zástupcovi podľa odseku 2 mesačnú odmenu najviac v sume
a) jednej polovice mesačnej mzdy generálneho riaditeľa, ak funkciu generálneho riaditeľa do vymenovania generálneho riaditeľa vykonávajú dvaja zástupcovia,
b) mesačnej mzdy generálneho riaditeľa, ak funkciu generálneho riaditeľa do vymenovania generálneho riaditeľa vykonáva jeden zástupca z dôvodu skončenia výkonu funkcie druhého zástupcu.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
15.V § 15 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „národnou radou“.
16. V § 16 odsek 1 znie:
„(1) Za generálneho riaditeľa možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá
a) sa prihlásila za kandidáta na funkciu generálneho riaditeľa (ďalej len „kandidát“) na výzvu rady a bola zvolená za generálneho riaditeľa podľa § 17,
b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c) je bezúhonná,
d) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
e) má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti riadenia a
f) spĺňa predpoklady podľa § 10 ods. 3 6 alebo čestne vyhlásila, že tieto predpoklady splní do 30 dní od vymenovania.“.
17.V § 16 ods. 2 písm. g) sa slovo „zvolenia“ nahrádza slovom „vymenovania“.
18.V § 16 odseky 4 a 5 znejú:
3
„(4) Funkčné obdobie generálneho riaditeľa začína plynúť odo dňa nasledujúceho po skončení výkonu funkcie generálneho riaditeľa, na miesto ktorého bol vymenovaný, najskôr však dňom jeho vymenovania radou, a trvá päť rokov. Generálneho riaditeľa možno vymenovať opätovne, najviac však na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(5) Generálny riaditeľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť predsedovi rady každú zmenu skutočností podľa odseku 1 písm. b), c) a f).“.
19.§ 17 vrátane nadpisu znie:
㤠17
Voľba a vymenovanie generálneho riaditeľa
(1) Generálneho riaditeľa volí zbor voliteľov na základe verejného vypočutia prihlásených kandidátov a vymenúva ho rada. Súčasťou verejného vypočutia kandidáta je prezentácia projektu riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 16 ods. 2 písm. a) a odpovede na otázky členov zboru voliteľov položené kandidátovi ; súčasťou týchto otázok je aj súbor otázok, ktoré si zbor voliteľov pripraví vopred a položí ich každému z prihlásených kandidátov. Verejné vypočutie je vysielané naživo na webovom sídle Rozhlasu a televízie Slovenska.
(2) Rada zverejní najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia generálneho riaditeľa výzvu na prihlásenie kandidátov, a to prostredníctvom vysielania Rozhlasu a televízie Slovenska, na webovom sídle Rozhlasu a televízie Slovenska a najmenej v jednom denníku celoštátnej periodickej tlače.
(3) Ak sa výkon funkcie generálneho riaditeľa skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, rada zverejní do 15 dní od skončenia výkonu funkcie generálneho riaditeľa výzvu na prihlásenie kandidátov podľa odseku 2.
(4) Prihláseného kandidáta, ktorý spĺňa podmienky podľa § 16 ods. 1 písm. b) f) a ktorého prihláška obsahuje prílohy podľa § 16 ods. 2, rada pozve na verejné vypočutie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny verejného vypočutia.
(5) Zbor voliteľov pri voľbe generálneho riaditeľa prihliada na
a) kvalitu a profesionalitu prihlásených kandidátov a ich projektov riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska,
b) strednodobý plán a dlhodobý plán poskytovania služby verejnosti v oblasti vysielania prihlásených kandidátov,
c) najlepší záujem všetkých skupín poslucháčov a divákov, ktorým je služba verejnosti v oblasti vysielania určená.
(6) Zbor voliteľov volí generálneho riaditeľa tajným hlasovaním do piatich dní od verejného vypočutia všetkých kandidátov. Zvolený je kandidát, ktorý získal vo voľbe najmenej dvojtretinovú väčšinu hlasov všetkých členov zboru voliteľov.
(7) Ak žiaden z kandidátov nebol podľa odseku 6 zvolený, vykoná sa do 15 dní opakovaná voľba generálneho riaditeľa. Opakovaná voľba generálneho riaditeľa je tajná. Na opakovanej voľbe generálneho riaditeľa sa zúčastnia dvaja kandidáti, ktorí získali vo voľbe podľa odseku 6 najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti počtu hlasov sa na opakovanej voľbe generálneho riaditeľa zúčastnia všetci kandidáti, ktorí tento počet získali. V opakovanej voľbe generálneho riaditeľa sa kandidáti nevypočúvajú.
4
V opakovanej voľbe generálneho riaditeľa je zvolený kandidát, ktorý získal najmenej dvojtretinovú väčšinu hlasov všetkých členov zboru voliteľov.
(8) Opakovaná voľba generálneho riaditeľa sa nevykoná, ak sa vo voľbe podľa odseku 6 hlasovalo len o jedinom kandidátovi, ktorý z dôvodu, že nezískal potrebnú väčšinu hlasov, nebol zvolený.
(9) Ak generálny riaditeľ nebol zvolený, vykoná sa nová voľba.
(10) Výzvu na prihlasovanie kandidátov do novej voľby generálneho riaditeľa zverejní rada do piatich dní od neúspešnej voľby alebo od opakovanej voľby generálneho riaditeľa, a to spôsobom podľa odseku 2.
(11) Generálneho riaditeľa zvoleného zborom voliteľov vymenuje do funkcie rada do desiatich dní od jeho zvolenia; to neplatí ak nespĺňa podmienky podľa § 16 ods. 1 písm. b) až f).“.
20.Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17a
Zbor voliteľov
(1) Zbor voliteľov je dočasný orgán ustanovený na účel voľby generálneho riaditeľa. Predseda rady zvolá najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia generálneho riaditeľa zasadnutie zboru voliteľov tak, aby sa konalo najneskôr 30 dní pred uplynutím funkčného obdobia generálneho riaditeľa. Ak sa výkon funkcie generálneho riaditeľa skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, predseda rady zvolá zasadnutie zboru voliteľov najneskôr do 15 dní od skončenia výkonu funkcie generálneho riaditeľa tak, aby sa konalo najneskôr do 60 dní od skončenia výkonu funkcie generálneho riaditeľa.
(2) Oznámenie o zvolaní zboru voliteľov podľa odseku 1 zasiela rada subjektom , ktoré zastupuje v zbore voliteľov osoba podľa odseku 3 písm. a) c), e), g), h) a l). Oznámenie o zvolaní zboru voliteľov spolu s výzvou na predloženie návrhov na členov zboru voliteľov podľa odseku 3 písm. d), f) a i) k) sa zverejňuje na webovom sídle Rozhlasu a televízie Slovenska a prostredníctvom vysielania Rozhlasu a televízie Slovenska.
(3) Zbor voliteľov má 12 členov, ktorými, ak odsek 7 neustanovuje inak, sú
a)riaditeľ Audiovizuálneho fondu,
b)riaditeľ Fondu na podporu umenia,
c)riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín,
d)jeden člen reprezentujúci novinársku profesiu,
e)prezident Slovenskej rektorskej konferencie,39)
f)jeden zástupca cirkví a náboženských spoločností,40)
g)prezident Slovenského olympijského výboru,40a)
h)predseda Združenia miest a obcí Slovenska,
i)jeden člen navrhnutý reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov podľa osobitného predpisu,40b)
j)jeden člen navrhnutý reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov podľa osobitného predpisu,40c)
5
k)jeden člen za oblasť ochrany záujmov osôb so zdravotným postihnutím,
l)jeden člen zvolený zamestnancami Rozhlasu a televízie Slovenska.
(4) Členom zboru voliteľov môže byť len fyzická osoba, ktorá
a)má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a
b)je bezúhonná.
(5) Člen zboru voliteľov nesmie vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, nesmie byť v pracovnoprávnom vzťahu s politickou stranou alebo s politickým hnutím, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech.
(6) Člen zboru voliteľov, okrem člena podľa odseku 3 písm. l), nesmie byť vysielateľom programovej služby alebo prevádzkovateľom retransmisie, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu, dozorného orgánu alebo zamestnancom týchto osôb, ani v tejto oblasti podnikať; toto obmedzenie sa vzťahuje aj na osoby blízke členovi zboru voliteľov okrem zamestnancov týchto osôb.
(7) Subjekt, ktorý zastupuje v zbore voliteľov osoba podľa odseku 3 písm. a) c), e), g) a h) vymenuje najneskôr 15 dní pred zasadnutím zboru voliteľov zvolaným podľa odseku 1 iného člena zboru voliteľov, ako svojho riaditeľa, prezidenta alebo predsedu, ak nie je táto funkcia obsadená alebo ak jeho riaditeľ, prezident alebo predseda nespĺňa podmienky podľa odsekov 4 až 6.
(8) Člena zboru voliteľov podľa odseku 3 písm. d) a k) navrhujú najneskôr 15 dní pred zasadnutím zboru voliteľov zvolaným podľa odseku 1 subjekty so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré preukázateľne pôsobia v príslušnej oblasti najmenej tri roky.
(9) Člena zboru voliteľov podľa odseku 3 písm. f) navrhujú najneskôr 15 dní pred zasadnutím zboru voliteľov zvolaným podľa odseku 1 cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa osobitného predpisu.40d)
(10) Člena zboru voliteľov podľa odseku 3 písm. i) a j) navrhujú príslušné subjekty najneskôr 15 dní pred zasadnutím zboru voliteľov zvolaným podľa odseku 1.
(11) Člena zboru voliteľov podľa odseku 3 písm. l) volia najneskôr 15 dní pred zasadnutím zboru voliteľov zvolaným podľa odseku 1 zamestnanci Rozhlasu a televízie Slovenska spomedzi seba tajným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov zamestnancov zúčastnených na voľbe. Podrobnosti o voľbe člena zboru voliteľov zamestnancami Rozhlasu a televízie Slovenska upravuje volebný poriadok Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorý umožní, aby osoby kandidujúce na člena zboru voliteľov reprezentovali všetkých zamestnancov Rozhlasu a televízie Slovenska, s prihliadnutím na vyváženosť záujmov zamestnancov Slovenského rozhlasu, Slovenskej televízie, regionálnych štúdií a všetkých profesií zamestnancov Rozhlasu a televízie Slovenska. Volebný poriadok Rozhlasu a televízie Slovenska upraví voľbu člena zboru voliteľov tak, aby boli splnené podmienky podľa odsekov 4 a 5.
(12) Člena zboru voliteľov podľa odseku 3 písm. d), f) a i) k) vymenuje predseda rady z navrhnutých osôb. Ak je na člena zboru voliteľov navrhnutá za príslušnú oblasť jedna osoba, predseda rady je týmto návrhom viazaný. Ak je na člena zboru voliteľov navrhnutá za príslušnú oblasť viac ako jedna osoba, predseda rady vymenuje za člena zboru voliteľov osobu, ktorú zvolí rada nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov. Ak člen zboru voliteľov za príslušnú oblasť nebol podľa predchádzajúcej vety zvolený, vykoná sa opakovaná voľba člena zboru voliteľov. Na opakovanej voľbe
6
člena zboru voliteľov sa zúčastnia dve osoby, ktoré v prvej voľbe získali za príslušnú oblasť najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti počtu hlasov sa na opakovanej voľbe člena zboru voliteľov zúčastnia všetky osoby za príslušnú oblasť, ktoré tento počet získali. V opakovanej voľbe člena zboru voliteľov je zvolená osoba, ktorá získala väčšinu hlasov prítomných členov rady.
(13) Ak za člena zboru voliteľov podľa odseku 3 písm. a) c), e), g) a h) nebola v lehote podľa odseku 7 vymenovaná iná osoba alebo ak v lehote podľa odseku 8, odseku 9 alebo odseku 10 nebola na člena zboru voliteľov navrhnutá žiadna osoba alebo ak osoba vymenovaná za člena zboru voliteľov podľa odseku 7 alebo osoba navrhnutá na člena zboru voliteľov podľa odseku 8, odseku 9 alebo odseku 10 nespĺňa podmienky podľa odsekov 4 6, vymenuje príslušný počet členov zboru voliteľov predseda rady aj bez návrhu, najneskôr tri dni pred zasadnutím zboru voliteľov. Pri vymenovaní člena zboru voliteľov podľa predchádzajúcej vety postupuje predseda rady tak, aby ním vymenovaný člen zboru voliteľov reprezentoval oblasť, za ktorú nebol člen zboru voliteľov navrhnutý alebo vymenovaný.
(14) Na prijatie rozhodnutia zboru voliteľov je potrebná najmenej dvojtretinová väčšina všetkých jeho členov.
(15) Zbor voliteľov si volí spomedzi seba svojho predsedu, ktorý vedie verejné vypočutie kandidátov a hlasovanie o voľbe generálneho riaditeľa.
(16) Členstvo v zbore voliteľov je nezastupiteľné.
(17) Úlohy spojené s organizačným, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti zboru voliteľov vykonáva rada.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 39 až 40d znejú:
39) § 107 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 455/2012 Z. z.
40) § 4 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z.
40a) § 25 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
40b) § 3 ods. 2 zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).
40c) § 3 ods. 3 zákona č. 103/2007 Z. z.
40d) § 10 až 21 zákona č. 308/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
21.V § 18 ods. 2 celom texte sa vypúšťa slovo „národnej“.
22.V § 18 odseky 3 a 4 znejú:
„(3) Rada odvolá generálneho riaditeľa, ak
a)bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
b)jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, alebo
c)vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou generálneho riaditeľa podľa § 10 ods. 3 až 6 aj po uplynutí 30 dní od jeho vymenovania.
(4) Rada môže odvolať generálneho riaditeľa, ak
7
a)generálny riaditeľ nevykonáva svoju funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace,
b)rada počas šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov svojím uznesením opakovane konštatuje, že Rozhlas a televízia Slovenska si neplní úlohy a povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo povinnosti ustanovené osobitnými predpismi,17) na čo bola opakovane upozornená Radou pre vysielanie a retransmisiu, a generálny riaditeľ napriek uzneseniu rady nevykonal žiadne úkony smerujúce k náprave,
c)generálny riaditeľ nesplnil povinnosť podľa § 15 ods. 4 písm. e), h) alebo písm. i) predtým, ako začal konať vo veciach, ktoré majú byť predmetom návrhov podľa týchto ustanovení,
d)generálny riaditeľ nesplnil povinnosť podľa § 15 ods. 4 písm. f),
e)generálny riaditeľ nedodržal záväzné ukazovatele schváleného rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na príslušný rozpočtový rok,
f)rada najmenej trikrát za sebou neschválila jeho návrh podľa § 15 ods. 4 písm. e).“.
23. V § 18 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.
24.Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. decembra 2018
Predseda rady je povinný do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona predložiť rade na schválenie návrh volebného poriadku Rozhlasu a televízie Slovenska .“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2018.