N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh zákona
z ................. 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1996 Z. z., zákona č. 156/1998 Z. z., zákona č. 285/1999 Z. z., zákona č. 396/2000 Z. z., zákona č. 442/2001 Z. z., zákona č. 424/2010 Z. z. a zákona č. 409/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 písmeno d) znie:
„d) 28. október - Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu,".
2 V § 3 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k) 1. september - Deň Ústavy Slovenskej republiky,“.
Doterajšie písmená k) až t) sa označujú ako písmená l) až u).
3. V § 3 sa vypúšťa pôvodné písmeno p).
Doterajšie písmená r) až u) sa označujú ako písmená p) až t).
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. októbra 2018.