Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Negatívne
Žiadne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza ku
zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
A.3. Poznámky:
Predkladaný návrh zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy z dôvodu garantovania právnych nárokov na dohodnuté pracovné podmienky v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.
Z hľadiska vplyvu na podnikateľské prostredie sa neočakáva žiadny vplyv, pretože kolektívne zmluvy sa týkajú verejnej sféry.
V prípade rozpočtu verejnej správy nároky z kolektívnej zmluvy musia byť zagarantované v návrhu zákona o štátnom rozpočte.
Návrh zákona nebude mať žiadny vplyv na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre občana.
A.4. Alternatívne riešenia:
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov:
Bezpredmetné