Osobitná časť
K čl. I
K bodom 1 až 3
S cieľom umožniť uzatváranie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnancov v štátnej službe a pri výkone práce vo verejnom záujme na viac ako jeden kalendárny rok sa navrhuje v zákone vypustiť obmedzenie dĺžky účinnosti takejto kolektívnej zmluvy, pričom naďalej bude platiť, že kolektívne zmluvy možno uzatvárať len na dobu určitú.
Takýto postup umožní dojednať aj zvýšené nároky pre zamestnancov než by sa dohodli v kolektívnej zmluve na jeden kalendárny rok a garantovať ich rast aj v dlhšom časovom období (napr. dva kalendárne roky).
V súvislosti so zmenou v odseku 1 je potrebné zmenu premietnuť aj do odsekov 3 a 4.
Návrhom zákona sa zároveň legislatívno technicky upravujú odseky 3 a 4 vo väzbe na použité pojmy platnosť a účinnosť.
K čl. II
Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti dňom 1. októbra 2018.