Dôvodová správa
Všeobecná časť
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Erik Tomáš predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
S cieľom umožniť uzatváranie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnancov v štátnej službe a pri výkone práce vo verejnom záujme na viac ako jeden kalendárny rok sa navrhuje v zákone vypustiť obmedzenie dĺžky účinnosti takejto kolektívnej zmluvy, pričom naďalej bude platiť, že kolektívne zmluvy možno uzatvárať len na dobu určitú.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.
Predkladaný návrh zákona môže mať pozitívne sociálne vplyvy z dôvodu garantovania nárokov na dlhšie časové obdobie ako jeden kalendárny rok.
Z hľadiska vplyvu na podnikateľské prostredie sa neočakáva negatívny vplyv z dôvodu, že návrh sa týka verejnej správy.
Návrh zákona nebude mať žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy, životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre občana.