1
TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok
-Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov
-Návrh zákona z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
-Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
-Zákon NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
-Zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
-Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob
transpozície
Číslo
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:1
Rozsah pôsobnosti
Táto smernica sa uplatňuje na každú ochrannú známku v súvislosti s tovarmi
n. a.
n. a.
2
alebo službami, ktorá je v členskom štáte predmetom zápisu alebo prihlášky ako individuálna ochranná známka, garančná či certifikačná známka alebo kolektívna známka, alebo je predmetom zápisu alebo prihlášky na Úrade Beneluxu pre duševné vlastníctvo, či je predmetom medzinárodného zápisu s účinkom v členskom štáte.
Č:2
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
a)
„úrad“ je centrálny úrad priemyselného vlastníctva členského štátu alebo Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo poverený zápisom ochranných známok;
b)
„register“ je register ochranných známok, ktorý vedie úrad.
N
506/2009 Z. z.
novela
§ 1
Čl. I
bod 1
[1§ 2
P b)]
Tento zákon upravuje práva a povinnosti súvisiace s právnou ochranou ochranných známok a konania vo veciach ochranných známok pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).
Ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek označenie, najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak je toto označenie spôsobilé
b)byť vyjadrené v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „register“) spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky.
Ú
3
Č:3
Označenia, ktoré môžu tvoriť ochrannú
známku
Ochrannú známku môžu tvoriť akékoľvek označenia, najmä slová vrátane osobných mien, alebo kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo obalu tovaru alebo zvuky, za predpokladu, že takéto označenia sú spôsobilé:
a)
rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iných podnikov a
b)
byť vyjadrené v registri spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky.
N
novela
Čl. I
bod 1
(§ 2)
Ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek označenie najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak je toto označenie spôsobilé
a)rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a
b)byť vyjadrené v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „register“) spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky.
Ú
Č:4
O:1
P:a)
Absolútne dôvody na zamietnutie alebo
vyhlásenie neplatnosti
1. Do registra sa nezapíšu, alebo ak už sú zapísané, môžu byť vyhlásené za neplatné:
a)
označenia, ktoré nemôžu tvoriť ochrannú známku;
N
novela
506/2009 Z. z
Čl. I
bod 7
[§ 5
O 1
P a)]
§ 35
O 1
Do registra sa nezapíše označenie, ak
a) nemôže tvoriť ochrannú známku podľa § 2,
Úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.
Ú
4
Č:4
O:1
P: b) až d)
1. Do registra sa nezapíšu, alebo ak už sú zapísané, môžu byť vyhlásené za neplatné:
b)
ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť;
c)
ochranné známky, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré môžu v obchode slúžiť na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovaru alebo poskytnutia služby, alebo iných vlastností tovaru alebo služieb;
d)
ochranné známky, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach;
N
506/2009 Z. z
506/2009 Z. z
§ 5
O 1
P b) až d)
§ 35
O 1
Do registra sa nezapíše označenie, ak
b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
c) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb,
d) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach,
Úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.
Ú
Č:4
O:1
P: e)
1. Do registra sa nezapíšu, alebo ak už sú zapísané, môžu byť vyhlásené za neplatné:
e)
označenia, ktoré sú tvorené výlučne týmito prvkami:
i)
tvar alebo iná vlastnosť, ktoré vyplývajú z povahy samotného
N
novela
Čl. I
bod 8
[§ 5
O 1
P e)]
Do registra sa nezapíše označenie, ak
e) je tvorené výlučne tvarom alebo inou vlastnosťou výrobku, ktorá vyplýva z povahy samotného výrobku, je potrebná na dosiahnutie technického výsledku alebo dáva výrobku podstatnú hodnotu,
U
5
tovaru;
ii)
tvar alebo iná vlastnosť tovaru, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie technického výsledku;
iii)
tvar alebo iná vlastnosť, ktoré dodávajú tovaru podstatnú hodnotu;
506/2009 Z. z
§ 35
O 1
Úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.
Č:4
O:1
P: f) až h)
1. Do registra sa nezapíšu, alebo ak už sú zapísané, môžu byť vyhlásené za neplatné:
f)
ochranné známky, ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi;
g)
ochranné známky, ktoré sú takej povahy, že môžu klamať verejnosť, napríklad pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod tovaru alebo služieb;
h)
ochranné známky, ktoré neschválili príslušné orgány a ktoré sa majú zamietnuť alebo vyhlásiť za neplatné podľa článku 6ter Parížskeho dohovoru;
N
506/2009 Z. z.
506/2009 Z. z
§ 5
O 1
P f) až h)
§ 35
O 1
Do registra sa nezapíše označenie, ak
f) je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi,
g) môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb,
h) obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov, označenia chránené podľa medzinárodného dohovoru,
7)
7) Čl. 6ter Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva.
Úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.
Ú
Č:4
O:1
P: i) až k)
1. Do registra sa nezapíšu, alebo ak už sú zapísané, môžu byť vyhlásené za neplatné:
i)
ochranné známky, ktoré sú vylúčené
N
novela
Čl. I
bod 9
[§ 5
O 1
P i)]
Do registra sa nezapíše označenie, ak
i) jeho používanie alebo zápis je v rozpore s osobitným predpisom alebo v rozpore so záväzkami,
Ú
Pojem „osobitný predpis“ zahŕňa vnútroštátny
6
zo zápisu podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátneho práva dotknutého členského štátu alebo podľa medzinárodných dohôd, ktorých zmluvnou stranou je Únia alebo dotknutý členský štát, ktorými sa ustanovuje ochrana označení pôvodu a zemepisných označení;
j)
ochranné známky, ktoré sú vylúčené zo zápisu podľa právnych predpisov Únie alebo medzinárodných dohôd, ktorých zmluvnou stranou je Únia, ktorými sa ustanovuje ochrana tradičných označení vín;
k)
ochranné známky vylúčené zo zápisu podľa právnych predpisov Únie alebo medzinárodných dohôd, ktorých zmluvnou stranou je Únia, ktorými sa ustanovuje ochrana zaručených tradičných špecialít;
ktoré vyplývajú Slovenskej republike alebo Európskej únii z medzinárodných zmlúv, týkajúcimi sa najmä ochrany označení pôvodu a zemepisných označení, tradičných pojmov pre víno a zaručených tradičných špecialít7a),
7a) Napríklad čl. 3 Lisabonskej dohody o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu z 31. októbra 1958, revidovanej v Štokholme 14. júla 1967 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 67/1975 Zb.), čl. 23 ods. 2 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva, zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. L 39/16, 13.2.2008) v platnom znení, čl. 41 nariadenia Komisie (ES) č. 607/2009 z 14. júla 2009 , ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov (Ú. v. L 193/60, 24.7.2009) v platnom znení, čl. 14 a 24 ods. 1 nariadenia
právny prepis ako aj právny predpis EÚ.
7
506/2009 Z. z
§ 35
O 1
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. L 343/1, 14.12.2012) v platnom znení, čl. 102 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 ((Ú. v. L 347/671, 20.12.2013) v platnom znení.
Úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.
Č:4
O:1
P: l)
1. Do registra sa nezapíšu, alebo ak už sú zapísané, môžu byť vyhlásené za neplatné:
l)
ochranné známky, ktoré pozostávajú zo staršieho názvu odrody rastlín zapísaného v súlade s právnymi predpismi Únie alebo vnútroštátnym právom dotknutého členského štátu, alebo medzinárodnými dohodami, ktorých zmluvnou stranou je Únia alebo dotknutý členský štát, ktorými
N
novela
Čl. I
bod 11
[§ 5
O 1
P m)]
Do registra sa nezapíše označenie, ak
m) obsahuje alebo vo svojich podstatných prvkoch reprodukuje starší názov odrody rastliny zapísaný v súlade s osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorej zmluvnou stranou je Slovenská republika alebo Európska únia, upravujúcimi ochranu práv k odrodám rastlín8a) a ak sa týka odrôd rastlín rovnakého
Ú
Pojem „osobitný predpis“ zahŕňa vnútroštátny právny prepis ako aj právny predpis EÚ.
8
sa ustanovuje ochrana práv k odrodám rastlín, alebo ho vo svojich podstatných prvkoch reprodukujú, a ktoré sa týkajú odrôd rastlín rovnakého alebo blízko príbuzného druhu.
506/2009 Z. z.
§ 35
O 1
druhu alebo blízko príbuzného druhu.
8a) Napríklad zákon č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín, nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach spoločenstva k odrodám rastlín v platnom znení, Medzinárodný dohovor o ochrane nových odrôd rastlín (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 351/2009 Z. z.)
Úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.
Č:4
O:2
V:1
2. Ochranná známka môže byť vyhlásená za neplatnú, ak prihlasovateľ nepodal prihlášku ochrannej známky v dobrej viere.
N
506/2009 Z. z.
506/2009 Z. z.
novela
§ 35
O 1
§ 5
O 1
P l)
Čl. I
bod 17
[§ 7
Úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.
Do registra sa nezapíše označenie, ak
l)je predmetom prihlášky, ktorá zjavne nebola podaná v dobrej viere,
Označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len
Ú
Poznámka: predkladanou novelou bol terminologicky upravený text ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l), avšak bez vplyvu na transpozíciu.
9
P j)]
"námietky") podaných podľa
§ 30
j) osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.
Č:4
O:2
V:2
Každý členský štát môže tiež stanoviť, že takáto ochranná známka sa nezapíše do registra.
D
506/2009 Z. z
§ 5
O 1
P l)
Do registra sa nezapíše označenie, ak
l)je predmetom prihlášky, ktorá zjavne nebola podaná v dobrej viere,
Ú
Poznámka: predkladanou novelou bol terminologicky upravený text ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l), avšak bez vplyvu na transpozíciu.
Č:4
O:3
P:a)
3. Každý členský štát môže stanoviť, že ochranná známka sa nezapíše do registra, alebo ak už je zapísaná, môže byť vyhlásená za neplatnú, ak a v rozsahu, v akom:
a)
používanie tejto ochrannej známky možno zakázať na základe ustanovení iného práva, než je právo o ochranných známkach príslušného členského štátu alebo Únie;
D
novela
Čl. I
bod 9
[§ 5
O 1
P i)]
Do registra sa nezapíše označenie, ak
i)jeho používanie alebo zápis je v rozpore s osobitným predpisom alebo v rozpore so záväzkami, ktoré vyplývajú Slovenskej republike alebo Európskej únii z medzinárodných zmlúv, týkajúcimi sa najmä ochrany označení pôvodu a zemepisných označení, tradičných pojmov pre víno a zaručených tradičných špecialít,7a)
7a) Napríklad čl. 3 Lisabonskej dohody o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu z 31. októbra 1958, revidovanej v
Ú
Pojem „osobitný predpis“ zahŕňa vnútroštátny právny prepis ako aj právny predpis EÚ.
10
Štokholme 14. júla 1967 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 67/1975 Zb.), čl. 23 ods. 2 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva, zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. L 39/16, 13.2.2008) v platnom znení, čl. 41 nariadenia Komisie (ES) č. 607/2009 z 14. júla 2009 , ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov (Ú. v. L 193/60, 24.7.2009) v platnom znení, čl. 14 a 24 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. L 343/1,
11
506/2009 Z. z.
§ 35
O 1
14.12.2012) v platnom znení, čl. 102 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 ((Ú. v. L 347/671, 20.12.2013) v platnom znení.
Úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.
Č:4
O:3
P:b), c)
3. Každý členský štát môže stanoviť, že ochranná známka sa nezapíše do registra, alebo ak už je zapísaná, môže byť vyhlásená za neplatnú, ak a v rozsahu, v akom:
b)
ochranná známka obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský symbol;
c)
ochranná známka obsahuje iné znaky, emblémy a erby, než tie, na ktoré sa vzťahuje článok 6ter Parížskeho dohovoru a ktoré sú predmetom
D
506/2009 Z. z.
§ 5
O 1
P j) a k)
Do registra sa nezapíše označenie, ak
j)obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský symbol,
k)obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov,8) znaky, emblémy alebo erby iné, než tie, ktoré sú chránené podľa medzinárodného dohovoru7) a ktoré sú predmetom verejného záujmu,
7) Čl. 6ter Parížskeho dohovoru na
Ú
12
verejného záujmu, s výnimkou prípadu, ak príslušné orgány povolili zápis tejto ochrannej známky v súlade s právom členského štátu.
506/2009 Z. z
§ 35
O 1
ochranu priemyselného vlastníctva.
8) Napríklad
§ 1b zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zákona č.
453/2001 Z.
z.
Úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.
Č:4
O:4
4. Zápis ochrannej známky sa nezamietne podľa odseku 1 písm. b), c) alebo d), ak táto ochranná známka nadobudla ešte predo dňom podania prihlášky na základe svojho používania rozlišovaciu spôsobilosť. Ochranná známka sa z rovnakého dôvodu nevyhlási za neplatnú, ak predo dňom podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti nadobudla na základe svojho používania rozlišovaciu spôsobilosť.
N
506/2009 Z. z.
506/2009 Z. z.
§ 5
O 2
§ 35
O 2
Označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.
Úrad nevyhlási ochrannú známku za neplatnú podľa odseku 1, ak bola zapísaná v rozpore s
§ 5 ods. 1
písm. b) až d)
a majiteľ ochrannej známky preukáže, že po jej zápise do registra, v dôsledku používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, pred začatím konania o návrhu na
Ú
13
vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.
Č:4
O:5
5. Každý členský štát môže stanoviť, že odsek 4 sa vzťahuje aj na prípad, keď ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť po dátume podania prihlášky, ale pred dátumom zápisu.
D
Ž
Ć:5
O:1
Relatívne dôvody na zamietnutie alebo
vyhlásenie neplatnosti
1. Ochranná známka sa nezapíše, alebo ak už bola zapísaná, môže byť vyhlásená za neplatnú, ak:
a)
je zhodná so staršou ochrannou známkou a tovary alebo služby, pre ktoré je podaná prihláška tejto ochrannej známky alebo pre ktoré je zapísaná, sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je chránená táto staršia ochranná známka;
N
novela
506/2009 Z. z.
Čl. I
bod 13
[§ 7
P a)
bod 1]
§ 35
O 3
V 1
Označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len „námietky“) podaných podľa
§ 30
a) majiteľom staršej ochrannej známky, ak
1.je označenie zhodné so staršou ochrannou známkou a je prihlásené pre zhodné tovary alebo služby alebo
Úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.
Ú
Ć:5
O:1
b)
existuje z dôvodu jej totožnosti alebo podobnosti so staršou ochrannou známkou a totožnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje, pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; pravdepodobnosť zámeny zahŕňa pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.
N
novela
Čl. I
bod 13
[§ 7
P a)
bod 2]
Označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len „námietky“) podaných podľa
§ 30
a) majiteľom staršej ochrannej známky, ak
Ú
Poznámka: predkladanou novelou došlo len k zmene členenia legislatívneho textu, bez
14
506/2009 Z. z.
§ 35
O 3
V 1
2.z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou,
Úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.
vplyvu na transpozíciu.
Č: 5
O: 2
2. „Staršie ochranné známky“ v zmysle odseku 1 sú:
a)
ochranné známky nasledujúcich typov s dátumom podania prihlášky skorším, než je dátum podania prihlášky príslušnej ochrannej známky, pričom sa podľa potreby berú do úvahy práva prednosti uplatnené v súvislosti s uvedenými ochrannými známkami:
i)
ochranné známky EÚ;
ii)
ochranné známky zapísané v dotknutom členskom štáte alebo v prípade Belgicka, Luxemburska
N
506/2009 Z. z.
§ 4
Staršia ochranná známka
Na účely tohto zákona je staršou ochrannou známkou
a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,6)
Ú
Poznámka: predkladanou novelou bol terminologicky upravený text ustanovenia § 4 písm. b), avšak bez vplyvu na transpozíciu
15
či Holandska na Úrade Beneluxu pre duševné vlastníctvo;
iii)
ochranné známky zapísané na základe medzinárodných dohôd s účinkom v dotknutom členskom štáte;
b)
ochranné známky EÚ, ktoré si v súlade s nariadením (ES) č. 207/2009 oprávnene uplatňujú senioritu ochrannej známky uvedenej v písmene a) bodoch ii) a iii), aj keď došlo k vzdaniu sa tejto ochrannej známky alebo jej zániku;
c)
prihlášky ochranných známok uvedených v písmenách a) a b) pod podmienkou ich zápisu;
d)
ochranné známky, ktoré sú v deň podania prihlášky ochrannej známky, či prípadne ku dňu uplatnenia práva prednosti vo vzťahu k prihláške ochrannej známky v dotknutom členskom štáte všeobecne známe v tom zmysle, v akom sa pojem „všeobecne známe“ používa v článku 6bis Parížskeho dohovoru.
506/2009 Z.z.
§ 7
P c) a d)
d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky (ďalej len "prihláška"), ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).
6) Čl. 39 a 40 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001.
Označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len „námietky“) podaných podľa
§ 30
c) užívateľom všeobecne známej známky, ak je označenie zhodné so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a tovary alebo služby, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, sú zhodné,
d) užívateľom všeobecne známej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej
16
republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so všeobecne známou známkou,
Č: 5
O: 3
P: a)
3. Okrem toho sa ochranná známka nezapíše, alebo ak už bola zapísaná, môže byť vyhlásená za neplatnú, ak:
a)
je zhodná alebo podobná so staršou ochrannou známkou bez ohľadu na to, či sú tovary alebo služby, pre ktoré sa podáva prihláška alebo pre ktoré je zapísaná, zhodné, podobné alebo sa nepodobajú tým, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, v prípade, ak má staršia ochranná známka dobré meno v členskom štáte, pre ktorý sa žiada o zápis alebo v ktorom je ochranná známka zapísaná alebo – v prípade ochrannej známky EÚ – dobré meno v Únii, a ak by používanie neskoršej ochrannej známky bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena tejto staršej ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu;
N
Novela
Čl.
bod 14
[§ 7
P b)]
Označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len „námietky“) podaných podľa
§ 30
b) majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky EÚ na území Európskej únie dobré meno, ak by použitie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu,
Ú
17
506/2009 Z. z.
§ 35
O 3
V 1
Úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.
Č: 5
O: 3
P: b)
3. Okrem toho sa ochranná známka nezapíše, alebo ak už bola zapísaná, môže byť vyhlásená za neplatnú, ak:
b)
obchodný zástupca alebo zástupca majiteľa ochrannej známky podal prihlášku ochrannej známky vo svojom vlastnom mene bez súhlasu majiteľa, s výnimkou prípadu, ak obchodný zástupca alebo zástupca zdôvodní svoje konanie;
N
novela
506/2009 Z. z.
Čl. I
bod 15
[§ 7
P e)]
§ 35
Označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len „námietky“) podaných podľa
§ 30
e) majiteľom ochrannej známky chránenej v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo členom Svetovej obchodnej organizácie5), ak prihlasovateľ, ktorý je alebo ktorý bol obchodným zástupcom majiteľa tejto ochrannej známky alebo jeho zástupcom na základe iného právneho vzťahu (ďalej len „obchodný zástupca“), požiadal o zápis označenia do registra vo svojom mene bez súhlasu jej majiteľa; to neplatí, ak mal obchodný zástupca na také konanie oprávnený dôvod,
5) Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č.
152/2000 Z.z.
o uzavretí Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie).
Úrad vyhlási ochrannú známku za
Ú
18
O 3
V 1
neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.
Č: 5
O: 3
P: c)
3. Okrem toho sa ochranná známka nezapíše, alebo ak už bola zapísaná, môže byť vyhlásená za neplatnú, ak:
c)
a v rozsahu, v akom podľa právnych predpisov Únie alebo práva členského štátu, ktorými sa ustanovuje ochrana označení pôvodu alebo zemepisných označení:
i)
už bola pred podaním prihlášky ochrannej známky alebo predo dňom uplatnenia práva prednosti vo vzťahu k prihláške podaná žiadosť o zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia podľa právnych predpisov Únie alebo práva dotknutého členského štátu, a to pod podmienkou jeho následného zápisu;
ii)
sa takýmto označením pôvodu alebo zemepisným označením priznáva osobe, ktorá je oprávnená podľa príslušného práva uplatňovať práva z nich vyplývajúce, právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky.
N
506/2009 Z. z.
506/2009 Z. z.
§ 7
P h)
§ 35
O 3
V 1
Označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len „námietky“) podaných podľa
§ 30
h) majiteľom skoršieho práva priemyselného vlastníctva, 10) ak by použitím tohto označenia mohli byť tieto práva dotknuté,
10) Napríklad Lisabonská dohoda o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu, zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 469/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.
Ú
Poznámka: predkladanou novelou bola upravená poznámka pod čiarou k odkazu 10).
19
Č:5
O:4
P: a)
Každý členský štát môže stanoviť, že ochranná známka sa nezapíše, alebo ak už je zapísaná, môže byť vyhlásená za neplatnú, ak a v rozsahu, v akom:
a)
práva na nezapísanú ochrannú známku alebo na iné označenie používané v obchodnom styku boli získané predo dňom podania prihlášky neskoršej ochrannej známky alebo predo dňom práva prednosti uplatneného vo vzťahu k prihláške neskoršej ochrannej známky, a takouto nezapísanou ochrannou známkou alebo iným označením sa jej majiteľovi priznáva právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky;
D
novela
506/2009 Z. z.
Čl. I
bod 15
[§ 7
P f)]
§ 35
O 3
V 1
Označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len „námietky“) podaných podľa
§ 30
f) užívateľom nezapísaného označenia alebo užívateľom iného označenia používaného v obchodnom styku, ak právo k tomuto označeniu vzniklo pred dňom podania prihlášky a toto označenie nemá len miestny dosah, pokiaľ z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku,
Úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.
Ú
Č:5
Každý členský štát môže stanoviť, že
D
506/2009 Z. z.
§ 7
Označenie sa nezapíše do registra
Ú
20
O:4
P: b)
ochranná známka sa nezapíše, alebo ak už je zapísaná, môže byť vyhlásená za neplatnú, ak a v rozsahu, v akom:
b)
používanie ochrannej známky sa môže zakázať na základe iného staršieho práva, než sú práva uvedené v odseku 2 a v písmene a) tohto odseku, a to najmä:
i)
práva na meno;
ii)
práva na osobnú podobizeň;
iii)
autorského práva;
iv)
práva priemyselného vlastníctva;
P g) až i)
na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len „námietky“) podaných podľa
§ 30
g) fyzickou osobou, ak by sa použitím takéhoto označenia mohlo zasiahnuť do jej práv na ochranu osobnosti
9)
alebo fyzickou osobou oprávnenou uplatňovať právo na ochranu osobnosti,
h) majiteľom skoršieho práva priemyselného vlastníctva,
10)
ak by použitím tohto označenia mohli byť tieto práva dotknuté,
i)osobou, ktorej práva k autorskému dielu by použitím tohto označenia mohli byť dotknuté, ak bolo dielo vytvorené pred dňom podania prihlášky.
10) Napríklad Lisabonská dohoda o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu, zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 469/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
21
506/2009 Z. z.
§ 35
O 3
V 1
Úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.
Č:5
O:4
P: c)
Každý členský štát môže stanoviť, že ochranná známka sa nezapíše, alebo ak už je zapísaná, môže byť vyhlásená za neplatnú, ak a v rozsahu, v akom:
c)
ochranná známka môže spôsobiť zámenu so staršou ochrannou známkou chránenou v zahraničí, za predpokladu, že v deň podania prihlášky prihlasovateľ nekonal v dobrej viere.
D
Ž
Č:5
O:5
Členské štáty zabezpečia, že za príslušných okolností nemusí byť zápis zamietnutý alebo ochranná známka vyhlásená za neplatnú, ak majiteľ staršej ochrannej známky alebo iného staršieho práva súhlasí so zápisom neskoršej ochrannej známky.
N
novela
novela
Čl. I
bod 45
[§ 31
O 7]
Čl. I
bod 58
[§ 37
O 8]
Ak po podaní námietok namietateľ udelí písomný súhlas so zápisom označenia do registra, považujú sa námietky za vzaté späť a úrad konanie o námietkach zastaví.
Ustanovenie § 31 ods. 7 sa primerane použije aj na konanie o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.
Ú
Č:5
O:6
Každý členský štát môže odchylne od odsekov 1 až 5 stanoviť, že dôvody zamietnutia zápisu alebo vyhlásenia neplatnosti platné v tomto členskom štáte pred dňom nadobudnutia účinnosti ustanovení potrebných na dosiahnutie súladu so smernicou 89/104/EHS sa
D
Ž
22
uplatnia na ochranné známky, ktorých prihlášky boli podané pred uvedeným dňom.
Č:6
Vyhlásenie neplatnosti alebo zrušenie
ochrannej známky a posteriori
Ak je pre ochrannú známku EÚ uplatnená seniorita národnej ochrannej známky alebo ochrannej známky zapísanej podľa medzinárodných dohôd s účinkom v danom členskom štáte, ktorej sa majiteľ vzdal alebo ktorú nechal zaniknúť, môže byť ochranná známka, ktorá bola základom pre uplatnenie seniority, vyhlásená za neplatnú alebo zrušená a posteriori za predpokladu, že neplatnosť alebo zrušenie mohli byť vyhlásené v čase, keď došlo k vzdaniu sa známky alebo jej zániku. V takomto prípade seniorita stráca svoj účinok.
N
506/2009
novela
506/2009
novela
§ 35
O 1
Čl. I
bod 50
(§ 34
O 6)
§ 54
O 2
Čl. I
Úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa
predpisov platných v čase jej zápisu.
Úrad môže zrušiť ochrannú známku aj po jej zániku podľa § 23 ods. 1 písm. a) a b), ak ten, kto podal návrh na zrušenie ochrannej známky, preukáže právny záujem.
Práva a vzťahy z ochranných známok zapísaných do registra pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa riadia ustanoveniami tohto zákona. Vznik týchto práv a vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa predpisov platných v čase ich vzniku. Ochranná známka zapísaná do registra podľa predchádzajúcich právnych predpisov nebude vyhlásená za neplatnú, ak je v súlade s týmto zákonom.
Práva a právne vzťahy z ochranných
Ú
Poznámka:
Článok 6 smernice je potrebné vnímať v kontexte, resp. ako komplementárny k článku 39 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/1001 o ochrannej známke EÚ, podľa ktorého uplatnená seniorita pre ochrannú známku EÚ zanikne, keď je staršia ochranná známka, ktorej seniorita sa uplatňuje, vyhlásená za neplatnú alebo
23
bod 81
(§ 54b
O 3)
známok zapísaných do registra do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019. Vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.
zrušená. Keď je staršia ochranná známka zrušená, seniorita zanikne za predpokladu, že zrušenie nadobudne účinnosť pred dňom podania alebo dňom práva prednosti ochrannej známky EÚ.Primárne teda ide o úpravu spadajúcu do nariadenia (EÚ) 2017/1001 upravujúceho ochrannú známku EÚ. Zákon č. 506/2009 Z. z. ako pravidlo zakotvuje možnosť
24
vyhlásenia neplatnosti na základe absolútnych dôvodov (v zákone č. 506/2009 Z. z. upravené v § 5 ods. 1 zákona), ktoré boli účinné v čase zápisu ochrannej známky; táto úprava je v súlade s čl. 6 smernice. Súlad v prípade relatívnych dôvodov ( v zákone č. 506/2009 Z. z. upravené v § 7) a dôvodov pre zrušenie ochrannej známky (v zákone č. 506/2009 je upravený v § 34) je zabezpečený
25
prostredníctvom prechodných ustanovení.
Č:7
Dôvody na zamietnutie alebo
vyhlásenie neplatnosti týkajúce sa len
niektorých tovarov alebo služieb
Ak existujú dôvody na zamietnutie zápisu alebo vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky len v súvislosti s niektorými tovarmi alebo službami, pre ktoré bola podaná prihláška ochrannej známky alebo pre ktoré bola ochranná známka zapísaná, zamietnutie zápisu alebo vyhlásenie neplatnosti sa vzťahuje len na tieto tovary alebo služby.
N
506/2009 Z. z.
506/2009 Z. z.
§ 28
O 5
§ 35
O 6
Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky podľa odseku 4 týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tieto tovary alebo služby.
Ak sa dôvod na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú len pre tieto tovary alebo služby.
Ú
Poznámka: predkladanou novelou došlo v § 28 k prečíslovaniu pôvodného odseku 4 na odsek 5, zmena nemala vplyv na transpozíciu.
Č:8
Absencia rozlišovacej spôsobilosti
alebo dobrého mena staršej ochrannej
známky, ktorou sa vylučuje možnosť
vyhlásiť neplatnosť zapísanej ochrannej
známky
Návrhu na vyhlásenie známky za neplatnú na základe staršej ochrannej známky sa nevyhovie v deň podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti, ak by sa mu nevyhovelo v deň podania prihlášky alebo v deň práva prednosti neskoršej ochrannej známky z ktoréhokoľvek z týchto dôvodov:
N
novela
Čl. I
bod 51
[§ 35
O 3
V 2]
Podmienky pre uplatnenie starších práv uvedených v § 7 musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti návrhom dotknutej ochrannej známky.
Ú
26
a)
staršia ochranná známka, ktorá môže byť vyhlásená za neplatnú podľa článku 4 ods. 1 písm. b), c) alebo d), ešte nenadobudla rozlišovaciu spôsobilosť, ako je uvedené v článku 4 ods. 4;
b)
návrh na vyhlásenie neplatnosti vychádza z článku 5 ods. 1 písm. b) a staršia ochranná známka ešte nenadobudla dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť na podporu zistenia pravdepodobnosti zámeny v zmysle článku 5 ods. 1 písm. b);
c)
návrh na vyhlásenie neplatnosti vychádza z článku 5 ods. 3 písm. a) a staršia ochranná známka ešte nenadobudla dobré meno v zmysle článku 5 ods. 3 písm. a).
Č:9
O:1
Vylúčenie možnosti vyhlásenia
neplatnosti v dôsledku strpenia
1. Ak majiteľ staršej ochrannej známky uvedenej v článku 5 ods. 2 alebo článku 5 ods. 3 písm. a) v členskom štáte strpel používanie neskoršej ochrannej známky zapísanej v tomto členskom štáte počas piatich po sebe nasledujúcich rokov, pričom o tomto používaní vedel, nebude už oprávnený na základe staršej ochrannej známky podať návrh na vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré sa táto neskoršia ochranná známka používa, okrem
N
novela
Čl. I
bod 52
[§ 35a
O 1]
Strpenie používania neskoršej ochrannej známky
Majiteľ staršej ochrannej známky 4) alebo užívateľ starších práv uvedených v § 7 písm. c),
d)
a f) nie je oprávnený žiadať vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú pre tovary alebo služby, pre ktoré sa táto neskoršia ochranná známka používa, ak strpel jej používanie počas piatich po sebe nasledujúcich rokov, pričom si bol tohto používania vedomý; to neplatí, ak prihláška neskoršej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.
Ú
27
prípadu, keď sa o zápis neskoršej ochrannej známky nepožiadalo v dobrej viere.
Č:9
O:2
Členské štáty môžu stanoviť, že odsek 1 tohto článku sa uplatní na majiteľa akéhokoľvek iného staršieho práva uvedeného v článku 5 ods. 4 písm. a) alebo b).
D
novela
Čl. I
bod 52
[§ 35a
O 1]
Strpenie používania neskoršej ochrannej známky
Majiteľ staršej ochrannej známky 4) alebo užívateľ starších práv uvedených v § 7 písm. c),
d)
a f) nie je oprávnený žiadať vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú pre tovary alebo služby, pre ktoré sa táto neskoršia ochranná známka používa, ak strpel jej používanie počas piatich po sebe nasledujúcich rokov, pričom si bol tohto používania vedomý; to neplatí, ak prihláška neskoršej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.
Č
Č:9
O:3
V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 nie je majiteľ neskoršej zapísanej ochrannej známky oprávnený namietať proti využívaniu staršieho práva, hoci toto právo sa už nesmie uplatniť proti neskoršej ochrannej známke.
N
novela
Čl. I
bod 52
(§ 35a
O 2)
Ak majiteľ staršej ochrannej známky alebo užívateľ starších práv uvedených v § 7 písm. c),
d)
a f) nie je oprávnený žiadať vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú podľa odseku 1, majiteľ neskoršej ochrannej známky nie je oprávnený brániť používaniu staršej ochrannej známky alebo starších práv uvedených v § 7 písm. c),
d)
a f), aj keď táto staršia ochranná známka alebo tieto staršie práva nemôžu byť uplatnené proti neskoršej ochrannej známke.
Ú
28
Č:10
O:1
Práva z ochrannej známky
1. Zápisom ochrannej známky nadobúda majiteľ výlučné práva k nej.
N
506/2009 Z. z.
§ 8
O 1
Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná. Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ® .
Ú
Č: 10
O:2
P: a) až c)
2. Bez toho, aby boli dotknuté práva majiteľov nadobudnuté predo dňom podania alebo dňom práva prednosti zapísanej ochrannej známky, má majiteľ uvedenej zapísanej ochrannej známky právo zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali v súvislosti s tovarmi alebo službami akékoľvek označenie, ak:
a)
označenie je zhodné s ochrannou známkou a používa sa v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná;
b)
označenie je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné a používa sa v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, alebo sú im podobné, pokiaľ existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; pravdepodobnosť zámeny zahŕňa pravdepodobnosť asociácie
N
novela
Čl. I
bod 19
[§ 8
O 2
P a) až c)]
Ak § 14 až 15 neustanovujú inak a bez toho, aby boli dotknuté práva nadobudnuté pred dňom podania prihlášky alebo pred dňom práva prednosti ochrannej známky, bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nesmú tretie osoby v obchodnom styku v spojení s tovarmi alebo so službami používať označenie
a) zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná,
b) ak existuje z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie medzi ochrannou známkou a označením,
Ú
29
označenia s ochrannou známkou;
c) označenie je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné bez ohľadu na to, či sa používa v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, alebo sú im podobné alebo nepodobné, ak má táto ochranná známka v členskom štáte dobré meno a ak používanie tohto označenia bez náležitého dôvodu neoprávnene ťaží z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena tejto ochrannej známky, alebo im je na ujmu.
c) zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno, ak by používanie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky alebo jej dobrému menu.
Č: 10
O: 3
3. Podľa odseku 2 možno zakázať najmä:
a)
umiestňovať označenie na tovary alebo na ich obal;
b)
ponúkať tovary alebo ich uvádzať na trh alebo ich na tieto účely skladovať pod týmto označením alebo ponúkať či poskytovať takto označené služby;
c)
dovážať alebo vyvážať takto označený tovar;
d)
používať označenie ako obchodný názov, názov spoločnosti alebo ako súčasť obchodného názvu alebo názvu spoločnosti;
e)
používať označenie v obchodnej korešpondencii a v reklame;
f)
používať označenie v porovnávacej
N
novela
Čl. I
bod 19
(§ 8
O 3)
Za používanie označenia podľa odseku 2 sa považuje najmä
a)umiestňovanie označenia na tovare alebo na obale tovaru,
b)ponuka alebo uvádzanie na trh označeného tovaru alebo jeho skladovanie na tieto účely, alebo ponuka či poskytovanie označenej služby,
c)dovoz alebo vývoz označeného tovaru,
d)používanie označenia v obchodnej korešpondencii alebo v reklame,
e)používanie označenia ako obchodného mena alebo názvu právnickej osoby alebo časti obchodného mena alebo časti názvu
Ú
30
reklame spôsobom, ktorý je v rozpore so smernicou 2006/114/ES.
právnickej osoby,
f)používanie označenia v porovnávacej reklame spôsobom, ktorý je v rozpore s osobitným predpisom 10bb).
10bb) § 4 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Č: 10
O: 4
4. Bez toho, aby boli dotknuté práva majiteľov nadobudnuté predo dňom podania alebo predo dňom práva prednosti zapísanej ochrannej známky, má majiteľ uvedenej zapísanej ochrannej známky tiež právo zabrániť všetkým tretím osobám v preprave tovarov v obchodnom styku do členského štátu, v ktorom je ochranná známka zapísaná, bez toho, aby tam boli prepustené do voľného obehu, ak takéto tovary vrátane ich obalu pochádzajú z tretích krajín a sú bez povolenia označené ochrannou známkou, ktorá je zhodná s ochrannou známkou zapísanou v súvislosti s takýmito tovarmi alebo ktorú v jej základných aspektoch nemožno odlíšiť od takejto ochrannej známky.
Právo majiteľa ochrannej známky podľa prvého pododseku zanikne, ak počas konania o určenie, či boli porušené práva zo zapísanej ochrannej známky, ktoré sa začalo v súlade s nariadením (EÚ) č. 608/2013, deklarant alebo
N
novela
Čl. I
bod 19
(§ 8
O 4)
Bez toho, aby boli dotknuté práva nadobudnuté pred dňom podania prihlášky alebo pred dňom práva prednosti ochrannej známky, majiteľ ochrannej známky má právo zabrániť tretím osobám v preprave tovaru v obchodnom styku na územie Slovenskej republiky bez prepustenia tohto tovaru na území Slovenskej republiky do voľného obehu, ak tento tovar vrátane jeho obalu pochádza z tretích krajín a je neoprávnene označený označením zhodným s ochrannou známkou zapísanou pre také tovary alebo označením, ktoré nie je možné v základných hľadiskách odlíšiť od ochrannej známky zapísanej pre také tovary; to neplatí, ak v konaní vo veci určenia, či sa porušilo právo duševného vlastníctva začatom podľa osobitného predpisu 10bc), deklarant alebo držiteľ tovaru preukáže, že majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený zakázať uvedenie tovaru na trh v krajine
Ú
31
držiteľ tovaru preukáže, že majiteľ zapísanej ochrannej známky nemá právo zakázať uvedenie tovaru na trh v krajine konečného určenia.
konečného určenia.
10bc) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003. Zákon č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi.
Č: 10
O: 5
5. Ak podľa práva členského štátu nemohlo byť používanie označenia za podmienok uvedených v odseku 2 písm. b) alebo c) zakázané predo dňom nadobudnutia účinnosti ustanovení v dotknutom členskom štáte, potrebných na dosiahnutie súladu so smernicou 89/104/EHS, nemožno na základe práv z ochrannej známky zabrániť v pokračujúcom používaní označenia.
N
Ú
Používanie označenia za podmienok uvedených v odseku 1 písm. b) alebo odseku 2 bolo v SR zakázané už pred dňom vstupu SR do EÚ.
Č: 10
O: 6
6. Odseky 1, 2, 3 a 5 nemajú vplyv na ustanovenia členského štátu, ktoré sa týkajú ochrany proti inému používaniu označenia, než je používanie na účely rozlíšenia tovarov alebo služieb, ak používanie tohto označenia bez náležitého dôvodu neoprávnene ťaží z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky alebo im je na ujmu.
N
n.a.
Vzhľadom na skutočnosť, že právny poriadok SR neobsahuje ustanovenia, ktoré sa týkajú ochrany proti používaniu označenia
32
inak, než na účely rozlíšenia tovarov alebo služieb, je transpozícia tohto ustanovenia bezpredmetná.
Č:11
Právo zakázať prípravné úkony vo
vzťahu k použitiu obalu alebo iných
prostriedkov
Ak existuje nebezpečenstvo, že obal, štítky, visačky, ochranné prvky alebo zariadenia alebo prvky alebo zariadenia pravosti, alebo akékoľvek iné prostriedky, na ktoré sa umiestňuje ochranná známka, by mohli byť použité v súvislosti s tovarmi alebo službami a toto použitie by predstavovalo porušenie práv majiteľa ochrannej známky podľa článku 10 ods. 2 a 3, majiteľ uvedenej ochrannej známky má právo zakázať tieto úkony, ak sa vykonávajú v obchodnom styku:
a)
umiestniť označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné, na obal, štítky, visačky, ochranné prvky alebo zariadenia alebo prvky alebo zariadenia pravosti,
N
novela
Čl. I
bod 19
(§ 8
O 7)
Ak existuje nebezpečenstvo, že obaly, štítky, visačky, ochranné prvky, prvky pravosti alebo akékoľvek iné prostriedky, na ktoré sa umiestňuje ochranná známka, môžu byť použité v súvislosti s tovarmi alebo so službami a také použitie by predstavovalo porušenie práv majiteľa ochrannej známky podľa odsekov 2 a 3, majiteľ ochrannej známky má právo zakázať v obchodnom styku
a) umiestňovať označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné, na obaly, štítky, visačky, ochranné prvky, prvky pravosti alebo akékoľvek iné prostriedky, na ktoré možno ochrannú známku umiestniť,
b) ponúkať alebo uvádzať na trh obaly, štítky, visačky, ochranné
Ú
33
alebo akékoľvek iné prostriedky, na ktoré možno známku umiestniť;
b)
ponúkať alebo uvádzať na trh obal, štítky, visačky, ochranné prvky alebo zariadenia alebo prvky alebo zariadenia pravosti, alebo akékoľvek iné prostriedky, na ktoré možno známku umiestniť, alebo ich na tieto účely skladovať alebo dovážať č
prvky, prvky pravosti alebo akékoľvek iné prostriedky, na ktorých je označenie umiestnené, alebo ich na tieto účely skladovať, dovážať alebo vyvážať.
Č:12
Reprodukcia ochranných známok
v slovníkoch
Ak reprodukcia ochrannej známky v slovníku, encyklopédii alebo podobnom náučnom diele v tlačenej alebo elektronickej forme vzbudzuje dojem, že vytvára druhový názov tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, vydavateľ diela na žiadosť majiteľa ochrannej známky zabezpečí, aby reprodukcia ochrannej známky bola bezodkladne a v prípade diel v tlačenej forme najneskôr v nasledujúcom vydaní publikácie doplnená údajom, že ide o zapísanú ochrannú známku.
N
novela
Čl. I
bod 19
(§ 8
O 5)
Majiteľ ochrannej známky môže požadovať od vydavateľa slovníka, encyklopédie alebo podobného náučného diela v tlačenej podobe alebo v elektronickej podobe, v ktorom je jeho ochranná známka reprodukovaná tak, že vzbudzuje dojem, že ide o druhový názov tovarov alebo služieb, aby bezodkladne, a ak ide o dielo v tlačenej podobe najneskôr v nasledujúcom vydaní diela, uverejnil údaje, z ktorých bude zrejmé, že v diele je reprodukovaná ochranná známka.
Ú
Č:13
Zákaz používania ochrannej známky
zapísanej na meno obchodného
zástupcu alebo zástupcu
1. Ak je ochranná známka zapísaná bez súhlasu majiteľa na meno obchodného zástupcu alebo zástupcu osoby, ktorá je majiteľom tejto ochrannej známky, tento majiteľ má
N
novela
Čl. I
bod 19
(§ 8
O 6)
Ak bola ochranná známka zapísaná do registra na meno obchodného zástupcu majiteľa ochrannej známky chránenej v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo členom Svetovej obchodnej organizácie 5) bez jeho súhlasu, má
Ú
34
právo urobiť jeden či oba tieto úkony:
a)
namietať proti tomu, aby jeho obchodný zástupca alebo zástupca ochrannú známku používal;
b)
požadovať prevod ochrannej známky vo svoj prospech.
2. Odsek 1 sa neuplatňuje, ak obchodný zástupca alebo zástupca odôvodní svoje konanie.
Čl. I
bod 28
(§ 19)
majiteľ uvedenej ochrannej známky právo zakázať mu používanie tejto ochrannej známky; to neplatí ak mal obchodný zástupca na svoje konanie oprávnený dôvod.
5) Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č.
152/2000 Z.z.
o uzavretí Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie).
Majiteľ ochrannej známky chránenej v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo členom Svetovej obchodnej organizácie5) môže podať na súd návrh na určenie práva na zápis zmeny majiteľa ochrannej známky, ak bola ochranná známka zapísaná do registra na meno jeho obchodného zástupcu. Súd návrh zamietne, ak mal obchodný zástupca na svoje konanie oprávnený dôvod. Na základe právoplatného rozhodnutia súdu úrad na žiadosť zapíše zmenu majiteľa ochrannej známky.
Č:14
Obmedzenie účinkov ochrannej známky
1. Ochranná známka neoprávňuje majiteľa zakázať tretím osobám
N
novela
Čl. I
bod 21
(§ 14)
Obmedzenie práv z ochrannej známky
(1)Majiteľ ochrannej známky
Ú
35
používať v obchodnom styku:
a)
a) meno alebo adresu tretej osoby, ak je touto treťou osobou fyzická osoba;
b)
označenia alebo údaje, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť alebo ktoré sa týkajú druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby tovaru alebo poskytnutia služby alebo iných vlastností tovaru alebo služieb;
c)
ochrannú známku na účely identifikácie alebo uvádzania tovarov alebo služieb ako tovarov alebo služieb majiteľa uvedenej ochrannej známky, najmä ak je použitie ochrannej známky potrebné na označenie zamýšľaného účelu výrobku alebo služby, predovšetkým ak ide o príslušenstvo alebo náhradné diely.
2. Odsek 1 sa uplatňuje len v prípade, ak je používanie treťou osobou v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode.
3. Ochranná známka neoprávňuje majiteľa zakázať tretím osobám používať v obchodnom styku staršie právo, ktoré má len miestny dosah, ak je toto právo uznané právnymi predpismi príslušného členského štátu a toto právo je využívané len na území, na ktorom je uznané.
nie je oprávnený zakázať tretím osobám používať v obchodnom styku
a)meno a priezvisko alebo adresu tretej osoby, ak je treťou osobou fyzická osoba,
b)označenia alebo údaje , ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť alebo ktoré sa týkajú druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby tovaru alebo poskytnutia služby alebo inej vlastnosti tovaru alebo služby a
c)ochrannú známku na účely identifikácie alebo uvádzania tovaru alebo služby ako tovaru alebo služby majiteľa uvedenej ochrannej známky, najmä ak je použitie ochrannej známky potrebné na označenie účelu tovaru alebo služby, predovšetkým ak ide o príslušenstvo alebo náhradné diely.
(2) Odsek 1 sa uplatní, len ak tretia osoba údaje podľa odseku 1 použije v súlade s obchodnými zvyklosťami, dobrými mravmi a pravidlami hospodárskej súťaže.
(3)Majiteľ ochrannej známky je povinný strpieť, ak tretie osoby používajú v obchodnom styku označenie, ktoré má len miestny
36
dosah, jeho používanie sa začalo pred dňom podania prihlášky alebo pred dňom práva prednosti ochrannej známky a rozsah jeho používania sa nezmenil.
Č:15
Vyčerpanie práv z ochrannej známky
1. Ochranná známka neoprávňuje majiteľa, aby zakázal jej používanie v súvislosti s tovarmi, ktoré boli pod touto ochrannou známkou uvedené majiteľom alebo s jeho súhlasom na trh v Únii.
2. Odsek 1 sa nevzťahuje na prípad, ak má majiteľ opodstatnené dôvody namietať proti ďalšiemu obchodovaniu s tovarom, najmä ak sa po uvedení tovaru na trh zmenil alebo zhoršil stav tovaru.
N
506/2009 Z. z.
novela
§ 15
O 1
Čl. I
bod 24
(§ 15
O 2)
Majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený zakázať tretím osobám používanie jeho ochrannej známky na tovaroch, ktoré boli s touto ochrannou známkou uvedené ním alebo s jeho súhlasom na trh v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
13)
Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak má majiteľ ochrannej známky opodstatnené dôvody zakázať ďalšie obchodovanie s tovarom, najmä ak sa po uvedení tovarov na trh zmenil alebo zhoršil ich stav.
13)
Dohoda o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č.
266/2004 Z.z.
),
Dohoda o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore a štyri súvisiace dohody (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č.
122/2008 Z.z.
).
Ú
Poznámka: predkladanou novelou bol terminologicky upravený text ustanovenia § 15 ods. 1, avšak bez vplyvu na transpozíciu.
Č:16
O:1
Používanie ochranných známok
1. Ak majiteľ nezačal v priebehu piatich rokov odo dňa ukončenia
N
novela
Čl. I
bod 18
(§ 7c
O 1)
Ak počas piatich rokov odo dňa zápisu ochrannej známky do registra nezačal majiteľ ochrannú známku skutočne používať v spojení s
Ú
37
konania o zápise ochrannú známku v členskom štáte skutočne používať v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, alebo ak bolo toto používanie pozastavené počas neprerušeného obdobia piatich rokov, táto ochranná známka podlieha obmedzeniam a sankciám stanoveným v článku 17, článku 19 ods. 1, článku 44 ods. 1 a 2 a článku 46 ods. 3 a 4, pokiaľ nebolo toto nepoužívanie náležite odôvodnené.
tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná, alebo ak bolo takéto používanie prerušené na nepretržité obdobie piatich rokov, ochranná známka podlieha následkom ustanoveným v § 14a, § 32 ods. 4 a 5, § 34 ods. 1 písm. a) a § 37a ods. 4 a 5; to neplatí, ak má majiteľ ochrannej známky na nepoužívanie ochrannej známky oprávnené dôvody.
Č: 16
O: 2
2. Ak členský štát ustanovil konanie o námietkach v nadväznosti na zápis, obdobie piatich rokov uvedené v odseku 1 sa počíta odo dňa, keď už proti známke nemožno podať námietku, alebo v prípade, že boli podané námietky, odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o ukončení konania o námietkach alebo námietky boli vzaté späť.
N
n.a.
V podmien-kach SR nie je konanie o námietkach naviazané na zápis.
Č: 16
O: 3
3. Pokiaľ ide o ochranné známky zapísané na základe medzinárodných dohôd a s účinkom v členskom štáte, obdobie piatich rokov uvedené v odseku 1 sa počíta odo dňa, keď už známku nemožno zamietnuť alebo proti nej nemožno podať námietku. Ak sa podali námietky alebo sa oznámila námietka z absolútnych alebo relatívnych dôvodov, obdobie sa počíta odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o ukončení konania o námietkach alebo rozhodnutie
N
novela
Čl. I
bod 18
(§ 7c
O 5)
Ak ide o medzinárodnú ochrannú známku, za dátum zápisu podľa odseku 1 sa považuje dátum priznania ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky.
Ú
38
o absolútnych alebo relatívnych dôvodoch na zamietnutie, alebo námietky boli vzaté späť
Č: 16
O: 4
4. Dátum začatia plynutia päťročného obdobia uvedeného v odsekoch 1 a 2 sa zapíše do registra.
N
506/2009 Z. z.
567/2009 Z. z.
§ 53
P e)
§ 5
O 1
P d)
Úrad všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví podrobnosti o
e) údajoch zapisovaných do registra a zverejňovaných vo vestníku
Do registra sa zapisuje
d) dátum zápisu ochrannej známky do registra
Ú
Dátum začatia plynutia päťročného obdobia podľa čl. 16 ods. 1 smernice sa v podmienkach SR zhoduje s dátumom zápisu ochrannej známky do registra.
Č: 16
O: 5
5. Za používanie v zmysle odseku 1 sa považuje aj:
a)
a) používanie ochrannej známky v podobe, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky v podobe, v akej bola zapísaná, bez ohľadu na to, či ochranná známka v podobe, v akej sa používa, je taktiež zapísaná na meno majiteľa;
b)
umiestňovanie ochrannej známky na tovary alebo na ich obaly v príslušnom členskom štáte výlučne na účely vývozu.
N
novela
Čl. I
bod 18
[§ 7c
O 2
P a), b)]
Za používanie ochrannej známky podľa odseku 1 sa považuje aj
a) používanie ochrannej známky v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, odlišuje len v prvkoch, ktoré nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť; to platí aj vtedy, ak je ochranná známka v podobe, v akej sa používa, tiež zapísaná ako iná ochranná známka pre toho istého majiteľa,
b) umiestňovanie ochrannej známky na tovare alebo na obale tovaru na
Ú
39
území Slovenskej republiky výlučne na účel vývozu.
Č: 16
O: 6
6. Za používanie majiteľom sa považujú aj prípady, keď sa ochranná známka používa so súhlasom majiteľa.
N
novela
Čl. I
bod 18
(§ 7c
O 3)
Používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa a používanie kolektívnej ochrannej známky osobou oprávnenou používať kolektívnu ochrannú známku podľa § 45 ods. 1 sa považuje za používanie majiteľom.
Ú
Č:17
Nepoužívanie ako obhajoba v konaní
o porušení práv
Majiteľ ochrannej známky má právo zakázať používanie označenia iba v rozsahu, v akom jeho práva v čase podania žaloby pre porušenie práv nepodliehajú zrušeniu podľa článku 19. Ak to odporca požaduje, majiteľ ochrannej známky musí preukázať, že počas obdobia piatich rokov, ktoré predchádza dňu podania žaloby, sa ochranná známka skutočne používala v zmysle článku 16 v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná a ktoré sú uvedené ako odôvodnenie žaloby, alebo preukázať, že na nepoužívanie existujú náležité dôvody, a to za predpokladu, že od ukončenia konania o zápise ochrannej známky do podania žaloby uplynulo aspoň päť rokov.
N
novela
Čl. I
bod 22
(§ 14a)
Nepoužívanie ochrannej známky ako procesná obrana v konaní o porušení práv z ochrannej známky
(1)Majiteľ ochrannej známky je oprávnený domáhať sa zákazu používať označenie len v rozsahu, v akom jeho práva v čase podania žaloby nepodliehajú zrušeniu podľa § 34 ods. 1 písm. a).
(2)Ak ku dňu podania žaloby uplynulo od zápisu ochrannej známky najmenej päť rokov, majiteľ ochrannej známky na žiadosť žalovaného predloží dôkazy o skutočnom používaní ochrannej známky 7c) počas piatich rokov, ktoré predchádzajú dňu podania žaloby, v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná a na ktorých je založená žaloba, alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch
Ú
40
na jej nepoužívanie.
Č:18
Právo zásahu majiteľa neskoršej
zapísanej ochrannej známky ako
obhajoba v konaní o porušení práv
1. V konaniach o porušení práv nemá majiteľ ochrannej známky právo zakázať používanie neskoršej zapísanej ochrannej známky, ak by táto neskoršia ochranná známka nebola vyhlásená za neplatnú podľa článku 8, článku 9 ods. 1 alebo 2 alebo článku 46 ods. 3
2. V konaniach o porušení práv nemá majiteľ ochrannej známky právo zakázať používanie neskoršej zapísanej ochrannej známky EÚ v prípade, ak by táto neskoršia ochranná známka nebola vyhlásená za neplatnú podľa článku 53 ods. 1, 3 alebo 4, článku 54 ods. 1 alebo 2 alebo článku 57 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009.
3. Ak majiteľ ochrannej známky nemá právo zakázať používanie neskoršej zapísanej ochrannej známky podľa odseku 1 alebo 2, majiteľ tejto neskoršej zapísanej ochrannej známky nemá právo zakázať používanie staršej ochrannej známky v konaniach o porušení práv, hoci toto staršie právo sa už nesmie uplatniť proti neskoršej ochrannej známke.
N
novela
Čl. I
bod 22
(§ 14b)
Procesná obrana majiteľa neskoršej ochrannej známky v konaní o porušení práv z ochrannej známky
(1)Majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený domáhať sa zákazu používať neskoršiu ochrannú známku, ak by neskoršia ochranná známka nemohla byť vyhlásená za neplatnú
a)z dôvodu, že podmienky pre vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, ktoré sa týkajú rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky nevyhnutnej pre konštatovanie pravdepodobnosti zámeny podľa § 7 písm. a) bod 2 alebo dobrého mena ochrannej známky podľa § 7 písm. b), neboli splnené ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu práva prednosti neskoršej ochrannej známky alebo
b) podľa § 35a ods. 1 alebo § 37a ods. 4.
(2)Majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený domáhať sa zákazu používať neskoršiu ochrannú
Ú
41
známku EÚ, ak by táto neskoršia ochranná známka nemohla byť vyhlásená za neplatnú podľa osobitného predpisu 12b).
12b) Čl. 60 ods. 1, 3 alebo ods. 4, čl. 61 ods. 1 alebo ods. 2 alebo čl. 64 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001.
(3)Ak majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený domáhať sa zákazu používať neskoršiu ochrannú známku podľa odseku 1 alebo odseku 2, majiteľ neskoršej ochrannej známky nie je oprávnený v konaní o porušení práv z ochrannej známky domáhať sa zákazu používať staršiu ochrannú známku, aj keď táto staršia ochranná známka nemôže byť uplatnená proti neskoršej ochrannej známke.
Č:19
Absencia skutočného používania ako
dôvod na zrušenie
1. Ochranná známka môže byť zrušená, ak sa počas nepretržitého obdobia piatich rokov v členskom štáte skutočne nepoužívala v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná, s výnimkou prípadu, ak bolo toto nepoužívanie náležite odôvodnené.
N
506/2009 Z. z.
§ 34
O 1
P a)
Úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak
a)na území Slovenskej republiky nebola skutočne používaná v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná, počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov; ak majiteľ ochrannej známky nepreukáže opak alebo nemá na jej nepoužívanie oprávnené dôvody, platí, že ochranná známka sa na území
Ú
Pozn.
Predkladanou novelou došlo k marginálnym terminologickým a gramatickým úpravám v § 34 ods. 1 písm. a);
42
2. Žiadna osoba nesmie žiadať, aby majiteľove práva na ochrannú známku boli zrušené, ak sa ochranná známka začala v období medzi uplynutím päťročného obdobia a podaním návrhu na zrušenie skutočne používať alebo sa jej používanie obnovilo.
3. Začatie alebo obnovenie používania, ku ktorému došlo v lehote troch mesiacov pred podaním návrhu na zrušenie, pričom táto lehota začala plynúť najskôr až po uplynutí nepretržitého päťročného obdobia nepoužívania, sa nebude brať do úvahy, ak prípravy na toto začatie alebo obnovenie začali až potom, ako sa majiteľ dozvedel, že môže byť podaný návrh na zrušenie.
Slovenskej republiky nepoužívala počas piatich po sebe idúcich rokov. Úrad ochrannú známku nezruší, ak sa ochranná známka medzi uplynutím tohto päťročného obdobia a podaním návrhu na jej zrušenie začala skutočne používať alebo sa jej používanie obnovilo; na používanie ochrannej známky, ktoré sa začalo alebo obnovilo v lehote troch mesiacov pred podaním návrhu na zrušenie ochrannej známky, pričom táto lehota začala plynúť až po uplynutí nepretržitého päťročného obdobia nepoužívania, sa však neprihliada, ak prípravy na toto používanie začali až potom, ako sa majiteľ ochrannej známky dozvedel, že môže byť podaný návrh na jej zrušenie.
tieto nemajú vplyv na transpozíciu.
Č:20
Ochranná známka, ktorá sa stala
druhovým alebo zavádzajúcim
označením, ako dôvody na zrušenie
Ochranná známka môže byť zrušená, ak po dni, keď bola zapísaná:
a)
v dôsledku konania alebo nekonania majiteľa sa stala v oblasti obchodu obvyklým pomenovaním výrobku alebo služby, pre ktoré je zapísaná;
b)
v dôsledku spôsobu jej používania majiteľom alebo s jeho súhlasom v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná, môže zavádzať
N
506/2009 Z. z.
§ 34
O 1
P b), c)
Úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak
b) sa ochranná známka v dôsledku činnosti alebo nečinnosti majiteľa stala obvyklým pomenovaním pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná,
c)ochranná známka môže v dôsledku spôsobu jej používania majiteľom alebo treťou osobou so súhlasom majiteľa vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná, klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite alebo o zemepisnom
Ú
43
verejnosť, najmä pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod týchto tovarov alebo služieb.
pôvode týchto tovarov alebo služieb.
Č:21
Zrušenie týkajúce sa len niektorých
tovarov alebo služieb
Ak existujú dôvody na zrušenie ochrannej známky len v súvislosti s niektorými tovarmi alebo službami, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná, zrušenie sa vzťahuje len na tieto tovary alebo služby.
N
506/2009 Z. z.
§ 34
O 4
Ak sa dôvod na zrušenie ochrannej známky týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad zruší ochrannú známku len pre tieto tovary alebo služby.
Ú
Č:22
O:1
Prevod zapísaných ochranných známok
1. Ochranná známka môže byť prevedená nezávisle od prevodu podniku v súvislosti s niektorými alebo všetkými tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná.
N
506/2009 Z. z.
§ 17
O 1
Ochrannú známku možno previesť na inú osobu pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, alebo pre niektoré z nich. Zmluva o prevode ochrannej známky musí mať písomnú formu, inak je neplatná.
Ú
Č: 22
O:2
2. Prevod celého podniku zahŕňa prevod ochrannej známky okrem prípadov, keď existuje opačná dohoda alebo keď to jasne vyplýva z okolností. Toto ustanovenie sa vzťahuje na zmluvný záväzok previesť podnik.
N
513/1991 Zb.
§ 479
O 1, 2
(1) Na kupujúceho prechádzajú všetky práva vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti predávaného podniku. Ak je pre nadobudnutie alebo zachovanie týchto práv rozhodné uskutočňovanie určitej podnikateľskej činnosti, započítava sa do tejto činnosti nadobúdateľa uskutočnenej po predaji podniku aj činnosť uskutočnená pri prevádzke podniku pred jeho predajom.
(2) K prechodu práva podľa odseku
Ú
44
1 však nedochádza, ak by to odporovalo zmluve o poskytnutí výkonu práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva alebo povahe týchto práv.
Č: 22
O:3
3. Členské štáty zavedú postupy, ktoré umožnia zápis prevodov do ich registrov.
N
506/2009 Z. z.
567/2009 Z. z.
§ 53
P e)
§ 5
O 2
P f)
Úrad všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví podrobnosti o
e) údajoch zapisovaných do registra a zverejňovaných vo vestníku
Do registra sa zapisuje aj
f) údaj o prevode a prechode ochrannej známky vrátane údajov uvedených v § 9 ods. 1 písm. c), pri prevode aj dátum uzatvorenia zmluvy uvedenej v § 9 ods. 2.
Ú
Č:23
Vecné práva
1. Ochranná známka sa môže nezávisle od podniku poskytnúť ako záloh alebo môže byť predmetom vecných práv.
2. Členské štáty zavedú postupy, ktoré umožnia zápis vecných práv do ich registrov.
N
506/2009 Z. z.
§ 21
O 1 až 5
(1) Ochranná známka môže byť predmetom záložného práva.
(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, na vznik, zánik a výkon záložného práva sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.
16)
(3)Zmluva o zriadení záložného práva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.
(4)Úrad na žiadosť záložného veriteľa alebo záložného dlžníka vykoná zápis o zriadení alebo zániku záložného práva k ochrannej známke do registra.
(5)Záložné právo k ochrannej
Ú
45
506/2009 Z.z.
567/2009 Z. z.
§ 53
P e)
§ 5
O 2
P h)
známke vzniká dňom jeho zápisu do registra
Úrad všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví podrobnosti o
e) údajoch zapisovaných do registra a zverejňovaných vo vestníku.
Do registra sa zapisuje aj
h) zriadenie a zánik záložného práva na ochrannú známku vrátane údajov uvedených v § 11 ods. 1 písm. c).
Č:24
O:1
Exekúcia
1. Ochranná známka môže byť predmetom exekúcie.
N
233/1995 Z. z.
§ 113a
O 1, 2
(1)Postihnuteľným právom podľa
§
113
je aj právo majiteľa patentu, priemyselného vzoru, úžitkového vzoru, ochrannej známky alebo topografie podľa osobitného predpisu,
11ab)
pričom na exekúciu sa primerane použijú ustanovenia o exekúcii predaja hnuteľných vecí. Tým nie sú dotknuté práva tretích osôb zapísané do registra vedeného Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) a ani práva, ktoré zanikajú najneskôr smrťou fyzickej osoby.
(2)Exekútor poverený vykonaním exekúcie, v rámci ktorej je postihnuteľným právom právo
Ú
46
podľa odseku 1, doručí úradu
a) súpis práv podľa odseku 1, ktoré sú prihlásené alebo zapísané na úrade alebo udelené úradom,
b) upovedomenie o začatí exekúcie,
c)zápisnicu o dražbe,
d)právoplatné rozhodnutie súdu o zastavení exekúcie, ak ide o zastavenie exekúcie.
11ab) Zákon
č. 527/1990 Zb.
o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov.Zákon
č. 478/1992 Zb.
o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov.Zákon
č. 55/1997 Z. z.
o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z.Zákon
č. 146/2000 Z. z.
o ochrane topografií polovodičových výrobkov.
Č: 24
O:2
2. Členské štáty zavedú postupy, ktoré umožnia zápis exekúcií do ich registrov.
N
506/2009 Z.z.
§ 41a
Zápis exekúcie do registra
Na základe exekučného príkazu 19a) doloženého upovedomením o začatí exekúcie a súpisom práv, ktorého súčasťou je aj určitá prihláška alebo ochranná známka, úrad zapíše do registra skutočnosť, že táto prihláška alebo ochranná známka je postihnutá exekúciou podľa osobitných predpisov s účinnosťou dňom doručenia exekučného príkazu na úrad. Zápisom ochrannej známky do registra nie je zápis
Ú
47
exekúcie postihnutím práv z prihlášky dotknutý a považuje sa za zápis exekúcie postihnutím práv z ochrannej známky. Úpravou označenia, zúžením zoznamu tovarov alebo služieb alebo rozdelením prihlášky (§ 27) nie je zápis exekúcie postihnutím práv z prihlášky dotknutý; ak ide o rozdelenie prihlášky (§ 27 ods. 3), úrad zapíše exekúciu postihnutím práv z vylúčených prihlášok.
Č:25
O:1
Licencie
1. Na ochrannú známku možno udeliť licenciu, pričom licencia sa môže vzťahovať na niektoré alebo na všetky tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, a na celé územie dotknutého členského štátu alebo na jeho časť. Licencia môže byť výlučná alebo nevýlučná.
N
506/2009 Z. z.
§ 20
O 1, 3 až 6
(1)Majiteľ ochrannej známky môže udeliť inej osobe oprávnenie na používanie ochrannej známky pre niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná (ďalej len „licencia“), licenčnou zmluvou.
(3) Majiteľ ochrannej známky môže udeliť licenčnou zmluvou výlučnú licenciu alebo nevýlučnú licenciu. Ak nie je v licenčnej zmluve dohodnuté, že majiteľ ochrannej známky udelil výlučnú licenciu, platí, že udelil nevýlučnú licenciu.
(4) Ak majiteľ ochrannej známky udelil výlučnú licenciu, nesmie udeliť tretej osobe licenciu a je povinný, ak nie je v licenčnej
Ú
Možnosť zmluvných strán licenčnej zmluvy dojednať si územie, na ktoré sa licencia vzťahuje, je upravená v § 508 Obchodného zákonníka.
48
zmluve dohodnuté inak, sám sa zdržať používania ochrannej známky. Nadobúdateľ výlučnej licencie je povinný ochrannú známku používať 7c), ak nie je v licenčnej zmluve dohodnuté inak.
(5) Ak majiteľ ochrannej známky udelil nevýlučnú licenciu, nie