NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
N Á V R H
Z á k o n
z .... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 10 odsek 2 znie:
„(2) Obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť ochranné pásmo krematória v rozsahu najviac 100 metrov od hranice jeho pozemku; vo všeobecne záväznom nariadení obec určí najmä pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb so zreteľom na pietny charakter krematória.“.
2.V § 15 odsek 7 znie:
„(7) Obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť ochranné pásmo pohrebiska v rozsahu najviac 50 metrov od hranice jeho pozemku; vo všeobecne záväznom nariadení obec určí najmä pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb so zreteľom na pietny charakter pohrebiska.“.
3.Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠36a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. decembra 2018
Ustanovenia § 36 ods. 3 a 4 sa od 1. decembra 2018 neuplatňujú. Budovy postavené v ochrannom pásme pohrebiska alebo v ochrannom pásme krematória v súlade so všeobecne záväznými predpismi pred 1. decembrom 2018 zostanú zachované, aj keď ich umiestnenie nie je v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce podľa § 10 ods. 2 alebo podľa § 15 ods. 7 podľa právnej úpravy účinnej od 1. decembra 2018.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2018.