Dôvodová správa
A. Všeobecná èas
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (ïalej len návrh zákona) predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Oto Žarnay.
Cie¾om predkladanej novely zákona je zmiernenie tvrdosti zákonnej podmienky ukonèeného funkèného inovaèného vzdelávania pre výkon funkcie vedúceho pedagogického alebo vedúceho odborného pracovníka.
Riadite¾ školy alebo školského zariadenia, rovnako ako ostatní vedúci pedagogickí a odborní zamestnanci, musí pre výkon funkcie spåòa okrem všeobecných aj špecifické požiadavky, ktorými sú kvalifikaèné predpoklady, absolvovaná prvá atestácia, splnená podmienka dåžky praxe a ukonèené funkèné vzdelávanie najneskôr do troch rokov od ustanovenia do funkcie. Kým ostatné špecifické podmienky sú nemenné, resp. pôsobia v rámci èasového horizontu pre riadiaceho pracovníka pozitívne, funkèné vzdelávanie je limitované maximálnou hranicou 7 rokov platnosti. Absolvované funkèné vzdelávanie v lehote a funkèné inovaèné vzdelávanie pred ukonèením jeho platnosti je významnou podmienkou na výkon vedúcej funkcie, pretože pri jej nesplnení môže by tento pracovník z funkcie odvolaný. Funkèné vzdelávanie ako aj funkèné inovaèné vzdelávanie sú súèasou kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných pracovníkov, za ktoré riadite¾ zodpovedá zo zákona a koordinuje ho pod¾a roèného plánu kontinuálneho vzdelávania, ku ktorému sa vyjadril alebo ho schválil zriaïovate¾.
Riaditelia škôl a školských zariadení musia spåòa rovnaké zákonné podmienky pre výkon svojej funkcie ako ostatní vedúci pedagogickí a odborní pracovníci, ale o ich naplnenie, predovšetkým pri funkènom inovaènom vzdelávaní sa musia postara sami. Prax ukazuje, že práve táto skutoènos je predmetom mnohých nespravodlivých postupov, keï zriaïovate¾ zákonnú možnos, nie povinnos, odvola nepohodlného riadite¾a školy, pri vèasnom nesplnení podmienky absolvovania funkèného inovaèného vzdelávania, využíva. Ve¾mi èasto sa stáva, že riaditelia sa riadne a vèas prihlásia na funkèné inovaèné vzdelávanie ku akreditovaným poskytovate¾om, ale to sa neuskutoèní, najèastejšie pre okamžitú nenaplnenos, a tým sa riaditelia dostávajú do kritickej situácie, keï je ohrozená ich pozícia vo funkcii. Pre zmiernenie tvrdosti zákonnej podmienky ukonèeného funkèného inovaèného vzdelávania pre výkon funkcie vedúceho pedagogického alebo vedúceho odborného pracovníka a tým aj možnosti jej zneužitia je potrebné zákonne ukotvi splnenie uvedenej podmienky aj v prípade, že funkèné inovaèné vzdelávanie reálne prebieha v èase uplynutia platnosti certifikátu o funkènom vzdelávaní a nový platný certifikát predloží tento pracovník do 6 mesiacov od uplynutia platnosti pôvodného certifikátu o funkènom vzdelávaní zriaïovate¾ovi.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ïalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude ma negatívny vplyv na verejné financie. Návrh zákona nebude ma vplyv na podnikate¾ské prostredie, životné prostredie, na informatizáciu spoloènosti, ani iné významné sociálne vplyvy.
B. Osobitná èas
Èl. I
K bodu 1
Zákon ustanovuje splnenie podmienky predåženia platnosti funkèného vzdelávania i v prípade, keï v èase uplynutia platnosti funkèného vzdelávania je vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec v procese funkèného inovaèného vzdelávania, èiže ho reálne aktívne absolvuje a preukáže sa zriaïovate¾ovi platným certifikátom o jeho ukonèení do 6 mesiacov po dobe platnosti funkèného vzdelávania.